บทความ

ทีมประชาสัมพันธ์ มิเชอแลง


นักประชาสัมพันธ์ ไม่จำเป็นต้องศึกษามาโดยตรง หากมีใจรัก และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของตน
เอง รวมทั้งได้รับคำแนะนำที่ดี ก็สามารถทำงานด้านนี้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับทีมสื่อสารองค์กร
ของบริษัท สยามมิชลิน จำกัด กับภารกิจในการสร้างภาพลักษณ์ของ มิเชอแลง

 

น้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ
COUNTRY COMMUNICATIONS MANAGER

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่างศึกษาอยู่ได้ฝึกงานกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2533 เริ่มงานในแผนกสื่อสารองค์กร
ของ ปูนซีเมนต์ไทย ดูแลด้าน MEDIA RELATION ทำอยู่ 3 ปี ศึกษาต่อปริญญาโท เอกวิจัยสื่อสารมวลชน
คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทำงานและเรียนควบคู่กัน

หลังเรียนจบ ย้ายมาร่วมงานกับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยนำ
ความรู้จากการศึกษามาใช้ในการทำงาน ทำอยู่ 1 เดือน ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ดูแลงานส่ง
เสริมการขาย พอถึงปี 2547 บริษัท ฯ ส่งไปอบรมที่ประเทศฝรั่งเศส อเมริกาเหนือ และอังกฤษ เพื่อให้เรียนรู้
งานด้านการสื่อสารของแต่ละประเทศ หลังกลับมาประเทศไทย เลื่อนตำแหน่งเป็น COUNTRY
COMMUNICATIONS MANAGER

การอบรมจากต่างประเทศ ทำให้มุมมอง และความคิดที่มีต่องานประชาสัมพันธ์กว้างขึ้น โดยนำ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับทีมงาน มองว่าทุกวันนี้ โลกของวงการสื่อสารแตกต่างไปจากเดิม มี
การผสมผสานศาสตร์ของการสื่อสารทุกด้านรวมกัน แม้การทำประชาสัมพันธ์จะเป็นงานหลัก แต่การ
ทำให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ สามารถผสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ เป็นสิ่งที่จำเป็น ที่ทำ
ให้งานออกมามีคุณภาพมากขึ้น

ทีมงานทั้งหมดมี 12 คน แบ่งตามหน้าที่ คือ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 2 คน ฝ่ายสื่อสารการตลาด 2 คน ลูก
ค้าสัมพันธ์ 2 คน ส่งเสริมการขาย 2 คน และทีมสนับสนุนอีก 3 คน โดยมีเราเป็นคนดูแลภาพรวมทั้งหมด
ของแผนก หน้าที่รับผิดชอบโดยภาพรวม ดูแลการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร บแรนด์ และผลิตภัณฑ์
รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กร ส่วนความรับผิดชอบในฐานะ COUNTRY COMMUNICATION
MANAGER คือ การประสานงานกับ REGIONAL ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคทั้งหมด รวมทั้งที่ประเทศ
ฝรั่งเศส เพื่อวางทิศทางการดำเนินงานของบริษัทร่วมกัน โดยมีสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคที่ประเทศ
สิงคโปร์

แม้ว่าบริษัทแม่ของ มิเชอแลง จะวางนโยบายในการดำเนินงานให้กับทุกประเทศที่ มิเชอแลง เข้าไป
ดำเนินกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทแม่ก็ให้โอกาสในการดำเนินงานของแต่ละประเทศอย่างอิสระ
ภายใต้กรอบอย่างกว้างๆ ที่วางไว้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเหมาะสมกับสภาพตลาดของประเทศนั้นๆ

สยามมิชลิน ฯ คำนึงถึงการเดินทาง ที่ไม่ใช่เพียงจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง แต่ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ซึ่งเป็นเป้าหมายของการทำงานด้านการสื่อสารองค์กรภายในประเทศไทย โดยภาพ
ลักษณ์ของ มิเชอแลง และความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ผู้บริโภครับรู้มานานแล้ว และเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจว่า
มิเชอแลง เป็นบแรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภค ด้านความปลอดภัย ที่ผ่านมาเน้นสร้างภาพลักษณ์ด้านนี้มา
ตลอด เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมเมาไม่ขับ ด้านสิ่งแวดล้อม มิเชอแลง มีการรณรงค์เรื่องการ
ลดแกสคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ อาทิ กิจกรรมรณรงค์ลดใช้น้ำมัน การปลูกป่า ด้านการสร้าง
บแรนด์ มิเชอแลง ได้พัฒนายางประหยัดน้ำมันขึ้น

การทำงานของทีม จะพูดคุยถึงเป้าหมายในการทำงานร่วมกันเสมอๆ จากนั้นมองหาวิธีที่จะเดินไป
ให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยให้อิสระกับทีมในการทำงาน ขณะเดียวกันต้องเคารพในความคิด และ
การกระทำซึ่งกันและกัน โดยเราคอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง เมื่อทีมต้องการความช่วยเหลือ
เพราะเชื่อว่าการให้เรียนรู้ด้วยตัวเอง จะช่วยให้ทีมเดินไปด้วยความเข้มแข็งและมั่นคงขึ้น รวมทั้ง
สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้หลากหลาย คนที่จะทำงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ได้ดี ต้องมีทัศนคติในเชิงบวก มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น มีภาวะการเป็นผู้นำ ขยัน และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ผลงานที่ประทับใจ คือ การพัฒนายางประหยัดน้ำมัน ซึ่ง มิเชอแลง เป็นผู้บุกเบิกรายแรกๆ นับ
เป็นความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากไม่มีคนเชื่อว่ายางรถยนต์จะสามารถช่วยประหยัดน้ำมันได้
การสื่อสารที่ผ่านมา อาศัยกลยุทธ์ที่ดี และทีมที่เข้าใจคอนเซพท์ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผู้แทนจำหน่าย
แม้ภารกิจนี้ยังไม่เสร็จสิ้น แต่สิ่งที่ประทับใจ คือ งานนี้เป็นข้อพิสูน์ว่าหลายหน่วยงานในบริษัทให้
ความร่วมมือที่ดีต่อกันในการทำงาน กระทั่ง นิตยสาร BRAND AGE ได้สำรวจพบว่า การประหยัด
น้ำมัน เป็นคุณสมบัติที่ 3 ของผู้บริโภคในการเลือกซื้อยางรถยนต์

 

พงากรณ์ สุขยา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลังเรียนจบ เริ่มงานที่
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด เพื่อหาประสบการณ์ ดูแลฝ่ายส่งออกอยู่ 1 ปี จึงเดินทางไปศึกษาต่อ
ปริญญาโท ด้านบริหารทั่วไป ที่รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วกลับมาเริ่มงานที่บริษัท
ซีแกรม ประเทศไทย จำกัด ตำแหน่งเลขานุการ จากนั้นย้ายไปร่วมงานกับ ท็อป ซูเปอร์มาเก็ต ซึ่ง
ได้เริ่มงานด้านประชาสัมพันธ์เป็นครั้งแรก เป็นการทำงานคนเดียว เรียนรู้ทุกอย่างจากประสบ
การณ์จริงที่ได้ลงมือปฏิบัติ แม้จะเป็นงานหนัก แต่ก็สนุก ทำอยู่ 2 ปี ย้ายมาร่วมงานกับ
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

“เมื่อเรียนจบใหม่ๆ อยากทำงานด้านการตลาด แต่เมื่อมีโอกาสได้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์
คิดว่าจะสามารถนำความรู้ด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้กับงานนี้ได้ แต่เมื่อทำงานด้านนี้
อย่างลึกซึ้งมากขึ้น ได้รับรู้ว่างานประชาสัมพันธ์จริงๆ เป็นงานที่ยาก จึงคิดว่าในเมื่อผ่าน
การเรียนรู้ และประสบการณ์ ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์มามาก น่าที่จะศึกษาการ
ทำงานด้านนี้ให้ลึกซึ้งมากขึ้น และไม่ควรเปลี่ยนสายงาน ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่

ได้ร่วมงานกับ สยามมิชลิน ฯ มองว่าองค์กรแห่งนี้เป็นโรงเรียนด้านการประชาสัมพันธ์ที่ดี เพราะ
เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมาก สิ่งนี้ทำให้ได้พัฒนาตัวเอง
เพื่อการทำงานด้านนี้มากขึ้น นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการทำงาน

สิ่งที่ได้รับจากการทำงาน คือ ประสบการณ์ สยามมิชลิน ฯ มีระบบการทำงานที่ดีอยู่แล้ว การเข้า
มาร่วมงานกับที่นี่ ถือเป็นการต่อยอดจากรากฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้การทำงานง่าย
ขึ้น แม้ช่วงแรกจะมีการปรับเปลี่ยนคน ส่งผลให้การทำงานสะดุดไปบ้าง แต่ปัจจุบัน ทีมของ
เราถือว่ามีความแข็งแกร่ง และเข้ากันได้ดี นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่ให้โอกาสในการ
ทำงานอย่างมาก พนักงานและผู้บริหารทุกคน มีสิทธิ์ในการออกเสียงแสดงความคิดเห็น
อย่างเท่าเทียมกัน

ผลงานที่ประทับใจ คือ กิจกรรมด้าน ROAD SAFETY ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท ฯ ริเริ่มมานาน
แล้ว ทีมมาต่อยอดโครงการนี้ให้เติบโตขึ้น เช่น มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมเมาไม่ขับ

 

ทองกร ทัศนียเวช
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เอกภาษาฝรั่งเศสและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มงานที่ธนาคารแห่งหนึ่ง ดูแลการตลาดผลิตภัณฑ์เงินฝาก จากนั้น
ย้ายไปดูแลผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัตรเครดิท ทำอยู่ 3 ปี เกิดความรู้สึกว่าจำเจ คิดเปลี่ยนสายการ
ทำงาน จึงตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโท นิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลังเรียนจบเริ่มงานที่ สยามมิชลิน ฯ ในปี 2548

“เลือกมาร่วมงานกับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เพราะมองว่าเป็นองค์กรของต่างประเทศ มีความ
มั่นคง ประกอบกับเป็นการท้าทายความสามารถของตนเอง ที่ได้ร่วมงานกับองค์กรขนาดใหญ่
การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมาย โดยเฉพาะจากประสบการณ์ตรงที่
ได้รับในการทำงาน ที่ไม่มีสอนในวิชาเรียน ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ

การทำงานที่ผ่านมา ได้เรียนรู้วิธีการทำงานจากรุ่นพี่ในองค์กร รวมทั้งจากการทำงานของผู้บริหาร
ชาวต่างชาติ ซึ่งมีวิธีการทำงานที่เป็นระบบ และรู้สึกประทับใจบรรยากาศของการทำงานที่อบอุ่น
ทุกคนดูแลกันเหมือนพี่น้อง

ผลงานที่ประทับใจในแง่ของการสื่อสารการตลาด คือ การจัดโครงการ ปันยางรถ เพื่อรอยยิ้ม กับ
มิเชอแลง ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท ฯ เป็นการนำยางใช้แล้วทุกยี่ห้อมาประดิษฐ์
เป็นเครื่องเล่น เพื่อบริจาคให้เด็กที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ เมื่อได้
เล่นเครื่องเล่นเหล่านั้น จึงเกิดความรู้สึกประทับใจ

นอกจากนี้ยังมีโครงการ ROAD SAFETY ซึ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน บริษัท ฯ มีการ
รณรงค์เรื่องนี้มาโดยตลอด ปีที่แล้วได้รับรางวัลจากกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็นองค์กรที่ให้
ความร่วมมือ และสนับสนุนการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยจากการขับขี่ รู้สึกดีที่มีคนเห็นคุณค่า
ในการทำงาน

จุดเด่นของตนเองในฐานะนักประชาสัมพันธ์ คือ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็ว รับฟังควมคิดเห็นของคนอื่น
พร้อมที่จะปรับตัว และพยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้ประสบ
ความสำเร็จในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและเพื่อนร่วมงาน

สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม คือ ต้องมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน ซึ่งทุกคนในทีมมีจุดเด่น
และความสามารถไม่เหมือนกัน ดังนั้น ผู้นำต้องเลือกที่จะดึงความสามารถของแต่ละคนออกมาใช้
ในการทำงานแต่ละด้าน ซึ่งจะทำให้ทีมประสบความสำเร็จในการทำงานได้ นอกจากนี้บรรยากาศ
ที่อบอุ่นในการทำงาน ก็ช่วยสร้างให้ทีมเป็นทีมที่เข้มแข็งได้”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ/นาทลดา ทองมาก
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2550
คอลัมน์ : เล่นเป็นทีม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/SqRg7
อัพเดทล่าสุด
21 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
5,499,000
2.
2,490,000
3.
1,500,000
4.
5,099,000
6.
2,379,000
7.
3,999,000
8.
16,900,000
11.
655,000
12.
1,350,000
13.
21,800,000
14.
21,500,000
15.
19,800,000
16.
31,900,000
17.
5,350,000
19.
6,990,000
20.
8,999,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th