บทความ

สยย. เปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ


ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” พร้อมด้วย อดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ รักษาการแทนผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

“ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐและประชาชนทั่วไป และสนับสนุนการดำเนินการด้านนวัตกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานที่จะต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวมีแผนดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2560-2563 มีแผนจัดกิจกรรมดังนี้

1. สร้างความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อี วี เอฟทจำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า โดยจะทำการถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการผ่านการอบรม 3 หลักสูตร โดยมีเป้าหมายให้ได้ผู้ประกอบการนำร่องพัฒนาในปีต่อๆ ไป

2. จัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของโลก เพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

3. จัดทำวีดีทัศน์ความรู้ยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป แบ่งออกเเป็น 3 เรื่อง คือ ยานยนต์ไฟฟ้ากับอนาคตที่ยั่งยืน ยานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย และการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้เพื่อให้ผู้สนใจด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้เข้าถึงข้อมูลวิชาการและภาคอุตสาหกรรม ภายในนิทรรศการ ได้จัดแสดงข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนตัวอย่าง แบบจำลองระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า และสื่อวีดีทัศน์ รวมถึงสถานีประจุไฟฟ้า

สถาบันยานยนต์ มีเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยถัดไปสถาบันฯ จะต่อยอดองค์ความรู้ ดำเนินการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการผลิตได้จริง และก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้าง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสามารถรับมือได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DJyV6
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 15:42 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th