บทความ

กรมการขนส่งทางบก ศึกษารูปแบบการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่จดทะเบียนรถในไทยและมาเลเซีย


กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษารูปแบบการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่จดทะเบียนรถในไทยและมาเลเซีย เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไร้รอยต่อ

กมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน และร้อยละ 70 เป็นการค้าชายแดนที่ใช้การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกผ่านด่านพรมแดน ที่เป็นจุดผ่านแดนถาวรทางบก 8 แห่ง ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ได้แก่ จังหวัดสงขลา (ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ ด่านบ้านประกอบ) จังหวัดนราธิวาส (ด่านสุไหงโก-ลก ด่านตากใบ ด่านบูเก๊ะตา) จังหวัดยะลา (ด่านเบตง) และจังหวัดสตูล (ด่านวังประจัน) ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดพื้นที่จังหวัดสงขลาและนราธิวาสเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการศึกษารูปแบบการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่จดทะเบียนรถในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง นำเสนอผลจากการศึกษาโครงการดังกล่าว อาทิ ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ รูปแบบการขนส่งสินค้าข้ามแดน (Inter-State) ผ่านแดน (Transit) สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilitations) การกำกับดูแล (Regulations) ระบบการขนส่งทางถนนของประเทศมาเลเซีย การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่จดทะเบียนรถของประเทศไทยและทะเบียนรถของประเทศมาเลเซีย และแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่งได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ โดยกรมการขนส่งทางบกจะนำผลการศึกษาฯ ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการขนส่งมากำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และส่งเสริมการประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย มาตรการส่งเสริมภาคเอกชนในการประกอบการขนส่งสินค้าภาคใต้ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนทางบกในอนาคต

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกข้ามแดนเข้า-ออกระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนั้น ปัจจุบันประเทศมาเลเซียอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าของไทยเข้าประเทศมาเลเซียโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตนำรถยนต์ต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศมาเลเซียชั่วคราว (International Circulation Permit หรือ ICP) ได้ภายในระยะใกล้กับพรมแดน ทำให้ต้องมีการขนถ่ายสินค้าและสับเปลี่ยนรถบรรทุกและส่วนพ่วง ตามพื้นที่บริเวณชายแดนเพื่อใช้รถบรรทุกที่จดทะเบียนในประเทศนั้นทำการขนส่งต่อไป ยกเว้นกรณีการขนส่งผ่านแดน ซึ่งประเทศมาเลเซียยินยอมให้มีการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายทางถนนจากประเทศไทยผ่านมาเลเซียไปยังสิงคโปร์ได้ ดังนั้น หากผู้ประกอบการขนส่งได้รับทราบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบกทั้งภายในประเทศ และการขนส่งระหว่างประเทศของมาเลเซีย รวมทั้งข้อมูลอื่นที่จำเป็นภายใต้โครงการศึกษาฯ ดังกล่าว ก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนของไทยให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/XV5K0
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
21 Aug 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
568,000
2.
2,490,000
3.
1,709,000
4.
385,000
8.
20,900,000
9.
3,299,000
10.
4,399,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th