บทความ

ประกันตาม พรบ. 2553


ตามที่ คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)ได้มีคำสั่งให้ใช้กรมธรรม์ พรบ. ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มค. 2553 โดยปรับเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 2 แสนบาท (จากเดิม 100,000 บาท) กรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ 1.5 หมื่นบาทและกรณีสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ 3.5 หมื่นบาท/ราย หากเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในจะได้รับเงินชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

ในทางปฏิบัติอาจมีปัญหาว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้าง และจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร เมื่อกรมธรรม์ พรบ. เก่าก็ยังมีผู้ใช้อยู่ก่อนเพราะยังไม่หมดอายุ เรื่องนี้ คปภ. ได้กำหนดวิธีปฏิบัติซึ่งทุกบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เหมือนกัน โดยมีการออกเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ พรบ. ทุกฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553

ฉบับนี้ได้นำตัวอย่างกรมธรรม์ พรบ. และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ พรบ. ตามคำสั่งคปภ. ที่ออกตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 มาลงให้ดูด้วย อยากให้ท่านผู้อ่านทุกคนได้ศึกษาอย่างละเอียด (เปรียบกับกรมธรรม์ที่มีอยู่ว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร) ถ้ากรมธรรม์ที่ออกมาให้หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2553 ไม่ตรงกับข้อความ หรือแบบที่คปภ. กำหนด ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นกรมธรรม์ ปลอม หรือ เป็นกรมธรรม์ พรบ.รุ่นเก่า ซึ่งไม่ใช้แล้ว ถ้าเอามาแอบขายก็มีความผิด และท่านอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ได้รับเลย เรื่องต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะกรมธรรม์ปลอมกำลังระบาดมาก จากกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวในคาบของตัวแทนนายหน้าเถื่อน และพวกวิ่งต่อทะเบียนรถ แนะนำให้โทร 1186 สายด่วนประกันภัย หากมีข้อสงสัย

ข้อแนะนำในทางปฏิบัติเมื่อประสบภัยจากรถ อุบัติเหตุรถยนต์เกิดขึ้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือผู้พบเห็น ควรปฏิบัติ ดังนี้

กรณีมีผู้บาดเจ็บ

1. นำคนเจ็บเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และสะดวกที่สุดก่อน
2. แจ้งเหตุที่เกิดให้ตำรวจทราบ และขอสำเนาประจำวันตำรวจเก็บไว้
3. แจ้งเหตุบริษัทประกันภัยทราบ แจ้งวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
4. เตรียมเอกสาร อาทิ ถ่ายสำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถคันเกิดเหตุ ภาพถ่าย
สำเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ออกโดยราชการ กรณีเมื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
5. ให้ชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ เพื่อช่วยเหลือในการเป็นพยานให้แก่คนเจ็บ

ข้อแนะนำทางปฏิบัติของสถานพยาบาลเมื่อรับผู้ประสบภัย เมื่อสถานพยาบาลรับผู้ประสบภัยที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ ควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้การรักษาพยาบาลทันที
2. ทำประวัติคนไข้ และขอสำเนาบัตรประจำตัวคนเจ็บ
3. ขอสำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
4. บันทึกชื่อบริษัทประกันภัย ของสำเนากรมธรรม์ประกันภัย
5. บันทึกชื่อ ที่อยู่ ผู้นำคนเจ็บส่งเข้ารักษาพยาบาล

เอกสารในการเบิกค่าสินไหมทดแทน

กรณีบาดเจ็บ กรณีพิการ (ทุพพลภาพ) กรณีเสียชีวิต
สำเนากรมธรรม์ประกันภัย สำเนากรมธรรม์ประกันภัย สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
สำเนาทะเบียนรถ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาทะเบียนรถ
บันทึกประจำวันตำรวจ บันทึกประจำวันตำรวจ บันทึกประจำวันตำรวจ
สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองความพิการ สำเนาใบมรณบัตร
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
สำเนาบัตรประชาชนทายาท


------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2553
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/co5Zs
อัพเดทล่าสุด
10 Nov 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
524,000
2.
599,000
3.
3,599,000
5.
2,090,000
6.
2,229,000
7.
779,000
8.
3,590,000
10.
1,316,000
11.
1,749,000
12.
1,699,000
14.
3,299,000
15.
5,399,000
16.
6,799,000
17.
3,249,000
18.
4,980,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th