บทความ

วิริยะประกันภัยฯ ประกาศทิศทางปี 2562


วิริยะประกันภัยฯ ประกาศทิศทางปี 2562 มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสินไหมทดแทน พัฒนาคน พัฒนางานพัฒนาเครือข่ายการให้บริการ และพัฒนาประกันสุขภาพให้หลากหลาย เผยเป้าหมายเติบโตไม่น้อยกว่า 5 % จากเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 37,920 ล้านบาท

อมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจในปี 2562 นี้นับเป็นปีที่ท้าท้ายอีกปีหนึ่ง ทั้งจากหลายปัจจัยที่เป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และปัจจัยจากภายใน โดยเฉพาะภาวะการแข่งขันของธุรกิจประกันวินาศภัยที่ยังคงแข่งขันกันอย่างรุนแรง แต่กระนั้นบริษัทฯ ได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือไว้อย่างรอบคอบ 

ปี 2562 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเติบโตไม่น้อยกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมในภาพรวม คือ เติบโตไม่ต่ำกว่า 5 % จากผลประกอบการปี 2561 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งสิ้น 37,920 ล้านบาท เติบโตถึง 4.86 % เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และถือว่าบริษัทฯ ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดประกันภัยรับรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 16.27 % และเช่นเดียวกันเมื่อแยกตามสัดส่วนงานรับประกันภัย ในด้านการประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์เป็นอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 32 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 24.90 % มีเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 34,093 ล้านบาท เติบโต 4.19 % ด้านการประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ มีเบี้ยประกันภัย 3,826 ล้านบาท เติบโต 11.25 %

ภายใต้กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ “ผู้นำคุณภาพด้านบริการประกันภัย” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ ได้มีแนวทางสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ มุ่งเน้นการทำตลาดประกันภัยสุขภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทฯ จะประสบความสำเร็จในการรับประกันภัยทางด้านนี้ ดังเห็นได้จากการตอบรับเป็นอย่างดีของตลาด 

ปี 2562 บริษัทฯ จะพัฒนาและเปิดตัวแผนประกันสุขภาพหลากหลายแผน ทั้งเป็นแผนที่ถือเป็นนวัตกรรมความคุ้มครอง และแผนที่จะสนองรับความต้องการของผู้บริโภค ตลอดไปถึงให้เป็นไปตามเป้าวัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ ที่ต้องการให้คนไทยได้เข้าถึงประกันภัยสุขภาพถ้วนหน้า และเข้าถึงมาตรฐานการรักษาที่ได้มาตรฐานสากลในระดับโลก

อีกประการหนึ่ง บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการสินไหมรถยนต์ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและจุดขายของบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนกว่า 5 ล้านกรมธรรม์ ทั้งนี้ในการพัฒนาบริการนอกจากจะนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพแล้ว บริษัทฯ ยังไม่หยุดยั้งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความรู้และทักษะสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะได้ส่งมอบการบริการที่ดีให้กับผู้เอาประกันภัย

การพัฒนาคน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสินไหมทดแทน เนื่องจากพนักงานในกลุ่มนี้ถือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการส่งมอบการบริการที่ดีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ดังเห็นได้จากการสรรหาพนักงานสำรวจอุบัติเหตุ มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ว่าต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลา โดยมีหลักสูตรรองรับถึง 22 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นมาเองจากประสบการณ์ในการเคลมสินไหมมากกว่า 9 แสนเคส/ปี และที่สำคัญ ใช่แต่เพิ่มเติมความรู้ และพัฒนาทักษะเท่านั้นยังมีกระบวนการพัฒนาทางด้านจิตใจและบุคลิกภาพ เพื่อให้พนักงานสินไหม วิริยะประกันภัยฯ มีจิตใจการเป็นผู้ให้ มีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่รวมไปถึงคู่กรณีอีกด้วย

ส่วนทางด้านการพัฒนา บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรฐานงานสินไหมแต่ละด้านอย่างชัดเจน (Service Level Agreement: SLA) เช่น งานรับแจ้ง งานตรวจสอบอุบัติเหตุ งานประเมินและสรุปความเสียหาย งานจัดซ่อม งานทำจ่ายค่าสินไหม อีกทั้งงานแต่ละด้านแต่ละส่วนงาน บริษัทฯ ได้นำเอาระบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และสุดท้ายงานพัฒนาเครือข่ายการให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มจุดบริการสินไหมต่อเนื่องในทุกๆ ปี ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจุดบริการสินไหมอยู่ทุกทิศทั่วไทยรวมทั้งสิ้น 161 แห่ง

เกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ยังคงเน้นการขยายงานด้านประกันภัยบุคคลเป็นหลัก เพื่อรับประกันภัยไว้เองมากกว่าที่จะไปประกันภัยต่อ และจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมีวิถีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนากรมธรรม์ให้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่เหมาะกับธุรกิจขนาดย่อม โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมกับความเสี่ยงของทรัพย์สินและการดำเนินธุรกิจ ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายก็ยังแบ่งแยกตามประเภทของธุรกิจ

“ในส่วนของการประกันภัยสุขภาพ จะออกผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ให้มีความหลากหลาย แบ่งตามกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มนักธุรกิจ หรือแบ่งให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ อีกทั้งมุ่งเน้นในการให้คำปรึกษาและการดูแลสุขภาพ ทั้งก่อนและหลังเข้าการรักษา การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เช่น ความร่วมมือระหว่าง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปเปิดจุดบริการด้านประกันสุขภาพในโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 45 แห่งทั่วประเทศ การเปิดความร่วมมือกับสถาบันการเงินอื่นๆ และองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครายย่อยทั่วประเทศ และการพัฒนาช่องทางดิจิทอล เพื่อให้ผู้บริโภคได้สื่อสารโดยตรงถึงบริษัทฯ เกี่ยวกับความต้องการ และการบริการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ajDMJ
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 18:49 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
13 Aug 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th