บทความ

ประกันภัยรถยนต์กับคนรุ่นใหม่ (14)


ฉบับนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเอกสารหลักฐานตามกฎหมายที่กำหนดให้ต้องมี ได้แก่ ใบคำขอเอาประกันภัย หน้า
ตารางกรมธรรม์ ซึ่งสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเรามักไม่ค่อยให้ความสนใจกันเท่าไรนัก ในละเอียดทั้งที่เป็นสาระสำคัญของการเอาประกัน ฉบับนี้เราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับข้อกฎหมายอีกข้อหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัยไม่เคยทราบมาก่อน เพราะไม่มีใครเอามาเปิดเผย เว้นแต่เมื่อมีบริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางการเงิน และกรมการประกันภัยต้องมีคำสั่งให้ปรับปรุงฐานะการเงิน หรือมีคำสั่งให้ปิดบริษัทประกันภัย จึงจะมีการพูดถึงแต่ก็มีไม่กี่คนที่เข้าใจมัน นั่นคือข้อกำหนดเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย

ฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยเป็นเรื่องสำคัญมาก ที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าไปสนใจก่อนที่จะตัด
สินใจเลือกทำประกันกับบริษัทประกันภัยนั้นๆ มิฉะนั้นอาจได้รับความเสียหายตามมา ซึ่งเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ แม้ปัจจุบันก็มีปัญหาบริษัทประกันภัยไม่มีสภาพคล่องที่จะดำรงเงินกองทุนของบริษัทไว้ได้ต้องถูกลงโทษปรับตามกฏหมาย หลายบริษัทอยู่ในข่ายจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะถูกปรับต่อเนื่องมานานนับปีแล้ว ยังไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาสู่ภาวะปกติได้

มาดูในรายละเอียดของข้อกฎหมายกันว่ามีข้อกำหนดอะไรบ้างที่จะแสดงว่าบริษัทมีฐานะมั่นคง

1. การดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย

1.1 คำนิยาม: เงินกองทุน หมายถึง ทรัพย์สินส่วนที่เกินกว่าหนี้สินของบริษัทตามราคาประเมินทรัพย์
สินและหนี้สินของบริษัทที่ประเมินตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต ปี 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ปี 2535

1.2 ข้อกำหนดในการดำรงเงินกองทุนตามกฎหมาย

1.2.1 บริษัทประกันชีวิต บริษัทต้องดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสองของเงิน
สำรองประกันภัย แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

1.2.2 บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทต้องดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
เบี้ยประกันภัยสุทธิที่ได้รับทั้งหมด สำหรับปีปฏิทินที่ล่วงแล้ว แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

2. การจัดสรรทรัพย์สินให้เพียงพอกับเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และสำรองค่าสิน
ไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย

2.1 ทรัพย์สินที่ต้องจัดสรรไว้ ประกอบด้วย (1) พันธบัตร (2) ตั๋วเงินคลัง (3) บัตรภาษีของกระทรวง
การคลัง (4) หุ้นทุน (5) หุ้นกู้ – หุ้นกู้แปลงสภาพ (6) ตั๋วสัญญาใช้เงิน – ตั๋วแลกเงิน (7) หน่วยลงทุน (8) ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ- หุ้นกู้– หน่วยลงทุน (9) เงินให้กู้ยืม (10) เงินลงทุนให้เช่าซื้อรถ (11) เงินลงทุนให้เช่าทรัพย์สินแบบลีซิง (12) เงินสด (13) เงินฝากสถาบันการเงิน (14) เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ (15) เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง (16) รายได้จากการลงทุนค้างรับ (17) เงินสมทบค้างรับตามมาตรา 10 ทวิ วรรค 7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถปี 2535 (18) ลูกหนี้เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 10 ทวิ วรรคท้าย แห่งพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี 2535

ทรัพย์สินตาม (1) ถึง (18) ให้ถือราคาตามประกาศนายทะเบียนว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและ
หนี้สินของบริษัท ซึ่งออกตามความในมาตรา 37 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยปี 2535

2.2 เงินสำรอง ฯ ประกอบด้วย
(1) เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(2) สำรองค่าสินไหมทดแทน และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
(3) เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ หมายถึง เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ในกรณีที่มี
การเอาประกันภัยต่อกับผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในต่างประเทศ

2.3 ทรัพย์สินที่ต้องจัดสรรไว้=เงินสำรอง ฯ
3. การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทประกันวินาศภัย โดยการเปรียบเทียบระหว่างสิน
ทรัพย์สภาพคล่องต่อสำรองค่าสินไหมทดแทน และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

3.1 สินทรัพย์สภาพคล่อง ประกอบด้วย (1) พันธบัตร (2) ตั๋วเงินคลัง (3) บัตรภาษีของกระทรวงการ
คลัง (4) หุ้นทุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (5) หุ้นกู้ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (6) หุ้นกู้ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (7) หน่วยลงทุน (8) ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ- หุ้นกู้–หน่วยลงทุน (9) ตั๋วสัญญาใช้เงิน– ตั๋วแลกเงิน (10) หุ้นทุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (11) หุ้นกู้–หุ้นกู้แปลงสภาพต่างประเทศ (12) เงินสด (13) เงินฝากสถาบันการเงิน

สินทรัพย์ตาม (1)-(13) ต้องปราศจากภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ที่วางไว้กับนายทะเบียน

3.2 สำรองค่าสินไหมทดแทน และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย มีดังนี้

3.2.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย
– ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ ( INCURRED BUT NOT
REPORTED CLAIMS: IBNR) ให้บริษัทจัดสรรไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน
– ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลงราคา

3.2.2 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว และตกลงราคาแล้วแต่
บริษัทยัง ไม่ได้จ่าย

3.2.3 สำรองค่าสินไหมทดแทน และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ต้องเป็นค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
จากการรับ ประกันภัยโดยตรง (ก่อนหักการประกันภัยต่อ)3.3 บริษัทประกันวินาศภัยต้องมีอัตราส่วนสภาพคล่องตามมาตรฐานไม่ต่ำกว่า 100 %อัตราส่วนสภาพคล่อง = (สินทรัพย์สภาพคล่อง/สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย) x 1004. การวิเคราะห์อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสำรองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต

4.1 สินทรัพย์ลงทุน ประกอบด้วย (1) พันธบัตร (2) ตั๋วเงินคลัง (3) บัตรภาษีของกระทรวงการคลัง
(4) หุ้นทุน (5) หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภาพ (6) ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ตั๋วแลกเงิน (7)หน่วยลงทุน (8) ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ- หุ้นกู้–หน่วยลงทุน (9) เงินให้กู้ยืม (10) เงินลงทุนให้เช่าซื้อรถ (11) เงินลงทุนให้เช่าทรัพย์สินแบบลีซิง (12) เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา (13) เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากออมทรัพย์

4.2 เงินสำรองประกันภัย หมายถึง เงินสำรองประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตจะต้องจัดสรรจากเบี้ยประ
กันภัยไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู่ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

4.3 บริษัทประกันชีวิตต้องมีอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสำรองประกันภัยตามมาตรฐานไม่ต่ำกว่า 100 %อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุน = (สินทรัพย์ลงทุน/เงินสำรองประกันภัย)x 100



------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2550
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/09epC
อัพเดทล่าสุด
20 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,490,000
2.
1,500,000
3.
5,099,000
5.
2,379,000
6.
3,999,000
7.
16,900,000
10.
655,000
11.
1,350,000
12.
21,800,000
13.
21,500,000
14.
19,800,000
15.
31,900,000
16.
24,700,000
17.
5,350,000
18.
8,999,000
19.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th