บทความ

ประสานการตลาด และประชาสัมพันธ์


คนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ สามารถทำงานด้วยกันได้โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพราะศาสตร์และ
ศิลป์ด้านนี้ สามารถเก็บเกี่ยวได้ด้วยการเรียนรู้ นี่คือ แนวคิดของทีมการตลาด และประชาสัมพันธ์ เอาดี บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด

 

อภัสรา ประทีปะเสน
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์

“สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทรัฐประศา
สนศาสตร์ จาก TUFTS UNIVERSITY บอสตัน สหรัฐอเมริกา

เริ่มทำงาน MANAGEMENT TRAINEE ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ประมาณ 2 ปี หลัง
จากนั้นมาทำงานที่ บริษัท ยนตรกิจ มอเตอร์เซลส์ จำกัด ดูแลการตลาดรถยนต์ เซอัท ต่อมาย้ายทำการตลาดรถยนต์ เอาดี ทำหน้าที่ประสานงานทั้งด้านการตลาด โฆษณา กิจกรรม สินค้า และประชาสัมพันธ์

ทีมงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การตลาด และประชาสัมพันธ์ งานหลักของทีมการตลาด คือ ประสานงาน
เกี่ยวกับสื่อ เช่น การโฆษณา ผลิตสื่อโฆษณา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยส่วนใหญ่จะรับรูป
แบบมาจาก AUDI AG ที่เยอรมนีและสิงคโปร์ รวมทั้งยังมีเอเจนซีบริษัทแม่ และของเมืองไทยมาร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน และอีกส่วนหนึ่งต้องดูแลเรื่องคอนเซพท์ เพราะมีความเกี่ยวเนื่องไปถึงข่าวสาร และเวบไซท์

ด้านสินค้า ต้องรับผิดชอบเรื่องกลยุทธ์ ศึกษาสินค้า และพัฒนาสินค้า เช่น เลือกเครื่องยนต์ อุปกรณ์
ศึกษาคู่แข่งวิเคราะห์ตลาด ข้อมูลการตลาดรถพรีเมียม ซึ่งสำคัญมาก เพราะ เอาดี เป็นรถนำเข้า

ทีมประชาสัมพันธ์ เน้นการเผยแพร่และการสร้างภาพลักษณ์ของ องค์กร สินค้า โดยจะมีการซัพพอร์ท
ข้อมูลร่วมกัน ทั้งฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายฝึกอบรม เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียว
กัน เช่น การตลาดหาข้อมูลให้ฝ่ายฝึกอบรม เพื่อให้ฝ่ายฝึกอบรมนำไปถ่ายทอดให้แก่ฝ่ายขาย

ทีมงานของ เอาดี ทำงานกันมานาน อย่าง พัชริน ร่วมงานกับ เอาดี มาหลายปี เรียนรู้เรื่องสินค้า และ
สามารถถ่ายทอดให้คนใหม่ แต่สิ่งสำคัญ คือ การสื่อสารเป็นทักษะ ไม่ว่าจะมีประสบการณ์โดยตรงหรือไม่มี เชื่อว่าเราจะฝึกได้ การตลาดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ บางเรื่องเป็นสิ่งที่เก็บเกี่ยวจากการทำงาน บางเรื่องเป็นทัศนคติ ดังนั้นการเลือกทีมงาน ไม่ได้ดูที่การศึกษา หรือประสบการณ์ แต่ต้องมีการพูดคุย รวมถึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เพราะการมีทั้งรุ่นเก่าและใหม่ จะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน

ผลงานที่รู้สึกภาคภูมิใจ คือ เห็นการเติบโตของ เอาดี ในช่วง 10 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากบ
แรนด์ที่ตลาดรู้จักน้อยกว่าพรีเมียมบแรนด์ แต่ เอาดี ทุ่มเท ทำให้วันนี้มีความแตกต่าง และ 2 ปีที่ผ่านมา เน้นความเป็นสปอร์ท มีดีไซจ์น และเร่งสร้างภาพลักษณ์

ปรัชญาที่ว่า PEOPLE MAKE THE BRAND เป็นสิ่งที่ทำให้วันนี้ เอาดี เป็นหนึ่งในพรีเมียมบแรนด์ใน
ไทย ที่จะก้าวสู่ความสำเร็จ ถึงแม้ว่ามีข้อด้อยที่เป็นสินค้านำเข้า แต่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน และปัจจุบัน
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายกลุ่ม และหน้าที่ของการตลาดและการประชาสัมพันธ์ คือ ทำให้ลูกค้ารู้จัก เอาดี ในวงกว้าง

การทำงานเป็นทีมสิ่งสำคัญที่สุด คือ คุณต้องอยู่ในเรือลำเดียวกัน ถ้าวันไหนเราร้อน แต่ทีมเย็น แสดง
ว่าเราต้องทำอะไรผิดพลาด เรามองว่าสำคัญ แต่ทีมมองไม่สำคัญ แสดงว่าเราถ่ายทอดไม่ดี ดังนั้นต้องสื่อสารให้เข้าใจ ต้องแชร์ข้อมูล ต้องมีนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง ดังนั้นสิ่งสำคัญ คือ ต้องพูดคุยกัน เพราะไม่มีใครทำงานได้เพียงคนเดียว ต้องสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทีมเวิร์คจึงสำคัญที่สุด

ทีมของเราในวันนี้ คิดว่าสมบูรณ์ประมาณ 80-90 % เราแชร์คอนเซพท์ในการทำงานร่วมกัน เข้าใจกัน
เราเหมือนเป็นทั้งที่ปรึกษาและเพื่อน”

 

พัชริน เที่ยงธรรมวัฒน
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์

“การศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตราชวังสนามจันทร์ หลังจบการศึกษา
เริ่มทำงานเป็นเลขานุการ ผู้บริหาร ในธุรกิจส่งออกผ้าลูกไม้ ทำได้ 8 เดือน มาร่วมงานกับ ยนตรกิจ เริ่มด้วย
บีเอมดับเบิลยู ดูแลประชาสัมพันธ์ บีเอมดับเบิลยู ซีรีส์ 7 จากนั้นมาช่วยด้านประชาสัมพันธ์ให้ เอาดี
แล้วย้ายไปดูแลด้านกิจกรรม ก่อนมีโอกาสกลับมาดูแลการทำประชาสัมพันธ์อีกครั้ง ทำให้มีประสบการณ์
ทั้งด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน ดูแลงานประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท ต้องประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน เอา
ดี ที่อยู่เบื้องหลัง เกิดความภาคภูมิใจ และรักในผลิตภัณฑ์ ส่วนภายนอก เน้นการติดต่อกับสื่อมวลชน จัด
แถลงข่าว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สาธารณชน

ความภาคภูมิใจในการทำงาน คือ ได้เป็นส่วนหนึ่งของ เอาดี ซึ่งเป็นรถที่มีดีไซจ์น และเทคโนโลยี รวม
ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของยนตรกิจ ในฐานะผู้นำเข้า

การทำงานเป็นทีมสิ่งสำคัญที่สุด คือ รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด จริงใจ พร้อมช่วยเหลือทีม
อย่างเต็มที่ เพราะเชื่อว่าหมดยุควันแมนโชว์”

 

เสาวนีย์ ละไมลิขสิทธิ์
ประชาสัมพันธ์

“การศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร จากนั้นเริ่มทำงานกับรถยนต์ เซอัท ในแผนกธุร
การฝ่ายขาย ประมาณ 2 ปี จากนั้นย้ายมาทำงานเป็น ประชาสัมพันธ์ รถยนต์ เอาดี

ที่ผ่านมาไม่เคยมีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ เริ่มครั้งแรก คิดว่ายากเหมือนกัน เพราะเป็นการสื่อ
สารข้อมูลที่ถูกต้อง แต่เมื่อทำไประยะหนึ่ง เริ่มสนุก เพราะเหมือนเราเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่จะ
ทำให้คนเข้าใจถึงความถูกต้องของข้อมูล และทุกอย่างของ เอาดี

การทำประชาสัมพันธ์สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้สื่อมวลชนได้รับทราบ และนำไป
เผยแพร่ ซึ่งตรงกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ คือ การเขียนข่าว ส่งข้อมูลทั้งเนื้อหา รูปภาพ ให้แก่สื่อมวลชน

ผลงานที่รู้สึกภูมิใจ คือ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ เอาดี ไม่ว่าจะเป็น การเปิดตัวรถรุ่นใหม่ การ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การฉลอง 25 ปี กวัตตโร ซึ่งสื่อมวลชนให้ความสนใจ และนำข่าวไปเผยแพร่

การทำงานเป็นทีมสิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องเข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะไม่มีใครสามารถ
ทำงานชิ้นหนึ่งผ่านไปด้วยตัวคนเดียว ซึ่งหากนำความถนัดของแต่ละคน มาช่วยกัน จะทำให้งานประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม”

 

ณรงค์ โรจน์ประสิทธิ์พร
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

“สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท MBA ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี 2545 ร่วมงานกับ บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด ในเครือ ยนตรกิจ ดูแลรถยนต์ เอาดี ใน
ตำแหน่งผู้จัดการภาค ดูแลผู้จำหน่ายในเขตกรุงเทพ ฯ ทั้งหมด โดยเข้าไปสนับสนุนทั้งด้านงานขาย งานบริการ เพื่อให้ผู้จำหน่ายมียอดขายสูงสุด รวมทั้งดูแลพนักงาน และโชว์รูมรถยนต์

ปี 2548 เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ดูแลรถรุ่นต่างๆ ของ เอาดี ที่จะนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย
ต้องติดต่อโดยตรงกับโรงงาน เอาดี ประเทศเยอรมนี การทำงานต้องวิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งอุปกรณ์ออพชันต่างๆ ของรถแต่ละรุ่น เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเมืองไทย

ความภูมิใจจากการทำงาน คือ ได้มีส่วนร่วมในการนำรถรุ่นใหม่ของ เอาดี เข้ามาทำตลาดเมืองไทย
โดยปีที่ผ่านมา มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่หลายรุ่น และมองว่าขณะนี้ เอาดี เอ 6 น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดเมืองไทย ทั้งในด้านการประหยัดน้ำมัน และเทคโนโลยี

ทีมที่ดี ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เข้าใจกัน รวมทั้งนำความรู้ของแต่ละคนมารวมกัน เพื่อทำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

 

ปวินท์ ตันมีศิลป์
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมด้านการขาย

“สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เอกยานยนต์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี
2541 เริ่มงานที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ฝ่ายเทคนิคและอบรม จากนั้นเปลี่ยนสายงาน ดูแลด้านหลุมขุดเจาะ ที่ บริษัท ยูโนแคล ไทยแลนด์ จำกัด ทำอยู่ 2 ปีกว่า จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548 กลับมาเริ่มงานด้านยานยนต์ในเครือ ยนตรกิจ ดูแลผลิตภัณฑ์ เอาดี

หน้าที่รับผิดชอบ อบรมผู้บริหารงานขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เกี่ยวกับเทคนิคด้านการขาย ราย
ละเอียดของผลิตภัณฑ์ ทั้งจุดเด่น และการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน เพื่อให้ผู้บริหารงานขาย สามารถขายรถยนต์ได้ดีขึ้น มีความรู้ในตัวสินค้ามากขึ้น นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับทีมการตลาด ในด้านข้อมูลของรถยนต์รุ่นต่างๆ

หัวใจของการทำงานเป็นทีม ทุกคนต้องมีน้ำใจให้กัน ช่วยเหลือกันด้วยความเต็มใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
ที่ทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

 

ฐิตินาฏ เจดีย์
COMMUNICATION AND MEDIA MANAGEMENT

“สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปริญญาโทด้านสื่อสาร
การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่มงานที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 รับผิดชอบในส่วนของการประชาสัมพันธ์และการโพรโมทภาพรวมของสถานี งานด้านฟรี ทีวี รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมของฟรี ทีวี จากนั้นร่วมงานกับหนังสือพิมพ์ HERALD TRIBUNE ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส ดูแลด้านการตลาด และอาร์ทเวิร์ค

หลังจากนั้นร่วมงานกับผู้จัดการ ดูแลด้านการจัดกิจกรรม สัมมนา รวมทั้งการขายสื่อทีวี ปี 2549 ร่วม
งานกับ เอาดี ดูแลด้านสื่อหลักทั้งหมด การทำงานต้องวิเคราะห์ว่าจะนำเสนอด้านใดของรถยนต์ เอาดี เพื่อทำสื่อโฆษณานำเสนอออกสู่ผู้บริโภค รวมทั้งงานแคทาลอก ที่นำเสนอข้อมูลของรถรุ่นต่างๆ

การทำงานเป็นทีมต้องช่วยเหลือกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายต่างๆ
เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

 

เมธาสิทธิ์ กุศลส่ง
EVENT AND RETAIL MARKETING

“สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาพยนตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ
ปริญญาโท สาขาสื่อสารการตลาด คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มงานครั้งแรกที่ เอาดี ดูแลสื่อ BELOW THE LINE ทั้งหมด ทั้งส่วนกลาง สาขา และดีเลอร์ ดูแลรูปแบบของการสื่อสารการตลาด เช่น การจัดทำแบนเนอร์ การตกแต่งโชว์รูมรถยนต์ ให้มีรูปแบบเดียวกัน สนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ การออกบูธ

การทำงานต้องมีการปรับตัวบ้าง แม้จะไม่ได้เรียนด้านการตลาดโดยตรง แต่การทำภาพยนตร์ก็นับเป็น
การสื่อสารอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับการสื่อสารการตลาด ที่ต้องทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักเรามากขึ้น ที่ผ่านมาเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริง รวมทั้งเรียนรู้จากรุ่นพี่ในทีม โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถพัฒนาไปได้เร็ว

การทำงานเป็นทีม ต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน เพราะเราไม่สามารถทำเพียงคนเดียวได้ทุกอย่าง แต่
ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่ผ่านมาเรามีทีมเวิร์คที่ดี”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ/นาทลดา ทองมาก
ภาพโดย : ราชวัตร แสงจันทรา
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2550
คอลัมน์ : เล่นเป็นทีม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/G8SFN
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,500,000
2.
5,099,000
4.
2,379,000
5.
3,999,000
6.
16,900,000
9.
655,000
10.
1,350,000
11.
21,800,000
12.
12,959,000
13.
21,500,000
14.
19,800,000
15.
31,900,000
16.
24,700,000
17.
5,350,000
18.
8,999,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th