ธุรกิจ

โตโยตา มอบทุนการศึกษาครั้งที่ 46 แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร โตโยตา มอเตอร์ คอร์พอเรชัน ประเทศญี่ปุ่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้นิสิตนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ อาคารจามจุรี 4 ห้องประชุม 202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 IMG_0863

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด ทั้งการแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด โตโยตา เมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต การแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ สู่การส่งต่อประสบการณ์การไคเซนธุรกิจด้วยระบบการผลิตแบบ โตโยตา (Toyota Production System) ผ่านโครงการธุรกิจชุมชนพัฒน์ รวมถึงการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดผู้ให้โอกาสด้วยการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสังคม ซึ่งดำเนินงานผ่านการมอบทุนการศึกษาประจำปี และกิจกรรมของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

IMG_0834

โตโยตา ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 1,555 ทุน รวมเป็นมูลค่า 16,296,000 บาท โดยในปีนี้ โตโยตา จัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นิสิตจำนวน 12 ทุน รวมเป็นมูลค่า 966,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

 

คณะ จำนวนทุน มูลค่าทุน/บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาเครื่องกล) 3 252,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาไฟฟ้า) 1 84,000
คณะอักษรศาสตร์ (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น) 3 231,000
คณะรัฐศาสตร์ 1 77,000
คณะครุศาสตร์ 1 77,000
คณะจิตวิทยา 1 84,000
คณะเภสัชศาสตร์ 1 84,000
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 1 77,000
รวม 12 966,000

 

นอกจากการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวแล้ว โตโยตา ยังได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ ในนาม “กองทุนโตโยต้า” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 – 2561 โดยมอบให้ปีละ 3.95 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 47,400,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับการเรียน การสอน และการวิจัยด้านภาษา และวรรณคดีญี่ปุ่น ให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวว่า “การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ไม่เพียงเพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น โตโยตา ยังตระหนักถึงการปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงาม พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้มานั้น ถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อก่อประโยชน์ และร่วมสร้างสังคมที่ดีเพื่อพัฒนาประเทศ ถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย”------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/k3CLp
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน