บทความ

กรมการขนส่งทางบก ศึกษารูปแบบการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่จดทะเบียนรถในไทยและมาเลเซีย


กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษารูปแบบการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่จดทะเบียนรถในไทยและมาเลเซีย เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไร้รอยต่อ

กมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน และร้อยละ 70 เป็นการค้าชายแดนที่ใช้การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกผ่านด่านพรมแดน ที่เป็นจุดผ่านแดนถาวรทางบก 8 แห่ง ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ได้แก่ จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ ด่านบ้านประกอบ) จังหวัดนราธิวาส (ด่านสุไหงโก-ลก ด่านตากใบ ด่านบูเก๊ะตา) จังหวัดยะลา (ด่านเบตง) และจังหวัดสตูล (ด่านวังประจัน) ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดพื้นที่จังหวัดสงขลาและนราธิวาสเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการศึกษารูปแบบการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่จดทะเบียนรถในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง นำเสนอผลจากการศึกษาโครงการดังกล่าว อาทิ ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ รูปแบบการขนส่งสินค้าข้ามแดน (Inter-State) ผ่านแดน (Transit) สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilitations) การกำกับดูแล (Regulations) ระบบการขนส่งทางถนนของประเทศมาเลเซีย การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่จดทะเบียนรถของประเทศไทยและทะเบียนรถของประเทศมาเลเซีย และแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่งได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ โดยกรมการขนส่งทางบกจะนำผลการศึกษาฯ ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการขนส่งมากำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และส่งเสริมการประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย มาตรการส่งเสริมภาคเอกชนในการประกอบการขนส่งสินค้าภาคใต้ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนทางบกในอนาคต

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกข้ามแดนเข้า-ออกระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนั้น ปัจจุบันประเทศมาเลเซียอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าของไทยเข้าประเทศมาเลเซียโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตนำรถยนต์ต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศมาเลเซียชั่วคราว (International Circulation Permit หรือ ICP) ได้ภายในระยะใกล้กับพรมแดน ทำให้ต้องมีการขนถ่ายสินค้าและสับเปลี่ยนรถบรรทุกและส่วนพ่วง ตามพื้นที่บริเวณชายแดนเพื่อใช้รถบรรทุกที่จดทะเบียนในประเทศนั้นทำการขนส่งต่อไป ยกเว้นกรณีการขนส่งผ่านแดน ซึ่งประเทศมาเลเซียยินยอมให้มีการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายทางถนนจากประเทศไทยผ่านมาเลเซียไปยังสิงคโปร์ได้ ดังนั้น หากผู้ประกอบการขนส่งได้รับทราบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบกทั้งภายในประเทศ และการขนส่งระหว่างประเทศของมาเลเซีย รวมทั้งข้อมูลอื่นที่จำเป็นภายใต้โครงการศึกษาฯ ดังกล่าว ก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนของไทยให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/XV5K0
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th