บทความ

10 ปี “ลมหายใจไร้มลทิน”


ย้อนหลังไปเมื่อ 10 ปีก่อน บริษัท สื่อสากล จำกัด มีความปรารถนาที่จะร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เพื่อรณรงค์ให้เกิดความใสสะอาดทั้งในอากาศและในจิตใจของคนไทย

แนวคิดและวัตถุประสงค์ซึ่งเหมือนความฝันที่เป็นไปไม่ได้นี้ เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในสองสถานะ นั่นคือ สถานะสมาชิกของอุตสาหกรรมยานยนต์ และสถานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

ขณะเดียวกัน เราได้เล็งเห็นว่า ปัญหาของยานยนต์คือเป็นตัวการสร้างมลพิษในอากาศ ส่วนปัญหาใหญ่ของสังคมไทย คือ การทุจริตคอร์รัพชันที่เกิดขึ้นในทุกระดับ

 

ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิฯ ในด้านยานยนต์ จึงได้แก่ การสนับสนุนให้อากาศและสภาพแวดล้อมของเราปลอดมลพิษจากการผลิตและการใช้ยานยนต์ ซึ่งเป็นการสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาพลังงานทดแทนจากผลิตผลทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษในอากาศ โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับบริษัทรถยนต์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประจำทุกปี

 

ส่วนด้านสังคม มูลนิธิฯ มีเป้าหมายที่จะปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เป็นแกนนำในการรณรงค์ดังกล่าวอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากเยาวชนและสถานศึกษาเป็นจำนวนมาก จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ กว่า 20,000 คน และมีสถานศึกษาให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายของมูลนิธิฯ กว่า 2,000 แห่ง

 

ผลจากการมุ่งมั่นรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนไทยมาตลอดระยะเวลายาวนาน ทำให้ผมได้รับโล่เชิดชูเกียรติอันดับหนึ่งตอบแทนการทำคุณงามความดีในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2559 จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติ และภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

 

อย่างไรก็ตาม พวกเรารำลึกเสมอว่า เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเชื่อถือ การยอมรับ และความสำเร็จทั้งหมดที่มูลนิธิฯ ได้รับ ล้วนมาจากการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสื่อมวลชนทุกแขนง

 

รวมไปถึงความอนุเคราะห์จากประชาชนที่ซื้อบัตรเข้าชมงาน “มหกรรมยานยนต์” ในวันแรกของงาน ซึ่งเป็นวันมหากุศล โดยเรานำรายได้จากการจำหน่ายบัตรในวันนั้นทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน”

 

เมื่อมีแรงผลักดันและเกื้อหนุนอย่างแข็งขันเช่นนี้ ผมสัญญาว่ามูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ต่อไป เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สดใส และสังคมไทยที่มีจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

แม้หลายคนจะมองว่ามันเป็นเพียง “ความฝันอันเหลือเชื่อ” ก็ตาม------------------------------
เรื่องโดย : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2560
คอลัมน์ : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/fMcMQ

Follow autoinfo.co.th