บทความ

โตโยตา จัดกิจกรรม “วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดงาน “วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เพื่อมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” พร้อมทั้งส่งมอบองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดนิทรรศการจาก 20 โรงเรียน และ 20 ชุมชนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน

6 ผู้ชนะประเภทโรงเรียนถ่ายทอดประสบการณ์

กิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว” ที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 จากความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข โดยการเปิดโอกาสให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ จัดทำโครงการส่งเข้าประกวด เพื่อช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนภายในพื้นที่ของตน ภายใต้แนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ดังนี้

 

 • การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 • การจัดการขยะ
 • การเดินทางอย่างยั่งยืน
 • การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 • การอนุรักษ์น้ำ

 

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ในครั้งที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่ 12 ซึ่งประสบความสำเร็จมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถึง 286 โครงการ พร้อมทำการคัดเลือกจนได้ผู้ชนะโครงการ ในประเภทโรงเรียน และประเภทชุมชน รวมทั้งสิ้น 6 ทีม โดยมีรายละเอียดดังนี้

4 ผู้ชนะโรงเรียนกันตังพิทยากร

รางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียน

 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร อ. กันตัง จ. ตรัง
  “โครงการกันตังพิทยากร ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”
  ที่มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อลดเมืองร้อนใน
  ทุกด้าน มีเครือข่ายร่วมดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายและโดดเด่นในด้านการจัดการขยะในหลากหลายมิติ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
  “โครงการวชิรวิทย์ ร่วมใจประหยัดพลังงาน”
  มุ่งเน้นในการลดการใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน
  โดยกิจกรรมเด่น คือ การจัดตารางเรียนให้สอดคล้องกับการปิดการใช้กระแสไฟฟ้าในห้องเรียน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อ. เมือง จ. นครพนม
  โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราชาวศรีโคตรบูรณ์” โดดเด่นในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการลดภาวะโลกร้อนในแง่มุมต่างๆ

รางวัลชนะเลิศประเภทชุมชน

 • ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านม่อนแก้ว เทศบาลตำบลบ้านสาง อ. เมือง จ. พะเยา “โครงการชุมชนบ้านม่อนแก้วร่วมใจ ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
  เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดดเด่นในการจัดการขยะที่ครัวเรือนต้องจัดการด้วยตนเอง
  และการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนแยง เทศบาลตำบลหงาว อ. เถิง จ. เชียงราย “โครงการลดขยะ ลดเมืองร้อนอย่างยั่งยืนที่ดอนแยง” ที่มุ่งเน้นในการลดขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่
  ให้เป็นศูนย์หรือเหลือน้อยที่สุด
 • รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชุมชนบ้านดงมะปินหวาน เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ. บ้านโฮ่ง
  จ. ลำพูน“โครงการดงมะปินหวานกินอยู่รู้ค่า เพิ่มป่าในบ้าน ให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข”
  มุ่งเน้นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มแหล่งอาหาร ลดขยะ และสร้างรายได้

5 ผู้ชนะชุมชนบ้านม่อนแก้ว

สำหรับผลงานของทั้ง 6 ทีมที่ชนะการประกวดในปีที่ผ่านมา ถือว่ามีความโดดเด่นและสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางโตโยต้ายังได้นำผู้ชนะทั้ง 6 ทีม เดินทางไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดประสบการณ์ความรู้ แนวความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำเอาองค์ความรู้ที่ได้กลับมาต่อยอดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการคัดแยกขยะแบ่งประเภทอย่างละเอียดเพื่อให้คัดแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดการใช้ถังขยะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะในครัวเรือน การกำหนดวันเก็บขยะ การจัดทำข้อตกลงในการดูแลและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในโรงเรียนและชุมชน เป็นต้น

2 ด้านหน้างาน ลานพาร์คพารากอน และ Hamo

สำหรับงาน “วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ในครั้งนี้ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผู้ชนะการประกวดในปีที่ 12 แล้วยังถือการเปิดตัวผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 13 อีกด้วย พร้อมกันนี้ยังได้มีการนำเสนอถึงที่มาในการจัดกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางในการลดการปล่อยแกสเรือนกระจก และ นิทรรศการโตโยต้าเมืองสีเขียว เพื่อเล่าถึงแนวคิดและข้อมูลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโตโยต้า อาทิเช่น โรงงานแห่งความยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ รวมถึงระบบการเดินทางรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ “CU TOYOTA Ha:mo” อีกด้วย

3 นิทรรศการโตโยต้าเมืองสีเขียว

ตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่ดำเนินกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา โตโยตา ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนทั้งสิ้น 286 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 225 แห่ง และชุมชนกว่า 140 แห่งทั่วประเทศ เกิดเป็นแผนงานกว่า 3,440 โครงการ ซึ่งสามารถช่วยลดแกสเรือนกระจกได้มากถึง 20,000 ตัน

1 ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา

 

ทั้งนี้ โตโยตา มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมไทยต่อไป โดยมีความคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยจุดประกายให้เกิดการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “เมืองสีเขียว” อย่างแท้จริงในอนาคต------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6iRgt
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th