บทความ

อุตสาหกรรมยานยนต์เดือนกุมภาพันธ์ เติบโตเพิ่มขึ้น


สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รักษาการรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า จำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีทั้งสิ้น 178,237 คัน เติบโต 15.37 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 การผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกและเพื่อจำหน่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกประเภทและเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ 7.25 

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 344,433 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 12.28

รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลิตได้ 72,411 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 12.52

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวน 140,620 คัน เท่ากับร้อยละ 40.83 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 8.51

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตันขึ้นไป ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลิตได้ 28 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 366.67 รวมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ผลิตได้ 62 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 416.67

รถยนต์บรรทุก เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 105,798 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 17.38 และตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 203,751 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 15.01

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 103,197 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 17.49 และตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 198,784 คัน เท่ากับร้อยละ 57.71 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 15.16 โดยแบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 54,218 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 14.34 รถกระบะดับเบิลแคบ 115,136 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 12.01 รถกระบะ PPV 29,430 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 31.37

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตันมากกว่า 10 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลิตได้ 2,601 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 13.28 รวมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ผลิตได้ 4,967 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 9.36

ส่วนการผลิตเพื่อส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลิตได้ 98,625 คัน เท่ากับร้อยละ 55.33 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 13.33 ส่วนเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 196,777 คัน เท่ากับร้อยละ 57.13 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 6.96

รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลิตเพื่อการส่งออก 37,422 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 17.15 และตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 75,093 คัน เท่ากับร้อยละ 53.4 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 4.99

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 61,203 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 11.11 และตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 121,684 คัน เท่ากับร้อยละ 61.21 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 8.22 โดยแบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 15,573 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 4.2 รถกระบะดับเบิลแคบ 86,701 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 6.3 รถกระบะ PPV 19,410 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 21.78

ส่วนการขายในประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลิตได้ 79,612 คัน เท่ากับร้อยละ 44.67 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 18 และเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ผลิตได้ 147,656 คัน เท่ากับร้อยละ 42.87 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 20.25

รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 34,989 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 7.95  ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ผลิตได้ 65,527 คัน เท่ากับร้อยละ 46.6 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.85

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 41,994 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 28.21 และตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 77,100 คัน เท่ากับร้อยละ 38.79 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 28.13 ซึ่งแบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 38,645 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 19.01 รถกระบะดับเบิลแคบ 28,435 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 33.รถกระบะ PPV 10,020 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 54.99

นอกจากนี้ ในส่วนของรถจักรยานยนต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 231,620 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 13.38 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 182,910 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 17.03 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 48,710 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.48

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 463,071 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 8.52 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 365,131 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 11.69 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 97,940 คัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.85

ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 75,466 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 10.3 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ 13.4 ยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ฟื้นตัวด้วยการส่งออกที่เติบโตมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ทั้งสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เอกชนลงทุนเพิ่มขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังคงเติบโตดี การถือครองรถยนต์คันแรกครบ 5 ปี การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ รวมทั้งการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล 

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 145,429 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 3.4 และลดลงจากเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ 6.2

ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 รถยนต์มียอดขาย 142,011 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 13 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 300,517 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 0.9

ด้านการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ส่งออกได้ 102,217 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 4.05 ส่งออกเติบโตเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 โดยตลาดตะวันออกกลาง และตลาดอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เป็นบวกมา 4 เดือนจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ตลาดออสเตรเลียยังคงเติบโตดีมาก ส่วนตลาดแอฟริกา ยุโรป และตลาดเอเชีย ส่งออกลดลง โดยตลาดเอเชียลดลงจากการชะลอส่งออกไปยังประเทศเวียดนามที่คุมเข้มรถยนต์ที่นำเข้า ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 52,273.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 0.72

เป็นเครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,293.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 10.06 ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 15,858.89 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 5.5 และอะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,232.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 26.12 รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 74,657.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 0.57

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 184,284 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 3.34 มีมูลค่าการส่งออก 94,287.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 1.03

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 6,097.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์2560 ร้อยละ 9.07 ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 33,089.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 2.07 และอะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 6,073.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 22.07 รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 139,548.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 2.38

รถจักรยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวนส่งออก 85,582 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 0.45 โดยมีมูลค่า 5,716.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 9.42

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 382.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 54.อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 103.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 2.36 รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 6,203.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 11.29

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 169,585 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 0.73 โดยมีมูลค่า 11,107.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 10.76

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 823.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 68.96 อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 200.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 12,132.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 13.17

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 80,861.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.32

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 151,680.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.17------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/4arDH
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
2 Dec 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,649,000
2.
2,299,000
3.
4,999,000
4.
546,000
5.
564,000
6.
4,999,000
7.
579,500
8.
3,999,000
9.
3,699,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th