บทความ

สมเด็จวัดระฆัง


หนังสือ “108 ซองคำถาม” สำนักพิมพ์สารคดี มีข้อมูลระบุวัดในเมืองไทยมีทั้งหมด 24,322 วัด ในความคิดของผมแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ยังคิดว่าเมืองเก่าอยุธยามีวัดมาก ที่ไหนได้ 10 จังหวัดแรกที่มีวัดมากที่สุด ไม่มีชื่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลย

จังหวัดที่มีวัดเป็นจำนวนมากอยู่ในภาคอีสาน มากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช ฟันไป 1,443 วัด ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี 1,339 วัด อันดับ 3 อุดรธานี 1,179 วัด ที่ 4 เป็นร้อยเอ็ด 1,154 วัด และอันดับ 5 เป็นเชียงใหม่ 1,094 วัด

วัดได้อานิสงส์มาจากอิทธิพลพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ที่เราได้รับมาจากเมืองลังกา ทั้งวัดแบบคามวาสี และแบบอรัญวาสีสมัยก่อนนี้ คหบดีผู้มีทรัพย์นิยมการสร้างวัด สมัยนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะค้นพบมหาเศรษฐีสร้างวัด เห็นแต่ลงทุนสร้างคอนโด และโรงแรม

วัดเป็นศูนย์กลางอารยธรรมของคนไทยมาตลอด ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตคนไทยจะรวมอยู่ที่วัดทั้งสิ้น ศิลปะอันประเสริฐของเรานั้นอยู่ที่วัด ของดีที่สุดก็มักจะอยู่ที่วัด คนดีก็หาได้ในวัด เพราะคนดีที่สุดของพระพุทธศาสนา คือ ผู้ถือพรหมจรรย์ ซึ่งแปลว่า ผู้ครองชีวิตอันประเสริฐ

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ประวัติวัดมหาธาตุในกรุงเทพมหานคร ว่า สิ่งใดที่กรมทหารมหาดเล็กในพระบรมมหาราชวังมี วัดมหาธาตุก็มีทั้งหมด ทั้งพิณพาทย์ราดตะโพน การผูกว่าวไทยทั้งจุฬาปักเป้า หรือระนาดมือเอกนั้นอยู่ที่วัดมหาธาตุทั้งสิ้น

หนุ่มๆ สาวๆ ต้องอาศัยวัดเปิดประตูไปสู่ความสำเร็จในการเลือกคู่ครอง คนเราเมื่อต้องการจะคุ้นเคยกันแล้วย่อมเห็นว่า ไม่มีสถานที่ใดจะดีไปกว่าที่วัด ดินที่วัดค่อนข้างจะเฮี้ยนมากกว่าเนื้อดินแห่งอื่น ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปวัดพระแก้ว แล้วจะรู้สึกว่าการพูดจาที่วัดพระแก้วนั้น เป็นเรื่องต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง

เหมือนที่เราได้ยินแม้ทุกวันนี้กับคำที่ว่า “มาสาบานกันที่วัดพระแก้วไหมล่ะ ?”

ผมเชื่อว่าอีสานและเหนือมีวัดมากที่สุดนั้น สาเหตุหนึ่งน่าจะเป็นวัดในแบบอรัญวาสี เป็นวัดป่า โดยพระป่า เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ตามความเชื่อที่ว่า พระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างไร พระสงฆ์ก็ควรอยู่อย่างนั้น อยู่กับป่า ไม่มีน้ำอัดลม ไม่มีไฟฟ้า

ซึ่งต่างกว่าวัดแบบคามวาสี อันได้แก่ วัดที่เอื้ออาทรคนในเมือง พระแบบคามวาสีก็คือ พระที่เรียนรู้พระปริยัติธรรม

ครั้งนั้น เมื่อผู้มีพระภาคเจ้าประทับ ณ กรุงราชคฤห์ โปรดให้พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้า ทรงแสดงอนุปุพพิกถา (เรื่องแห่งทาน ศีล สวรรค์ โทษแห่งกามและอานิสงส์การออกจากกามโดยลำดับ) แล้วทรงแสดงอริยสัจ 4 จนพระเจ้าพิมพิสาร พร้อมด้วยพราหมณ์คหบดีเป็นหมื่น ต่างได้ดวงตาเห็นธรรม และเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงสมพระราชประสงค์ทั้ง 5 ประการ คือ ขอให้ได้อภิเษกในราชสมบัติ ขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่แว่นแคว้น ขอให้เข้าไปนั่งใกล้ ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรม และขอให้ได้รู้ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ประกาศพระองค์เป็นอุบาสกตลอดพระชนม์ชีพ แล้วทรงอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยในวันรุ่งขึ้น

ในวันรุ่งขึ้นนั้นเอง หลังจากอังคาส (การเลี้ยงดู) เสร็จแล้ว พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงหลั่งน้ำจากพระเต้าทองคำ ถวายป่าไผ่เวฬุวันแด่พระภิกษุอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้วเสด็จกลับ พร้อมประทานพุทธานุญาตให้มีอาราม (วัด) ได้ และนี่ก็คือวัดลำดับที่หนึ่งของโลกพระพุทธศาสนา

นี่ก็เป็นเรื่องของวัดในพระพุทธศาสนา และคราวนี้ก็มาถึงวัดระฆังในเขตบางกอกน้อย แขวงศิริราชอันเป็นที่มาของพระสมเด็จวัดระฆังอันเลื่องลือมิมีวันเสื่อมสูญ

“สมเด็จวัดระฆัง” นอกจากจะหมายถึงสุดยอดพระเครื่องแล้ว ยังหมายถึง สมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือ ขรัวโต หรือ โต พรหมรังสี ซึ่งหนึ่งในพระคาถาสมเด็จวัดระฆังอันมีคุณานุภาพอย่างมาก ก็คือ พระคาถาชินบัญชร

ผมเข้าใจว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ต่างก็สวดพระคาถาบทนี้ จำเริญภาวนาอยู่แล้วเป็นประจำ ก็จะเว้นไม่กล่าวถึงพระคาถา นอกจากบทสวดพระคาถาแล้ว ชินบัญชรคาถานี้ยังมีบทสวดคำแปลอีกต่างหาก

บทสวดคำแปลนั้นมี 2 ต้นฉบับ ฉบับหนึ่งแปลเรียงความได้ 15 บท อีกฉบับหนึ่งระบุว่า สมเด็จวัดระฆังเขียนเป็นกาพย์ยานี ซึ่งผมขออนุญาตท่านผู้อ่านถ่ายทอดมาลงไว้ ณ ที่นี้

ข้า ฯ ขอเชิญเสด็จพระสรรเพชญ พุทธองค์นราสภาทรงพิชิตมารและเสนา

ยี่สิบแปดพระองค์ นายกสงฆ์ทรงสมญา ตัณหังกรเป็นต้นมา ทรงดื่มแล้ว ซึ่งรสธรรม จตุสัจอันประเสริฐ ทรงคุณเลิศ ดิลกล้ำ ยอดบุญ พระคุณนำ ยิ่งเทพไท ไตรวิชชา

โปรดรับประทับทรง ณ ที่ตรง กระหม่อมข้า พระพุทธเจ้าสา- ธุประณม บังคมเชิญขอให้พระพุทธะ สักกยะ พระจำเริญ ประทับบนเศียรเทอญ ปราชญ์สรรเสริญพระบารมี

ขอให้พระธรรมะ อริยะวิสุทธิ์ศรี ประทับจักขุอินทรีย์ ให้ข้ามี ปัญญาญาณ

ขอให้พระสังฆะ วิสุทธะคุณาจารย์ สถิตประดิษฐาน อุระข้า อย่ารู้ไกล

ให้พระอนุรุทธิ์ บริสุทธิ์ อยู่หทัย พระสารีบุตรไพ โรจนัย ณ เบื้องขวา

เบื้องหลังพระโกณทัญ ญะสถิต จิตตสา เบื้องซ้ายพระโมคคัลลา- นะสถิต สถาพร

หูขวา พระอานนท์ ประชุมชน ประณมกร พระราหุล อุดมพร สถิตร่วม จรัญญา

หูซ้ายพระกัสสป นิราศภพ กิตติมา คู่กับพระมหา- นามะสถิต ประดิษฐาน

พระพุทธะโสภิต ผู้เรืองฤทธิ์ อุดมญาณ จอมมุนี วีระหาญ ไตรวิชชา ประภากร

ดุจดวงพระอาทิตย์ แรงร้อยฤทธิ์ พันแสงศร สถิตเกศอุดมกร ปัญฉิมภาค พิบูลพรรณ

พระกุมาระกัสสป ผู้เจนจบ วจีสัณห์ บ่อคุณคุณานันท์ สถิตโอษฐ์ อลังการ

ขอให้พระปุณณะ เถระพระอังคุลิมาล พระอุบาลีศานต์ พระนันทะ พระสีวลี
บรรจบเป็นเบญจะ พระเถระ ผู้เรืองศรี สถิตย์อยู่นลาตมี เสน่ห์ดี ไมตรีตาม

แปดสิบ พระสาวก มนต์สาธก ผู้เรืองนาม เรืองเดช ทุกโมงยาม ด้วยศีลาธิคุณคง

สถิตทั่วทุกส่วนกาย ทั้งน้อยใหญ่ประทับทรง เป็นคุณจำเริญมง คละเลิศประเสริฐศรี

ขอเชิญพระปริตร อันศักดิ์สิทธิ์ในแดนตรี เมตตาและปรานี บริรักษ์ นิราศภัย

เบื้องหน้ารัตนสูตร ธรรมาวุธอันเกรียงไกร ทักษิณ อันฤาชัย เมตตสูตร พระพุทธมนต์

ปัจฉิมธชัคคสูตร พุทธาวุธ วิเศษล้น อุดรมหามนต์ อังคุลิมาละสูตรเสริม

ขันธโมระปริตรดังจักรกฤชประสิทธิ์เฉลิม อาฏานาฎสูตรเติม พระขรรค์เพชรเผด็จมาร

เพดารกั้นมารอากาศ ให้ปลาศเกษมศานต์ อีกให้เป็นปราการ กำแพงแก้วกำจัดภัย

ทวารบถกรดเจ็ดชั้นดำรงมั่นเดโชชัย พระชินราชประสาทให้เป็นเกราะใหญ่คุ้มครองตน

ด้วยเดช พระชินศรี เรืองฤทธี มหิทธิดล กำจัดภัย ทุกแห่งหน ทั้งวิบัติ อุปัททวา

ทั้งภายนอกและภายใน เกิดเป็นภัย ไม่นำพา เพียงลมร้ายพัดไปมา ไม่บีฑาอย่าอาวรณ์

เมื่อข้าสวดพระสูตร พระสัมพุทธบัญชร สูงสุด พุทธพร ในพื้นเมธนีดล

กลางชินนะบัญชร คุณากร กิตติพล หวังใดให้เป็นผล จากกุศลสาธยาย

ขอมวลมหาบุรุษ หน่อพระพุทธฤาสาย รักษาข้าอย่าคลาย ตลอดกาล นิรันดร

อีกเวทมนต์ ดลคาถา ที่มวลข้า ประณมกร เล่าเรียน เพียรว่าวอน อนุสรณ์ ตลอดมา

เป็นคุณ คุ้มครองดี อย่าให้มี ซึ่งโรคา เป็นคุณ ช่วยรักษา สรรพภัย ไม่แผ้วพาน

อานุภาพ พระชินะ อุปัทวะ อย่ารู้หาญ ห่างไกล ไม่ระราน ประสบงาน สวัสดี

อานุภาพ พระธรรมะ ให้ชำนะ ความอัปรีย์ ห่างไกล คนใจผี กาลกิณี ไม่กล้ำกราย

อานุภาพ พระสังฆะ ให้ชำนะ อันตราย ไม่เห็น คนใจร้าย ไม่มั่นหมาย มาราวี

อานุภาพ พระสัจธรรม ทุกเช้าค่ำ รักษาศรี จำรัส จำเริญดี ร่มพระศรี ชินบัญชร ฯ------------------------------
เรื่องโดย : บรรเจิด ทวี
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2553
คอลัมน์ : เล่นท้ายเล่ม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/nW4OH
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th