บทความ

กรมการขนส่งทางบก จัดทำแผนพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)


366896
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นต่อเนื่อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยยกระดับการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถ และเชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
366897
เชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ภายใต้โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการสถานีขนส่งและกิจการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ดังกล่าว จัดทำขึ้นภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสถานีขนส่งคนโดยสารเมื่อปลายปี 2560 โดยใช้ประกอบเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายละเอียดการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับ แผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารระยะ 20 ปี ที่ได้จัดทำขึ้นมาภายใต้โครงการเดียวกันนี้ ซึ่งถือเป็นแผนหลักที่กรมการขนส่งทางบกใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารในอนาคต โดยเฉพาะประเด็น การให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่รองรับปริมาณผู้โดยสารและรถโดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกกลุ่ม เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม เช่น คนสูงอายุ และคนพิการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการภายในสถานีขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการตารางการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทางให้แก่ประชาชน เช่น การใช้ระบบ GPS Tracking ติดตามการเดินรถพร้อมแสดงเวลารถเข้า-ออกได้แบบ Realtime การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อกับการขนส่งระบบอื่นๆ ทุกโหมดการเดินทางตามนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ
ปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ยังได้รับความนิยม โดยมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการกันมาก เนื่องจากเป็นรูปแบบการขนส่งที่สามารถขนส่งได้ถึงหน้าบ้าน หรือบริเวณชุมชนที่พักอาศัย แต่ด้วยการแข่งขันจากสายการบินต้นทุนต่ำและพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานีฯ แห่งนี้ใหม่ในอนาคต เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานสถานีฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จึงได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ ร่างแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารระยะ 20 ปีและ ร่างแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ครอบคลุมรายละเอียดทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อเพิ่มระดับการให้บริการ การกำหนดพื้นที่การให้บริการ แนวทางการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอาเซียน


------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/oWOy2
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th