บทความ

กรมการขนส่งทางบก ดีเดย์ แทกซีใหม่ ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย


สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง ความคืบหน้าโครงการ Taxi OK และ Taxi VIP เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการให้บริการของแทกซี ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้มีความสะดวกสบาย ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กำหนดให้รถแทกซีจดทะเบียนใหม่ทุกคันต้องมีความพร้อมและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบตามที่กำหนดในโครงการ Taxi OK ครบถ้วน ประกอบด้วย การติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ มาตรค่าโดยสาร ปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสาร (Emergency) อย่างน้อย 1 จุด ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้และใช้งานสะดวก และกล้องบันทึกภาพภายในรถแบบ Snap Shot โดยอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้แบบ Realtime เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แทกซี) ของผู้ประกอบการทั้งที่เป็นนิติบุคคล สหกรณ์ ศูนย์วิทยุแทกซีในปัจจุบัน ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการระบบให้บริการรถแทกซีให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ให้บริการและมีส่วนสำคัญในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ และจัดส่งข้อมูลให้ศูนย์บริหารจัดการรถแทกซีของกรมการขนส่งทางบก (DLT Taxi Center) ทั้งข้อมูลสถานะของรถแทกซีทุกคันในโครงการ Taxi OK ทั้งตำแหน่งพิกัดสถานะของรถ ข้อมูลสถานะของมิเตอร์ ข้อมูลผู้ขับรถ ข้อมูลแสดงความเร็วของรถ สถิติการให้บริการ ข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับกำหนดแนวทางพัฒนาการให้บริการแทกซีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการให้บริการแทกซีทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทอล กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบเรียกใช้บริการรถแทกซีผ่านแอพพลิเคชัน Taxi OK บนสมาร์ทโฟน ที่เปิดกว้างให้เรียกใช้บริการรถแทกซีในโครงการ Taxi OK ได้ทุกคัน ทั้งยังสามารถร้องเรียนการให้บริการ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของค่าบริการ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง พร้อมการช่วยเหลือยามที่เกิดปัญหาได้อย่างทันที โดยจะเปิดให้ใช้ระบบเรียกรถแทกซีผ่านแอพพลิเคชันได้เต็มรูปแบบภายในเดือนธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตามในระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านระบบแอพพลิเคชัน Taxi OK ที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถนำไปวิ่งให้บริการได้เหมือนรถแทกซีทั่วไปทันที และผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการ Taxi OK ได้ในอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 35 บาท เหมือนรถแทกซีทั่วไปโดยสังเกตสัญลักษณ์รถ Taxi OK จากโป๊ะไฟบนหลังคาซึ่งจะมีลักษณะคล้ายรูปรถ แสงไฟสีขาว ระบุอักษรภาษาอังกฤษ “TAXI” และมีสัญลักษณ์ “APP” ในวงกลมสีแดง และสัญลักษณ์ “GPS” ในวงกลมสีเหลือง รวมถึงที่กระจกกันลมหน้ารถจะมีสัญลักษณ์แสดงสถานะติดตั้งกล้องบันทึกภาพภายในรถ “CAMERA” ในพื้นวงกลมสีน้ำเงิน

ทั้งนี้ นอกจากรถแทกซีจดทะเบียนใหม่ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Taxi OK แล้ว รถแทกซีปัจจุบันที่ยังคงเหลืออายุการให้บริการ กรมการขนส่งทางบกให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการในภาคสมัครใจ เพียงติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ และเข้าเป็นสมาชิกในระบบศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แทกซี) ของภาคเอกชน ซึ่งจะได้รับสิทธิในการเชื่อมโยงกับระบบรับงานของแอพพลิเคชัน Taxi OK โดยให้นำรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วนแล้ว เข้าตรวจสภาพและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก หากผ่านเกณฑ์จะได้รับสติคเกอร์สัญลักษณ์โครงการ Taxi OK ติดหน้ารถเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้บริการของประชาชน 

สำหรับรูปแบบการให้บริการ Taxi OK ทันทีที่มีการรับจ้างเกิดขึ้นข้อมูลจากรถแทกซีจะถูกส่งไปยังศูนย์บริการสื่อสารฯ และจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์ DLT Taxi Center ของกรมการขนส่งทางบก แบบ Real-time ดังนี้ เมื่อกดเปิดมาตรค่าโดยสาร ระบบจะจัดส่งข้อมูลตำแหน่งและเวลาที่รับผู้โดยสาร พร้อมภาพถ่ายภายในรถจากกล้องบันทึกภาพ และเมื่อส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทาง มีการกดปิดมาตรค่าโดยสาร ระบบจะจัดส่งข้อมูลตำแหน่งและเวลาที่ส่งผู้โดยสาร ระยะทาง ระยะเวลาการเดินทาง ค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร และภาพถ่าย ส่วนในกรณีที่มีการกดปุ่มฉุกเฉิน ทุกระบบจะทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติเพื่อแจ้งเหตุไปยังศูนย์บริการสื่อสารฯ และศูนย์ DLT Taxi Center หรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยกล้องจะบันทึกภาพและส่งข้อมูลอัตโนมัติจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือ หรือตรวจสอบว่าเป็นการใช้ปุ่มฉุกเฉินโดยไม่ได้เจตนา ทั้งนี้ สำหรับรถแทกซีแบบพิเศษ หรือ Taxi VIP เป็นทางเลือกในการให้บริการแทกซีด้วยรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สะดวกสบายมากขึ้นมีมาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบไม่น้อยกว่ารถตามโครงการ Taxi OK ผู้ประกอบการต้องขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งจะต้องมีการเสนอแผนการประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร แผนการตลาดและแผนความปลอดภัย และกำหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติ

กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการ สหกรณ์รถแทกซี ผู้ขับรถแทกซีที่สนใจร่วมส่วนหนึ่งของโครงการ Taxi OK ด้วยเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นมิติสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการรถแทกซีไทยเพื่อครองใจผู้ใช้บริการ และสำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลและวิธีการเชื่อมต่อระบบ รวมถึงสอบถามและแจ้งปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ที่ email: dlttaxiok.contact@gmail.com------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/gnVCO
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th