บทความ

ทะเบียนรถสวย ใครอยากได้…ยกป้ายขึ้น


ในอดีต หมายเลขทะเบียนรถสวยๆ ทั้งหลาย ประชาชนทั่วไปแทบจะไม่ได้ใช้ เพราะส่วนใหญ่ นักการเมือง นายตำรวจ นายทหาร หรือผู้มีอิทธิพล มักจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของเสมอ แต่เมื่อมีการแก้ไขมาตรา 10/1 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ ปี 2522 โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) ปี 2546 ที่บัญญัติให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมออกเปิดประมูล เพื่อให้โอกาสประชาชนทั่วไป ได้เป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนตามที่ต้องการ อย่างเสมอภาค และโปร่งใส ชาวบ้านธรรมดาตาดำๆ จึงมีสิทธิ์ได้เลขทะเบียนอย่างใจหวังกับเขาบ้าง

 

กฎกระทรวงกำหนดหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยม จำนวน 301 หมายเลข เพื่อนำออกเปิดประมูล โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 

 

กลุ่ม 1 เลขเหมือนกัน 4 ตัว 8888  9999
กลุ่ม 2 เลขตัวเดียว 1
เลขเหมือนกัน 2 ตัว 22  8899  9898
เลขเหมือนกัน 3 ตัว 333
กลุ่ม 3 เลขหลักพัน 1000  9000
เลขเรียง 3 ตัว 123
เลขเรียง 4 ตัว 4567
เลขคู่ที่ไม่มีเลข 0 และเลข 6 รวมอยู่ด้วย 2992
กลุ่ม 4 เลขที่มีเลข 0 และเลข 6 รวมอยู่ด้วย 6600  9009

 

หลังจากนั้นกรมการขนส่งทางบกจึงจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่
นิยม ขึ้นครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2546 และได้จัดให้มีการประมูลทั้งใน
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และในส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ตังแต่นั้นเป็นต้นมา

 

อยากเข้าร่วมประมูล ต้องทำอย่างไร ?

การเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน โดยสามารถเข้าร่วมประมูลด้วยตนเอง ที่
กรมการขนส่งทางบก ณ ห้องประมูลอาคาร 6 ชั้น 7 และประมูลผ่านอินเตอร์เนท หรือแบบ MAXIMUM BID (การประมูลล่วงหน้า) ก็สามารถทำได้ ขั้นตอนของทั้ง 3 แบบ มีดังนี้

1. ผู้ประมูลมาด้วยตนเอง

ลงทะเบียนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สามารถทำได้ 2 วิธี

– ลงทะเบียนหน้างานที่กรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไปของวัน
ประมูล

– ลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 9.00 – 16.30 น. เป็นต้นไป
ก่อนถึงวันประมูลจริง

หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา

– สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบขับขี่

– ค่าหลักประกันหมายเลข

นิติบุคคล

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการ

– ค่าหลักประกันหมายเลข

บุคคลต่างด้าว

– สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ได้รับตรวจลงตรา (VISA) โดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
สำเนาใบประจำตัวบุคคลต่างด้าว

– ค่าหลักประกันหมายเลข

ขั้นตอนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในห้องประมูล

1. ลงทะเบียน

2. ชำระค่าหลักประกันหมายเลข

– กลุ่ม 1 ค่าหลักประกัน 30,000 บาท
– กลุ่ม 2 ค่าหลักประกัน10,000 บาท
– กลุ่ม 3 ค่าหลักประกัน 3,000 บาท
– กลุ่ม 4 ค่าหลักประกัน 1,000 บาท

3. รับป้ายเสนอราคา (BIDDING CARD) (ใช้รูป A2)
– กลุ่ม 1 สีฟ้า
– กลุ่ม 2 สีชมพู
– กลุ่ม 3 สีส้ม
– กลุ่ม 4 สีเหลือง

4. เข้าสู่ห้องประมูล ในห้องประมูลจะขึ้นหน้าจอว่าขณะนี้ประมูลเลขอะไร พิธีกรจะขานราคาเริ่มต้น
ของหมายเลขทะเบียนนั้นๆ ถ้าผู้ใดอยากได้เลขนั้น ก็ยกป้ายเสนอราคา พิธีกรจะขานตามการเพิ่ม
ราคาแต่ละครั้ง (ราคาขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวเลขที่ประมูล) จนกว่าไม่มีใครสู้ราคา พิธีกรจะนับ 1-3 แล้วเคาะไม้ หมายถึง จบการประมูลในหมายเลขนั้นๆ

เมื่อประมูลในห้องประมูลได้แล้ว น้องพริททีจะนำใบ MEMO ที่ระบุหมายเลขทะเบียนรวมถึงราคาที่
ประมูลได้ มาให้ตรวจสอบ และลงชื่อกำกับ ไปชำระค่าบริการ (อัตราค่าบริการตามตารางด้านล่าง)
ด้วยเงินสดที่จุดบริการ หมายเลข 1 พร้อมทำสัญญาการชำระเงินค่าป้ายทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ที่จุดหมายเลข 2

 

อัตราค่าบริการ

ราคาที่ประมูลได้ ค่าบริการที่เรียกเก็บ (รวม VAT แล้ว)
0-5000 500
5001-10000 700
10001-30000 1000
30001-50000 1500
50001-70000 2000
70001-100000 2500
100001-200000 3000
200001-300000 3500
300001-400000 4000
400001-500000 4500
500001 ขึ้นไป 5000

 

ส่วนการชำระค่าหมายเลขทะเบียนรถทั้งหมด สามารถชำระได้ 2 แบบ คือ ชำระทั้งหมดเป็นเงินสด
ภายในวันประมูล (ค่าหลักประกันที่ชำระไว้ตั้งแต่แรกจะถูกหักไปและชำระส่วนต่างที่เหลือให้ครบ) หรือชำระเพียงบางส่วน และติดต่อชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายใน 15 วันหลังจากวันประมูลได้ ที่อาคาร 2 ชั้น 5

 

แต่หากผู้ชนะไม่มาชำระค่าหมายเลขทะเบียนให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ใช้สิทธิ์ใน
หมายเลขทะเบียนรถที่ชนะการประมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมการขนส่งทางบก จะนำหมาย
เลขทะเบียนนั้นออกมาประมูลใหม่ พร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนในคราวต่อไป และหาก
ปรากฏว่า เมื่อนำหมายเลขทะเบียน ที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ออกประมูลใหม่ ได้ราคาซึ่งเมื่อรวมกับหลักประกันที่ริบไปแล้ว ไม่เท่ากับราคาประมูลหมายเลขทะเบียนเดิม ผู้ชนะการประมูลที่ละเลย ไม่ชำระราคาดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดหรือส่วนต่างเอง

 

ส่วนคนที่ประมูลไม่ได้ ให้นำป้ายเสนอราคา (BIDDING CARD) พร้อมใบสีชมพู ไปคืนที่จุดหมายเลข
1 หรือจุดรับป้ายตอนลงทะเบียน พร้อมรับเงินค่าหลักประกันคืน ที่จุดหมายเลข 3

 

2. การประมูลผ่านทางอินเตอร์เนท
– เข้าดูตารางการประมูลในเวบไซท์ www.tabienrodauction.com ว่าเราชอบหมายเลขไหน อยู่กลุ่ม
ไหน จำหลักประกันว่าเลขนั้นหลักประกันราคาเท่าไร
– กรอกรายละเอียดให้ครบและถูกต้องในหน้าลงทะเบียน
– คลิค หน้าเข้าสู่ระบบ และใส่ USER NAME และ PASSWORD ที่ตั้งไว้ในระบบ
– เข้ามาสู่หน้า ยอมรับเงื่อนไขในการประมูล แล้วคลิคไป ที่ ชำระค่าหลักประกันหมายเลขก่อนทำการ
ประมูล
– เมื่อเข้าไปแล้ว คลิคที่งานประมูล
– ใส่ตัวเลขจำนวนที่ต้องการประมูล ตามกลุ่มที่เลือก แล้วกด ตกลง เพื่อยืนยัน และกด OK
– โอนเงินค่าหลักประกันตามหน้าจอที่ขึ้น
– เมื่อโอนเงินค่าหลักประกันเรียบร้อยแล้ว จากนั้น จัดเตรียมเอกสารส่งแฟกซ์มายัง บริษัท ปั้นหนึ่ง
จำกัด ล่วงหน้าก่อนวันประมูลอย่างน้อย 2 วัน ซึ่งเอกสารที่ประกอบการลงทะเบียนตามสถานภาพบุคคล โดยเอกสารทั้งหมดใช้เหมือนกับการลงทะเบียนหน้าห้องประมูล
– ระบบจะทำการปลดลอคให้และรอประมูลหมายเลขทะเบียนในวันประมูลจริง
– เมื่อถึงวันประมูลเข้าไปที่ “เข้าสู่ระบบ” ใส่ USER NAME และ PASSWORD คลิคที่ “ยอมรับเงื่อนไข
และเข้าสู่การประมูล”
– เมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นตารางแต่ละหมายเลข ด้านหลังจะขึ้นว่า “รอการประมูล” “กำลังประมูล” และ
“สิ้นสุดการประมูล” ขึ้นอยู่กับแต่ละหมายเลข สามารถคลิคเข้าไปดูแต่ละหมายเลขได้
– เมื่อเข้าไปที่หน้ากำลังประมูล จะขึ้นลำดับแต่ละตัวเลขและหลักประกันของคุณเอง หน้าจอทั้งหมด
จะเห็นเหมือนในห้องประมูลจริง เพราะเป็นการถ่ายทอดสดและจะประมูลไปพร้อมๆ กัน ด้านล่างจะมีราคา เช่น +1,000, +2,000, +4,000 อยู่ที่ขั้นต่ำของแต่ละหมายเลข
– หากคุณคลิค +2,000 จะขึ้นหน้าจอให้ยืนยันราคา เมื่อคุณกดยืนยันราคา ราคานั้นจะเข้าไปสู่การ
ประมูล
– หากขึ้นชื่อ USER NAME ของคุณ แสดงว่า คุณกำลังให้ราคาสูงสุดอยู่
– ถ้าหน้าจอขึ้น นับครั้งที่ 1, 2, 3 จนจบคำว่า “สิ้นสุดการประมูล” และยังเป็นชื่อของคุณอยู่ แสดงว่า
คุณได้หมายเลขทะเบียนนั้น

 

นอกจาก 2 วิธีดังกล่าวแล้ว ยังมีวิธีการประมูลแบบ MAXIMUM BID คือ การประมูลล่วงหน้า เป็นการ
ตั้งราคาประมูลสูงสุดของหมายเลขที่ตนเองต้องการไว้ล่วงหน้าก่อน จุดประสงค์เพื่ออำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในวันประมูลจริง จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลตลอดระยะเวลาก่อน
การประมูลจริง และจะปิดระบบในเวลา 0.00 น. ก่อนวันประมูลจริง

 

วิธีการประมูลแบบ MAXIMUM BID
– หากผู้ที่ยังไม่เคยประมูลทางอินเทอร์เนท ต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อน วิธีการก็เหมือนกับการประมูล
ทางอินเตอร์เนท แต่หากว่าเคยประมูลทางอินเตอร์เนทมาแล้วก็สามารถใช้ USER NAME และ
PASSWORD เดิมได้
– โอนเงินชำระค่าหลักประกัน
– เมื่อชำระเงินแล้ว ให้นำสลิพพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามสถานภาพบุคคล ส่งไปที่
บริษัท ปั้นหนึ่ง จำกัด
– เมื่อโอนค่าหลักประกันหมายเลขแล้ว โทรศัพท์ยืนยันเอกสารที่ส่งไปที่ บริษัท ปั้นหนึ่ง จำกัด จากนั้น
ทางระบบจะทำการปลดลอคและ เข้าไปประมูลในระบบ MAXIMUM BID ได้
– จากนั้นเข้าไปที่ “เข้าสู่ระบบ” ใส่ USER NAME และ PASSWORD
– อ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมประมูล และคลิคไปที่ “ประมูลในระบบ MAXIMUM BID”
– เมื่อเข้าไปในหน้างานประมูลแล้ว ก็เลือกหมายเลขที่จะทำการประมูล พร้อมใส่ราคาสูงสุดเท่าที่ตัว
เองตั้งไว้ แล้วกดเสนอราคา
– ในกรณีที่ท่านใส่ราคาต่ำกว่าคนที่ MAXIMUM BID ก่อนหน้านั้น หน้าจอจะขึ้นบอกว่ามีคนให้ราคา
สูงกว่าท่าน หากต้องการสู้ก็ให้เสนอราคาใหม่
– หากไม่มีใครให้ราคาสูงสุดในการ MAXIMUM BID ของหมายเลขทะเบียนนั้น ราคาของท่านที่เสนอ
ไป ก็จะนำมาใช้เป็นราคาเริ่มต้นในห้องประมูลในวันประมูลจริง หากไม่มีใครให้ราคาสูงกว่าที่ท่านตั้งไว้ หมายเลขทะเบียนนั้นก็จะเป็นของท่าน

 

ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องนำรถมารับการจดทะเบียน โดยใช้หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ หรือนำ
หมายเลขทะเบียนนั้นไปใช้กับรถภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ชนะการประมูล และผู้ประมูลจะต้องดำเนินการและเสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเองหากผู้ชนะการประมูลยังไม่นำรถมาจดทะเบียนสามารถทำเรื่องยื่นเวลาขอจดทะเบียนออกไปได้ คราวละ 60 วัน แต่ถ้าไม่นำไปใช้กับรถภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมการขนส่งทางบกจะริบเงินที่ผู้ชนะการประมูลได้ชำระราคาไว้แล้ว

 

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประมูลจะโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนรถ ให้เป็นชื่อของคนอื่นที่ไม่ใช่ชื่อผู้ประมูลเอง
สามารถทำได้โดยการกรอกเอกสารการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น โดยไม่เสียค่าใชจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเอกสาร
นี้ สามารถขอได้ที่ทางกรมการขนส่งทางบก ตามเวลาราชการ และสถานที่ประมูลจริง หลังจากประมูลเสร็จสิ้นแล้ว

 

เงินที่ได้จาก การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยนั้น ตามมาตรา 10/1 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ ปี
2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่12) กำหนดไว้ชัดเจนว่า จะต้องนำเข้าสู่กองทุนที่มีชื่อว่า “กองทุนเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ.) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน เช่น การจัดซื้อเครื่องมือวัดปริมาณของ
แอลกอฮอล์ จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ จัดอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่รถบรรทุกสารเคมี หรือวัตถุอันตรายได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น เป็นต้น ทำให้ผู้ที่ประมูล นอกจากจะได้เลขสวยถูกใจแล้ว ยังได้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

 

ใครเป็นผู้ดำเนินการประมูล

บริษัท ปั้นหนึ่ง จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ของ
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ปี 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน ปี 2552 เป็นระยะเวลา 3 ปี ตามเอกสารทางราชการเลขที่ คค 0407.4/0507 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549

 

กองทุนเพื่อความปลอดภัย ฯ ได้เงินสมทบทุนไปเท่าไรแล้ว
ปี 2548
– รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในกรุงเทพ ฯ จำนวน 29 ครั้ง เป็นเงิน 569,944,500 บาท
– รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในส่วนภูมิภาค จำนวน 24 ครั้ง เป็นเงิน 270,672,832 บาท
ปี 2549
– รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในกรุงเทพ ฯ จำนวน 29 ครั้ง เป็นเงิน 635,319,500 บาท
– รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในส่วนภูมิภาค จำนวน 24 ครั้ง เป็นเงิน 354,797,052 บาท------------------------------
เรื่องโดย : ธนกฤต นรพันธุ์พงศ์
ภาพโดย : ราชวัตร แสงจันทรา/จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2550
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/yyHaF
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th