บทความ

ปตท. จัดค่าย “ ปิโตรแคมพ์ สู่แชมพ์ปิโตร” ปี 2560


ชูฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “ ปิโตรแคมพ์ สู่แชมพ์ปิโตร” ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรม เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ หรือ Ethics-Technology-Engineering” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA) โดยมีเยาวชนและคณาจารย์จาก 13 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 68 คน โดยกิจกรรมในค่ายตลอดระยเวลา 3 วัน 2 คืน มุ่งเน้นเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ของกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตจากความต้องการในอนาคตของตลาดในประเทศและอาเซียน กระตุ้นให้เยาวชนรู้จักสร้างนวัตกรรมจากสิ่งรอบตัว และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อทางสายวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการจากกลุ่ม ปตท. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะพิจารณาคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่ดำเนินงานของ ปตท. ที่เป็น “คนดี คนเก่ง” ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อ และมีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องของโครงการปิโตรแคมพ์ฯ ในภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นสายอาชีพที่มีความสำคัญในตลาดอุตสาหกรรมของประเทศและประชาคมอาเซียน อีกปีละ 8 ทุน ด้วย

สำหรับโครงการปิโตรแคมพ์ สู่แชมพ์ปิโตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552  เป็นต้นมา รวมระยะเวลา 11 ปี โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 55 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 22,000,000 บาท สามารถผลิตบุคลากร สายวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมได้แล้ว 5 รุ่น จำนวน 27 คน ซึ่งทำงานในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร้อยละ 78 และทำงานในจังหวัดอื่น ร้อยละ 22  และยังมีนักศึกษาทุนปิโตรแคมพ์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 28 คน ทั้งนี้ โครงการปิโตรแคมพ์ฯ เป็นโครงการที่ ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมอบสิทธิ์และทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้แก่เยาวชนในโรงเรียนรอบสถานประกอบการ ปตท. รวมถึงโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายกับ ปตท. ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดลำปาง  จังหวัดสระบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5Qqee
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th