บทความ

โตโยตา ประกาศผลการประกวด โครงการ CU Toyota Ha:mo Open Innovation Contest


นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่ และงานนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ร่วมเป็นประธานในงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันประกวดโครงการ “CU Toyota Ha:mo Open Innovation Contest เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมการเดินทางในอนาคต ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ริเริ่มโครงการ “CU Toyota Ha:mo ภายใต้ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2560 เพื่อทดลองระบบการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก EV Car Sharing เพื่อวิ่งในระยะทางสั้นๆ สำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะ และการเดินทางส่วนบุคคลอย่างราบรื่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย เดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันโครงการมีรถไฟฟ้าที่ให้บริการรวมทั้งหมด 30 คัน ใน 22 สถานี โดยครอบคลุมพื้นที่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สยามสแควร์ สามย่าน และสวนหลวง จากการประเมินผลโครงการ “CU Toyota Ha:mo พบว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อขยายระบบการคมนาคม Ha:mo ออกไปในวงกว้าง ทางโครงการจึงเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงการจากประสบการณ์การใช้งานจริง ภายใต้โครงการ เวทีเปิดทางนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ และนำแนวความคิดหรือแผนงานที่เข้าร่วมแข่งขันไปประยุกต์ใช้งานในอนาคต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ EV Car Sharing ไปในมิติต่างๆ ได้แก่

1) การพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ

2) การนำเทคโนโลยีหรือแอพลิเคชันเข้ามาปรับปรุงให้ผู้ใช้งานขับขี่ปลอดภัยและประหยัดยิ่งขึ้น

3) การออกแบบระบบเคลื่อนย้ายหมุนเวียนรถเพื่อรองรับความต้องการใช้งาน

4) การวิเคราะห์และปรับปรุงกฎหมายให้รองรับ EV Car Sharing

5) การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ EV Car Sharing

โครงการ เวทีเปิดทางนวัตกรรม เปิดให้นิสิตนักศึกษาได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 30 ทีม ซึ่งทางคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมที่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินจนเหลือ 17 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทั้ง 17 ทีม ได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการการตัดสินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากโครงการ CU Toyota Ha:mo และผู้แทนจากผู้สนับสนุนโครงการเพื่อคัดเลือกโครงงานนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานจริงต่อไปในอนาคต โดยโครงการจะให้การสนับสนุนงบประมาณอีก 6 ล้านบาท

นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า วันนี้ ผมได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของนิสิตแต่ละทีมที่ได้นำเสนอผลงานอย่างเต็มความสามารถ ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้มีศักยภาพในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ หากทุกคนมีความมุ่งมั่น ไม่ลดละความพยายาม ไม่ว่าวันนี้ผลการตัดสินจะเป็นอย่างไร ขอให้เราทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา EV Car Sharing

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวคิดอันเป็นประโยชน์ที่นิสิตนำมาเสนอในเวทีเปิดทางนวัตกรรมนี้ จะสามารถต่อยอดจากแนวความคิดพื้นฐานไปสู่กระบวนการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำหลักคิดที่สำคัญมาร่วมกันพัฒนาทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางในสังคมเมืองอันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่เราพร้อมขับเคลื่อนและมอบให้แก่คนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

6E0E98F1-90B0-4955-B7F9-FAC0F68A4038

ผลการตัดสิน เวทีเปิดทางนวัตกรรม (CU Toyota Ha:mo Open Innovation Contest)” มีดังนี้

1) ระบบขับขี่อัตโนมัติ เพื่อการรีโลเคชันรถ สำหรับ CU Toyota Ha:mo​​

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม KWY
นภัทร พหลพลพยุหเสนา
สิรวิชญ์ ธรรมานุธรรม
สุภณ โง้วศิริกูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม HADAMO
ชินโชติ อนุกูลประเสริฐ
อุกฤษฏ์ วัฒนกุลชาติ
อัครวินท์ กาญจนรัตนากร
ทยากร ฟู
อานนท์ ผ่องสว่าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม KAIMAIMO Ha:mo
กิตติศักดิ์ บุญทองเนียม
ณพกิตติ์ แตงอ่อน
กิตินันท์ บุญระวี
คุปต์บดี ตันติพุกนนท์
ธนดล โกศลวัฒนสมบัติ

2) การนำเทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชันเข้ามาปรับปรุงให้ผู้ใช้งานขับขี่ปลอดภัยและประหยัดมากขึ้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีSIMPLE HARMOIC
นภัทรพน ปรานมนตรี
ชนพล ปิยะวิชยานนท์
เจตริน เอี่ยมตระกูล
จุฑามาศ อรรถสกุลชัย
พีรพล วรภัทรหิรัญมาศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม LOOK P INDIE
ปณายุ คีลาวัฒน์
อมรพงศ์ ตระการกุลพันธ์
ชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์
ปรินทร์ พุทธบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม TWENTY FOUR-SEVEN
ภูษณ วินัยพานิช
รณัสถ์ชัย เหล่าศิริพงศ์
รวิภาส ผลิตนนท์เกียรติ
ดนภัทร จิระมานะพันธ์
ภคพงษ์ โต๊ะทอง

3) การออกแบบระบบรีโลเคชันรถ สำหรับ CU TOYOTA Ha:mo

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีHa:mo 1
ปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์
ปวิตร เอี่ยมวรวุฒิกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ALWAYS PANDA
สัณฑพล ศรีพิไลพงศ์
วริทธิ์ ประสาทฤทธา
ปัญจพล สงวนพานิช
ชยพล ปัญจะเทวคุปต์
ชวาล เพียรสัตยานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม เขียว
พิริยพงษ์ เลาพงษ์สิต
พงศ์พิสิฐ ธนสุทธิเวศย์
ธัญญ์ธวัช สุวรรณฉัตรกุล
รุจิกร ชรากร

4) การวิเคราะห์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับธุรกิจ EV sharing

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีCAPANITY
– พงศ์ธร จิตตาพินิจมาศ
ชยากร บุญศรี
กิรณาพัชญ์ บูรณพัฒน์ปกรณ์
นภัสวรรณ แสงสีแก้ว
เพลงพิณ ยงเมธาวุฒิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ฮามั้ย ฮาโม่
วิภาดา จีระออน
อัคร์ภา กุลกาญจนาธร
ณัฐชยา พิเชฐสัทธา
จิดาภา ศรีสัมมาชีพ
ศิรดา วิศวะโยธานันท์

5) แผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกและการใช้งาน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม องค์หญิงสามย่าน
เบญจรัฏ ชั้นบุญใส
ชนิสรา ศรีจันทร์โพธิคุณ
มินตรา หล่อบรรจงสุข
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Ha:mo IN YOUR AREA
พิศุทธา จันทร์ประภาพ
วริษฐา ประสพผล
วรรณรดา ศิริสกุลไพศาล
กริษฐา สวัสดี
รัตนากร นิยมชื่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม SM
ชัญญา โพธิ์นิ่มแดง
จุฑามาศ ปิ่นมณี
รมย์นลิน สุทธิจันทร์
วิชานาถ แซ่ท่อร์
ณัฐชนน ชิงทอง

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ
โล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 35,000 บาท
ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 วัน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 25,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท
รางวัลสนับสนุนแก่ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
ทุนสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท

รวมมูลค่ารางวัลการประกวดทั้งสิ้น 2 ล้านบาท

 ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7CQnk
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:49 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
20 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,190,000
2.
1,079,000
4.
1,269,000
5.
765,000
6.
640,000
7.
1,475,000
8.
14,790,000
9.
1,180,000
10.
970,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th