บทความ

ประกันภัยรถยนต์กับคนรุ่นใหม่ (15)


ฉบับที่แล้ว เราคุยกันถึงเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย ซึ่งเนื้อหาค่อน
ข้างจะเครียดไปหน่อย ก็ต้องยอมรับนะครับว่า พอพูดถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ เมื่อไร ดูเหมือนมันเป็น
เรื่องที่พูดกันเล่นๆ ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชีวิตเราเองแต่ละคน ในครอบครัว ในองค์กร ใน
ธุรกิจการค้า รวมไปถึงเรื่องเงินอื่นๆ ที่ไปเกี่ยวข้องด้วย ถ้ามันไม่ชัดเจน มันสะดุดติดๆ ขัดๆ ขึ้น
มาเมื่อไร มันก็เป็นเรื่องทุกที

ดังนั้นในธุรกิจประกันภัย จึงต้องมีกฎหมาย และข้อกำหนดที่เข้มข้นให้บริษัทประกันภัย บริษัท
ประกันชีวิต ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ถึงกฎหมาย และข้อกำหนดจะเคร่งครัดเท่าใดก็ตาม
ทุกปีก็ยังมีบริษัทประกันภัยประสบปัญหาทางการเงินอยู่ดี และเป็นปรากฏการณ์ตั้งแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเราในฐานะผู้เอาประกัน และประชาชนโดยทั่วไป จำเป็นต้อง
เอาใจใส่ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวตลอดเวลา มิฉะนั้นท่านอาจเป็นเยื่อรายต่อไปที่
ทำประกันแล้วไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทน เพราะบริษัทไม่มีเงินจ่าย หรือกว่าจะจ่าย
ออกมาได้ ก็ต้องออกแรง วิ่งสู้ฟัดหลายยก หลายกระบวนท่า เหนื่อยอ่อนล้า

ในฉบับนี้จะนำเสนอทั้งด้าน คือ ด้านของฐานะความมั่นคง และ ด้านที่ฐานะไม่มั่นคง
ทั้งนี้เป็นการแถลงโดย นางจันทรา บูรณฤกษ์ อธิบดีกรมการประกันภัย ซึ่งได้เปิดเผยว่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทประกันชีวิตทั้ง 25 บริษัท ได้วางทรัพย์สินสำหรับเป็นเงิน
สำรองประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งยังมีผลผูกพันไว้กับกรมการประกันภัย เป็น
จำนวนทั้งสิ้น 114,766.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 18.16 ซึ่งมีรายละเอียด
ทรัพย์สินดังนี้

1. พันธบัตรรัฐบาลไทย จำนวน 74,082.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.55 ของทรัพย์สิน เงิน
สำรองที่วางไว้
2. พันธบัตรและหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 32,789.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของ
ทรัพย์สินเงินสำรองที่วางไว้
3. ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 6,094.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 ของทรัพย์ สิน
เงินสำรองที่วางไว้
4. สมุดเงินฝาก ใบรับฝากเงิน จำนวน 1,189.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของทรัพย์สิน เงิน
สำรองที่วางไว้
5. หุ้นกู้บริษัทจำกัด จำนวน 554.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของทรัพย์สินเงินสำรองที่ วางไว้
6. ที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานสาขา จำนวน 55.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของ
ทรัพย์สินเงินสำรองที่วางไว้
บริษัทประกันภัยชีวิต จะต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยเพื่อจ่ายคืน ให้แก่
ผู้เอาประกันชีวิต หรือ ผู้รับประโยชน์ในอนาคตตามสัญญาที่ได้ทำไว้แก่ลูกค้า เช่น เมื่อครบ
กำหนดสัญญา เมื่อเสียชีวิต หรือ เมื่อเวนคืนกรมธรรม์ ฯลฯ กฎหมายกำหนดให้บริษัท
จะต้องนำเงินสำรองประกันภัยมาวางไว้กับกรมการประกันภัยเป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25
(ยี่สิบห้า)ของเงินสำรองประกันภัยทั้งสิ้น
เงินสำรองประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตได้วางไว้กับกรมการประกันภัยนี้เพื่อเป็นหลักประกัน
ความมั่นคงสำหรับผู้ทำประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นกรมการประกันภัยจึงกำหนดให้
บริษัทจะต้อง นำทรัพย์สินที่มีความมั่นคงสูงเท่านั้นที่วางกับกรมการประกันภัยได้

ทีนี้เราลองมามองดูอีกด้านหนึ่ง ก็มีบริษัทประกันภัยหลายบริษัทที่มีปัญหาฐานะการเงินไม่มั่นคง
และบางบริษัทมีปัญหาซ้ำซากค้างคามานานหลายปี ถูกลงโทษตามกฎหมายแล้ว ถูกลงโทษอีก

จนทำให้เกิดปัญหาข่าวลือตามมากล่าว คือ มี E-mail และกระทู้เวบไซท์ต่างๆ แอบอ้างว่ากรม
การประกันภัยได้สั่งยกเลิกบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท พาณิชยการประ
กันภัย จำกัด 2. บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด 3. บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด 4.บริษัท มิตร
แท้ประกันภัย จำกัด 5. บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด และ 6. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด และ
อู่ซ่อมจะไม่ยอมรับงานอีก โดยให้หมายเลขติดต่อของกรมการประกันภัย

ซึ่งกรมการประกันภัย ต้องออกมาแจ้งว่า ข้อมูลใน E-mail ดังกล่าว ไม่ได้มาจากกรมการประกัน
ภัยและเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะบริษัทที่ถูกกล่าวถึงยังดำเนินธุรกิจตามปกติ กรมไม่ได้
เพิกถอนใบอนุญาตบริษัทใด ยกเว้น บริษัท พาณิชยการประกันภัย จำกัด ซึ่งถูกเพิกถอนใบ
อนุญาต และปิดไป เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 จึงแจ้งมาเพื่อให้ประชาชนผู้เอาประกันภัย
และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2550
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/M1dax
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th