บทความ

วันเว้นวรรคสุรา


ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี พระสงฆ์จะมีฤดูกาลการเว้นวรรคในการเดินทางออกจากวัดเรียกว่า เทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งก่อนถึงวันเข้าพรรษา ก็จะมีวันอาสาฬหบูชา วันซึ่งพระพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรก

สำหรับปีนี้ วันที่ 7 กรกฎาคม 2552 เป็นวันอาสาฬหบูชา และรุ่งขึ้นวันที่ 8 เป็นวันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ประกาศใช้ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อปีพุทธศักราช 2501 นี้เอง ซึ่งนอกจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”เป็นครั้งแรกแล้ว ยังเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม แล้วทูลขอบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระพุทธเจ้า ทรงบวชให้ เกิดเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลก

และยังเป็นวันที่พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกิดเป็นครั้งแรก และตามด้วยความสำคัญลำดับที่ 4 คือ เป็นวันพระจันทร์เสวยอาสาฬหฤกษ์ นั่นก็หมายถึง เป็นวันเพ็ญเดือน 8

พูดถึงเดือน 8 แล้วก็ต้องบอกว่า หากปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้ถือวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 8หลังเป็นสำคัญ

รุ่งขึ้นจากวันอาสาฬหบูชา ก็คือ วันเข้าพรรษา เป็นวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 นับจากวันนี้ไป 3เดือน พระสงฆ์ที่ตั้งอธิษฐานจิตเลือกที่ใดที่หนึ่งแล้ว จะออกไปค้างแรมที่อื่นใดไม่ได้

ยกเว้นมีกิจจำเป็น แต่ต้องกลับมาภายใน 7 ราตรี

นี่ก็เป็นข้อสำคัญทางหลักการของวันเข้าพรรษา และเทศกาลเข้าพรรษา และช่วงเวลาของวันเข้าพรรษานั้น มีกำหนดอยู่ 2 ช่วง ช่วงแรก คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า“ปุริมพรรษา” และช่วงที่ 2 ก็คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 เรียกว่า “ปัจฉิมพรรษา”

เมื่อสมัยผมเป็นเด็กนักเรียน ผมรู้เพียงเลาๆ ว่าเทศกาลเข้าพรรษา พระไปไหนไม่ได้ก็เพราะเป็นหน้าฝน ฝนตกชุก ถนนหนทางยามนั้นไม่ได้ลาดยาง หรือเทคอนกรีท เป็นความยากลำบากที่พระสงฆ์ จะต้องลุยโคลนออกไป

แต่ความเป็นจริงแล้ว มิใช่เพียงเท่านั้น ข้อกำหนด ยังระบุถึงสถานที่พักสำหรับการ
จำพรรษาไว้อย่างละเอียด ไม่ใช่นึกจะพักที่ไหนก็ได้ตามใจชอบ

เช่น เป็นเสนาสนะที่มุงบังมิดชิด มีบานประตูเปิด/ปิดได้ ไม่ใช่ในร่ม (ในกลด) ตุ่มน้ำหรือโพรงไม้ และรวมทั้งเป็นสถานที่เดียวตลอดเวลา 3 เดือน ยักย้ายถ่ายเทในหลายสถานที่มิได้

ดังได้พูดแล้วว่า ระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา พระสงฆ์จะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้ เว้นแต่มีกิจจำเป็น และเมื่อเกิดความจำเป็นต้องไป ก็มี 2 วิธี ปฏิบัติ กลับมาให้ทันก่อนอรุณจะขึ้น ในกรณีไม่จำเป็นต้องค้างหลายคืน และถ้าจำเป็นค้างหลายราตรีก็ได้อีกแต่ต้องไม่เกิน 7 ราตรี ซึ่งการไปเช่นนี้เรียกว่า “สัตตาหะกรณียะ”

อะไรที่กำหนดว่า เป็นกิจจำเป็นที่นำมาอ้างระหว่างเข้าพรรษา

– เพื่อนพระด้วยกัน หรือบิดา/มารดาล้มป่วย จำเป็นต้องไปพยาบาลดูแล
– เพื่อนที่เป็นพระด้วยกัน อยากจะสึกให้ได้ จำเป็นต้องออกไปลอบบีให้กลับใจมีอุตสาหะเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อ
– จำเป็นต้องออกไปเพื่อกิจของสงฆ์ เช่น ออกไปหาซื้ออุปกรณ์มาซ่อมแซมวัด
– จำเป็นต้องไปด้วยกิจนิมนต์เพื่อการสั่งสอนธรรม และไปเพื่อบำเพ็ญกุศล

ผมไม่ทราบว่าตลอดเวลา 3 เดือนนี้ พระท่านต้องทุกข์ทรมาน หรือมีความสบายใจปลอดโปร่งโล่งอุราเป็นประการใด แต่ก็เข้าใจว่า ท่านก็คงประพฤติปฏิบัติของท่านไปตามพระวินัยของทุกปี

ไม่มีอะไรต้องกังวล หรือเป็นทุกข์

ถ้าถามว่า หากพระได้ประพฤติตามพระวินัยครบถ้วน 3 เดือนเรียบร้อยแล้วจะมีถ้วยอะไรมอบให้หรือเปล่า ก็ต้องบอกว่ามีครับ กล่าวคือ พระท่านจะได้ “อานิสงส์”เหล่านี้

– จาริกไปที่อื่นได้ โดยไม่ต้องบอกลาเพื่อนพระด้วยกัน

นี่ก็เป็นข้อที่ผมไม่รู้มาก่อนอีกนั่นแหละว่า ปกติแล้วพระจะไปไหนมาไหนจำเป็นจะต้องบอกลาเพื่อนพระด้วยกัน เพราะถ้าไปไหนโดยไม่บอกลาก็ต้องปรับอาบัติ เป็นความผิดตามพระวินัย

– จาริกไปที่อื่นได้ โดยไม่ต้องนำผ้าไตรไปครบชุด

ข้อนี้ก็เหมือนกัน มีพระวินัยบัญญัติไว้ข้อหนึ่ง การจาริกของพระสงฆ์ จะต้องนำผ้าไตรไปให้ครบชุด หาไม่ก็ต้องปรับอาบัติ

– ฉันอาหารเป็นหมู่เป็นคณะ และฉันหลายเวลา (ในเวลา) ได้ ซึ่งปกติห้ามกระทำ

– มีส่วนได้ “อดิเรกลาภ” (ลาภพิเศษ) ที่เกิดขึ้นในวัดนั้น

อานิสงส์ดังกล่าวนี้ จะเกิดเป็นสิทธิของพระภิกษุตั้งแต่วันแรกที่ออกพรรษาเป็นเวลา 1 เดือนและถ้าเป็นพระที่ได้รับกฐินแล้ว เวลาจะยืดออกไป 4 เดือน

นี่ก็คือ ความสำคัญของวันสำคัญทั้ง 2 วัน ทางพระพุทธศาสนา ในรอบเดือนกรกฎาคมของทุกปี

ความจริงนั้น พระพุทธศาสนาก็น่าจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เมืองไทยของเรามีความสงบสุขตลอดมา

หลักสำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นคนไทยของเรานั้นก็คือ ให้ระลึกถึง ความเมตตา กรุณา ความเอื้ออาทรต่อกัน เกิดมีความรักต่อชีวิตมนุษย์และชีวิตสัตว์ทั้งหลาย มิให้มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้แล้วพระพุทธศาสนา ยังเน้นให้เรารู้จักความมีสันโดษ มีอุเบกขา คือ เป็นคนที่มีความมัธยัสถ์ในข้อเรียกร้องของตนที่มีต่อโลก ต่อสังคม และต่อตัวเอง

ผมคิดว่าศาสนาพุทธ มิใช่สิ่งที่เร้นลับมากมายจนเกินไปนัก นอกเสียจากจะมีใครสักคนอุตริมาถามผมว่า “ตายแล้วไปไหน” เท่านั้น แต่ศาสนาพุทธ ได้หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราชาวไทยมาโดยตลอด มีความสงบสุข มีความร่มเย็น พอควรแก่ความเป็นอยู่

ดังจะเห็นได้ว่าสิ่งแรกที่ชาวบ้านเริ่มกระทำต่อพุทธศาสนา ก็คือ การแสดงความเคารพด้วยการระลึกถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเบื้องต้น

พระพุทธ ก็น่าจะหมายถึง พระพุทธรูป พระธรรม ก็คือ คัมภีร์เกี่ยวกับธรรมะ และพระสงฆ์ก็คือ บุคคลอันควรแก่การเคารพ

ผิดหรือถูกอย่างไร ผมก็นับถือมาแบบนี้เหมือนๆ กับคนไทยส่วนมากนั่นแหละครับ

ประเพณีปฏิบัติของคนไทยในระหว่างวันเข้าพรรษา นอกจากจะเป็นการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ไทยธรรม ดอกไม้พุ่ม และผ้าจำนำพรรษาแล้ว ก่อนถึงวันเข้าพรรษา ยังมีการถวายเทียนพรรษาอีกด้วย

เล่ากันว่าที่อุบลราชธานี มีประเพณีแห่เทียนพรรษา ทำกันอย่างเอิกเกริกสวยงามเป็นที่น่าภูมิใจของคนไทยทุกคน

เทียนพรรษาที่เข้ามาร่วมงานนี้ จะมีการแกะสลักอย่างวิจิตร เพื่อการประกวดแข่งขันประชันกันอย่างจริงจัง แม้กระทั่งรูปขบวนแห่ ก็มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์

ผมก็โม้ไปตามเรื่องที่ได้ยินมาแหละครับ ยังไม่เคยไปเที่ยว และสัมผัสงานอย่างว่านี้เลยจะผิดถูกอย่างไรก็กล่าวโทษข้อมูลการท่องเที่ยวครับ

ข้อดีอีกอย่างสำหรับเทศกาลเข้าพรรษา ก็คือ การหยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลโดยเฉพาะเหล้าเบียร์เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม

อันที่จริง คนที่ติดเหล้านั้น ผมก็เข้าใจดี เพราะการเว้นวรรค 3 เดือนนี้ มีทั้งคนที่สามารถปฏิบัติได้ และคนที่ปฏิบัติไม่ได้

ซึ่งผมก็ได้แต่มองว่า สำหรับคนที่ปฏิบัติได้ คือ คนที่มีบุญ แต่คนที่ปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ควรได้รับการตำหนิ ถ้าดื่มแล้วไม่เมาสุราจนเกิดอารมณ์อาละวาดรุกรานสิทธิเสรีภาพของคนอื่น เพราะถึงอย่างไรก็ตาม คนที่ปฏิบัติไม่ได้ก็ยังงดงามกว่าคนที่ชอบบอกผมเสมอว่า

“ตอกเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน แต่แล้วหยุดตอกเหล้า 9 เดือน นอกพรรษา อย่างไหนจะชอบกว่ากันล่ะคุณ ?”------------------------------
เรื่องโดย : บรรเจิด ทวี formula@autoinfo.co.th
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2552
คอลัมน์ : เล่นท้ายเล่ม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ITj9M
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th