บทความ

MOTOR EXPO 2008 ชูแนวคิด “พันธกิจมนุษย์ หยุดโลกร้อน”


บริษัท สื่อสากล จำกัด แถลงแนวคิดของงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 25″ รณรงค์บริษัทรถยนต์และ
ประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน

 

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 25″ เปิดเผยถึงที่มาของแนวคิดของงานว่า

เนื่องจากภาวะโลกร้อน หรือ การที่โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี กำลังจะกลายเป็น “วิกฤต” ร้ายแรง
ที่สุดที่มนุษยชาติต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น ช่วงระยะเวลาประมาณ 5 ปี นับจากนี้ จึงเป็น
หัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่มนุษย์ต้องเอาใจใส่ในการใช้พลังงาน และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความพอ
เพียงเพื่อลดการเบียดเบียนธรรมชาติ ขณะที่ผู้ผลิตยานยนต์ต้องเร่งแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮบริด ทั้งแบบเบนซิน
และดีเซล เครื่องยนต์ที่ใช้ ซีเอนจี เชื้อเพลิงชีวภาพ และเซลล์เชื้อเพลิง ยิ่งกว่านั้น พวกเขายังให้
ความสนใจปัจจัยอื่นๆ ที่อาจซ้ำเติมภาวะโลกร้อนให้ทรุดหนักลงไปกว่านี้ด้วย เช่น การใช้
“พลาสติคเขียว” ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภายใน ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำมันดิบในกระบวนการผลิต
พลาสติค ทั้งนี้ยังไม่นับเทคโนโลยีทันสมัยอื่นๆ ที่คิดค้นขึ้นเพื่อการประหยัดเชื้อเพลิง เช่น ระบบ
ดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อจอด เป็นต้น

 

“นี่คือ พันธกิจ ของมนุษยชาติทั้งมวล และเป็นภารกิจสำคัญของผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลก ตลอด
จนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่กำลังดำเนินไปอย่างท้าทาย ซึ่งงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 25″
พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือดังกล่าว โดยจัดแสดงยานยนต์รุ่นใหม่ที่ล้วนได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณสมบัติในการต้านภัยโลกร้อนอย่างแข็งขัน ภายใต้แนวคิด “พันธกิจมนุษย์ หยุด
โลกร้อน” หรือ OBLIGATION OF MANKIND TO STOP GLOBAL WARMING” ประธานจัดงาน
กล่าว

 

นอกจากนี้ ก่อนการแถลงแนวคิดยังมีการมอบรางวัลเกียรติยศแก่บริษัทรถยนต์ที่ร่วมแสดงในงาน
“มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 24″ ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศบริษัทที่ออกแบบ และตกแต่งบูธได้งดงามที่สุด ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จำกัด รองชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท เอสแอล. อินเตอร์เนชั่นแนล ออโตโมบิลส์ จำกัด
2. รางวัลบริษัทที่สามารถนำคำขวัญ “ยานยนต์อนาคตสะกดโลก” มาแสดงออกเป็นรูปธรรมได้ดีที่สุด
ได้แก่ บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3. รางวัลรถยนต์ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำขวัญ “ยานยนต์อนาคคสะกดโลก” ที่สุด ได้แก่ รถ
BUGATTI รุ่น VEYRON โดย บริษัท เอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
4. รางวัลบริษัทที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานงานแสดงยานยนต์ในประเทศไทย ด้วยการนำ
รถยนต์ต้นแบบมาแสดง ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮุนได มอเตอร์
(ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

ส่วนผลการโหวท MOTOR EXPO SMART PRETTY 2007 ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจตุพร เจริญจิตร
จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”
ประกาศผล และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด

บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ และผู้สูงอายุ (สท.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด โครงการ “ลมหาย
ใจไร้มลทิน” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 9 ศูนย์การประชุม อิมแพคท์ เมืองทองธานี โดยมี นาย
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี

 

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 24″ เปิดเผยว่า ได้นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรชมงาน ใน “วันมหากุศล” (GRAND CHARITY DAY)
รวมกับเงินบริจาคของบริษัทรถยนต์ เพื่อร่วมงาน “คืนมหากุศล” (GRAND CHARITY NIGHT) ) มา
ดำเนินโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน และประชาชนทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ ให้มีจริยธรรม และคุณธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่คิดทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย

 

ในปี 2550 โครงการได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต 3 ประเภท ได้แก่

1. การประกวดข้อเขียน “เรื่องจริงของความสุจริตที่ฉันรู้” ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และระดับ
อายุ 18- 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2550 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบอักษร ANGSANA NEW ขนาด 16 พอยน์ท์

ผู้ชนะการประกวด
ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
รางวัลที่ 1 โล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ดญ.
วนิดา ผิวฝ้าย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ นางสาวเกศรินทร์ ไชโยธา โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล
จังหวัดอุดรธานี
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ นางสาววาสนา ต้นบุญ โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท ได้แก่ ดญ. นภัสกร กลีบแก้ว โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่
151 จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ดญ. พรรณปพร จิตจำรูญโชคไชย โรงเรียนเซนท์เทราซา
กรุงเทพ ฯ

ระดับอายุ 18-25 ปีบริบูรณ์

รางวัลที่ 1 โล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทุนการศึกษา 15,000 บาท ได้แก่ นางสาว
สมหมาย ลาขุมเหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ นางสาววิชุดา ไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ นายชาตรี สร้อยเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ได้แก่ นายกฤษฎา แก้วเกลี้ยง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
จังหวัดลพบุรี และนางสาวฐิติภา อรัญศีรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี

 

2. การประกวดการจัดทำวีดีทัศน์สารคดีสั้น 10 นาที เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต คดโกง การคอร์รัพชัน และมีเนื้อหาสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา ต้องทำตามหลักการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเด็กและ
เยาวชนตามทฤษฎีที่ประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การส่งเสริมกระบวนการคิดของสมองและปัญญา ความหลากหลายในสังคม
มีคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

ผู้เข้าประกวดอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 10 นาที เป็นผลงานที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนเอง โดยมีครู/ อาจารย์ หรือผู้ปกครอง หรือผู้ชำนาญการผลิตสื่อ
เป็นที่ปรึกษา นักแสดงนำ ต้องเป็นเด็กและเยาวชน และไม่จำกัดจำนวนผู้แสดง บันทึกผลงาน
ลงแผ่นวีซีดีเท่านั้น

ผู้ชนะการประกวด
ระดับอายุ 18-25 ปี บริบูรณ์

รางวัลที่ 1 โล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่
นายสัญญา ซาสุทธิศรี กรุงเทพ ฯ
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย กลุ่มนักเรียนโรงเรียนวัดเขมา
ภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ นายมนิตย์ สนับแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพ ฯ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่ กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสารคามวิทยาคม ชั้น
ม.1/1 จังหวัดมหาสารคาม และ นายวันชัย ประชุมวงศ์ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

 

3. การประกวดการร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” แบ่งการประกวดออก
เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และระดับอายุ 18-25 ปีบริบูรณ์ในปี 2550
ใช้เนื้อร้อง/ทำนองเพลง ตามที่โครงการกำหนดเท่านั้น ห้ามจงใจต่อเติม ตัดทอน หรือทำให้คำร้อง
หรือทำนองเพลงเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบท
เพลงก็ตาม บันทึกเสียงลงในแผ่นวีซีดีเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ร้อง

ผู้ชนะการประกวด

ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

รางวัลที่ 1 โล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่
ทีมเบญจาคีตศิลป์
รางงวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ ดญ. บงกชกร มนตรีวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล
จังหวัดอุดรธานี
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ ดญ. ภคนันท์ นวมสุคนธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา จังหวัด
นนทบุรี
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวยุวดี พาบุตตะ โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์
กรุงเทพ ฯ และ นางสาวธนัชพร สุขเสริม โรงเรียนศึกษานารี จังหวัดสมุทรสาคร

ระดับอายุ 18-25 ปีบริบูรณ์

รางวัลที่ 1 โล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ทุนการศึกษา 15,000 บาท ได้แก่ นางสาว
ระพีพร แก้วพลอย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ นางสาวมณีรัตร์ พาบุตตะ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ นางสาวกานต์สินี วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนศึกษานารี
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวรัชเกล้า พึ่งย้อย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
และ นางสาวจุรีพร แสนหอม------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2551
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Lq1zD
อัพเดทล่าสุด
8 Oct 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,090,000
3.
2,229,000
4.
779,000
5.
3,590,000
7.
1,316,000
8.
1,749,000
9.
1,699,000
11.
3,299,000
12.
5,399,000
13.
6,799,000
14.
3,249,000
15.
4,980,000
16.
53,500,000
18.
3,600,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th