บทความ

โตโยตา ประกาศผลการประกวด โครงการ CU Toyota Ha:mo Open Innovation Contest


นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่ และงานนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ร่วมเป็นประธานในงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันประกวดโครงการ “CU Toyota Ha:mo Open Innovation Contest เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมการเดินทางในอนาคต ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ริเริ่มโครงการ “CU Toyota Ha:mo ภายใต้ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2560 เพื่อทดลองระบบการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก EV Car Sharing เพื่อวิ่งในระยะทางสั้นๆ สำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะ และการเดินทางส่วนบุคคลอย่างราบรื่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย เดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันโครงการมีรถไฟฟ้าที่ให้บริการรวมทั้งหมด 30 คัน ใน 22 สถานี โดยครอบคลุมพื้นที่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สยามสแควร์ สามย่าน และสวนหลวง จากการประเมินผลโครงการ “CU Toyota Ha:mo พบว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อขยายระบบการคมนาคม Ha:mo ออกไปในวงกว้าง ทางโครงการจึงเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงการจากประสบการณ์การใช้งานจริง ภายใต้โครงการ เวทีเปิดทางนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ และนำแนวความคิดหรือแผนงานที่เข้าร่วมแข่งขันไปประยุกต์ใช้งานในอนาคต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ EV Car Sharing ไปในมิติต่างๆ ได้แก่

1) การพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ

2) การนำเทคโนโลยีหรือแอพลิเคชันเข้ามาปรับปรุงให้ผู้ใช้งานขับขี่ปลอดภัยและประหยัดยิ่งขึ้น

3) การออกแบบระบบเคลื่อนย้ายหมุนเวียนรถเพื่อรองรับความต้องการใช้งาน

4) การวิเคราะห์และปรับปรุงกฎหมายให้รองรับ EV Car Sharing

5) การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ EV Car Sharing

โครงการ เวทีเปิดทางนวัตกรรม เปิดให้นิสิตนักศึกษาได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 30 ทีม ซึ่งทางคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมที่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินจนเหลือ 17 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทั้ง 17 ทีม ได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการการตัดสินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากโครงการ CU Toyota Ha:mo และผู้แทนจากผู้สนับสนุนโครงการเพื่อคัดเลือกโครงงานนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานจริงต่อไปในอนาคต โดยโครงการจะให้การสนับสนุนงบประมาณอีก 6 ล้านบาท

นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า วันนี้ ผมได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของนิสิตแต่ละทีมที่ได้นำเสนอผลงานอย่างเต็มความสามารถ ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้มีศักยภาพในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ หากทุกคนมีความมุ่งมั่น ไม่ลดละความพยายาม ไม่ว่าวันนี้ผลการตัดสินจะเป็นอย่างไร ขอให้เราทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา EV Car Sharing

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวคิดอันเป็นประโยชน์ที่นิสิตนำมาเสนอในเวทีเปิดทางนวัตกรรมนี้ จะสามารถต่อยอดจากแนวความคิดพื้นฐานไปสู่กระบวนการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำหลักคิดที่สำคัญมาร่วมกันพัฒนาทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางในสังคมเมืองอันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่เราพร้อมขับเคลื่อนและมอบให้แก่คนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

6E0E98F1-90B0-4955-B7F9-FAC0F68A4038

ผลการตัดสิน เวทีเปิดทางนวัตกรรม (CU Toyota Ha:mo Open Innovation Contest)” มีดังนี้

1) ระบบขับขี่อัตโนมัติ เพื่อการรีโลเคชันรถ สำหรับ CU Toyota Ha:mo​​

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม KWY
นภัทร พหลพลพยุหเสนา
สิรวิชญ์ ธรรมานุธรรม
สุภณ โง้วศิริกูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม HADAMO
ชินโชติ อนุกูลประเสริฐ
อุกฤษฏ์ วัฒนกุลชาติ
อัครวินท์ กาญจนรัตนากร
ทยากร ฟู
อานนท์ ผ่องสว่าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม KAIMAIMO Ha:mo
กิตติศักดิ์ บุญทองเนียม
ณพกิตติ์ แตงอ่อน
กิตินันท์ บุญระวี
คุปต์บดี ตันติพุกนนท์
ธนดล โกศลวัฒนสมบัติ

2) การนำเทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชันเข้ามาปรับปรุงให้ผู้ใช้งานขับขี่ปลอดภัยและประหยัดมากขึ้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีSIMPLE HARMOIC
นภัทรพน ปรานมนตรี
ชนพล ปิยะวิชยานนท์
เจตริน เอี่ยมตระกูล
จุฑามาศ อรรถสกุลชัย
พีรพล วรภัทรหิรัญมาศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม LOOK P INDIE
ปณายุ คีลาวัฒน์
อมรพงศ์ ตระการกุลพันธ์
ชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์
ปรินทร์ พุทธบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม TWENTY FOUR-SEVEN
ภูษณ วินัยพานิช
รณัสถ์ชัย เหล่าศิริพงศ์
รวิภาส ผลิตนนท์เกียรติ
ดนภัทร จิระมานะพันธ์
ภคพงษ์ โต๊ะทอง

3) การออกแบบระบบรีโลเคชันรถ สำหรับ CU TOYOTA Ha:mo

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีHa:mo 1
ปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์
ปวิตร เอี่ยมวรวุฒิกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ALWAYS PANDA
สัณฑพล ศรีพิไลพงศ์
วริทธิ์ ประสาทฤทธา
ปัญจพล สงวนพานิช
ชยพล ปัญจะเทวคุปต์
ชวาล เพียรสัตยานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม เขียว
พิริยพงษ์ เลาพงษ์สิต
พงศ์พิสิฐ ธนสุทธิเวศย์
ธัญญ์ธวัช สุวรรณฉัตรกุล
รุจิกร ชรากร

4) การวิเคราะห์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับธุรกิจ EV sharing

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีCAPANITY
– พงศ์ธร จิตตาพินิจมาศ
ชยากร บุญศรี
กิรณาพัชญ์ บูรณพัฒน์ปกรณ์
นภัสวรรณ แสงสีแก้ว
เพลงพิณ ยงเมธาวุฒิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ฮามั้ย ฮาโม่
วิภาดา จีระออน
อัคร์ภา กุลกาญจนาธร
ณัฐชยา พิเชฐสัทธา
จิดาภา ศรีสัมมาชีพ
ศิรดา วิศวะโยธานันท์

5) แผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกและการใช้งาน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม องค์หญิงสามย่าน
เบญจรัฏ ชั้นบุญใส
ชนิสรา ศรีจันทร์โพธิคุณ
มินตรา หล่อบรรจงสุข
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Ha:mo IN YOUR AREA
พิศุทธา จันทร์ประภาพ
วริษฐา ประสพผล
วรรณรดา ศิริสกุลไพศาล
กริษฐา สวัสดี
รัตนากร นิยมชื่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม SM
ชัญญา โพธิ์นิ่มแดง
จุฑามาศ ปิ่นมณี
รมย์นลิน สุทธิจันทร์
วิชานาถ แซ่ท่อร์
ณัฐชนน ชิงทอง

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ
โล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 35,000 บาท
ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 วัน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 25,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท
รางวัลสนับสนุนแก่ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
ทุนสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท

รวมมูลค่ารางวัลการประกวดทั้งสิ้น 2 ล้านบาท

 ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7CQnk
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:49 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th