บทความ

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้กลุ่มรถจักรยานยนต์ที่เคยยื่นความประสงค์เมื่อปี 2559 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ยื่นหลักฐานอีกครั้งถึง 22 ธันวาคม 2560


กรมการขนส่งทางบก เปิดให้กลุ่มรถจักรยานยนต์ที่เคยยื่นความประสงค์เมื่อปี 2559 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ยื่นหลักฐานอีกครั้งตั้งแต่วันนี้-22 ธันวาคม 2560 ย้ำ ! ต้องดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพอย่างถูกกฎหมาย และสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐ

PNECO600713002000201_13072017_110414

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ภาครัฐมีนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยกำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องจดทะเบียนเป็นป้ายเหลือง ห้ามนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างขนส่งผู้โดยสาร พร้อมจัดระเบียบสถานที่จอดรอผู้โดยสาร (วิน) และกำหนดรูปแบบเสื้อวินที่ระบุชื่อวิน บัตรประจำตัว และหมายเลขประจำตัวถูกต้องตรงกัน โดยได้ดำเนินการเปิดรับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้จำนวน 2 รอบ รวมจำนวนรถจักรยานยนต์สาธารณะที่เข้าสู่ระบบทั้งสิ้น 101,391 คัน อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งที่ยื่นความประสงค์ขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะตั้งแต่ปี 2559 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากสาเหตุต่างๆ อาทิ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถไม่ใช่ชื่อของผู้ขับขี่ หรือปัญหาเกี่ยวกับไฟแนนศ์ ทำให้เสียโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการลักลอบใช้รถจักรยานยนต์ป้ายดำมารับส่งประชาชนในปัจจุบัน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นเพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เคยยื่นความประสงค์และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถเมื่อปี 2559 สามารถเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยและคุณภาพบริการจากภาครัฐ กรมการขนส่งทางบกจึงเปิดโอกาสให้ยื่นหลักฐานได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้-22 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่วินตั้งอยู่ หลักฐานประกอบด้วย หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะเดิม (ถ้ามี) สำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ต้องมีเครื่องยนต์ขนาดความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยเมื่อได้รับหนังสือรับรองการใช้รถฉบับใหม่แล้ว ให้เร่งนำรถไปจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบพื้นที่ที่วินตั้งอยู่ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ส่วนผู้ที่เคยยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งวินในห้วงเวลาเดียวกันแต่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบ กรมการขนส่งทางบกให้โอกาสยื่นหลักฐานใหม่อีกครั้งเช่นกัน ประกอบด้วย แผนผังแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถพร้อมรูปถ่าย หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่ในกรณีเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล บัญชีรายชื่อผู้ขับรถในวินพร้อมสำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ โดยผู้ขับรถในวินต้องมีจำนวนและเป็นคนเดิมที่เคยยื่นขอไว้ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อ เส้นทางหรือท้องที่ในการรับจ้างและอัตราค่าโดยสาร

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า หลังจากกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์ที่ตกค้างจากปี 2559 เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จะทำให้กรมการขนส่งทางบกสามารถสรุปจำนวนรถจักรยานยนต์สาธารณะและผู้ขับรถที่ยังให้บริการจริงในพื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณาเปิดรับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปี 2561 ส่วนจะเป็นช่วงใดนั้นต้องพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านอีกครั้ง พร้อมแนะนำประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย อัตราค่าโดยสารเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด หากไม่ได้รับความธรรมจากการใช้บริการ แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/uM5wY
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th