บทความ

กรมการขนส่งทางบก จัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย


กรมการขนส่งทางบก ส่งมอบความสุขต่อเนื่อง เดินหน้าจัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยทุกจังหวัดทั่วไทย เพื่อนำรายได้จากการประมูลไปใช้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน สนับสนุนโครงการเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน และนำรายได้ส่วนหนึ่งเป็นเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีคุณภาพ สำหรับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน กระตุ้นให้ตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อคนไทยทุกคน

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก แถลงข่าว “ประมูลทะเบียนรถเลขสวย (Super Number)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยรายได้จากประมูลทะเบียนรถเลขสวยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถเก๋ง รถพิรอัพ และรถตู้ ของกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดละ 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อนำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยที่เป็นที่นิยม ตลอดจนเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพื่อสมทบกองทุน มาส่งเสริมการดำเนินการเชิงรุก สนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น โครงการศึกษาความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสาร โครงการศึกษา ออกแบบ ติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการรถแทกซีของกรมการขนส่งทางบก โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) สำหรับพัฒนาการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อความปลอดภัย การปรับปรุงรถโดยสารให้มีการทรงตัวเพื่อแก้ไขปัญหาความ รวมถึงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องซึ่งมีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางเป็นจำนวนมาก เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 การสนับสนุนกิจกรรมตรวจรถฟรีก่อนการเดินทางร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ 2561 กรมการขนส่งทางบกกำหนดเริ่มกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-30 เมษายน 2561

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ได้นำมาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 15,735 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 748,737,301 บาท ซึ่งอุปกรณ์ที่ กปถ. ให้ความช่วยเหลือจะเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด และที่สำคัญต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงที่สุด ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ จึงถือว่าได้ส่งต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้น ได้รับแผ่นป้ายทะเบียนกราฟิกส่งเสริมเอกลักษณ์ความภาคภูมิใจของท้องถิ่น ผู้พิการก็มีความสุขที่ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีคุณภาพ ประชาชนทุกคน ก็จะมีความสุขที่ได้เห็นผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นบนท้องถนน ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนกราฟิคดังกล่าว จะออกให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการประมูลเท่านั้น และถือเป็นกรรมสิทธิ์เป็นมรดก ที่สามารถใช้มอบเป็นของขวัญ สามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยส่วนกลาง ที่กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นที่ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก สำหรับส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร จัดประมูลทะเบียนรถเก๋ง เป็นประจำทุกเสาร์-อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยสามารถประมูลได้ด้วยตนเอง มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประมูลแทน หรือไม่สะดวกเดินทางมาประมูลยังสถานที่จัดประมูล สามารถประมูลทางโทรศัพท์ ประมูลผ่านระบบอินเตอร์เนทที่ www.tabienrod.com หรือจะกำหนดราคาขั้นสูงหรือ Maximum Bid ไว้ และส่วนภูมิภาคตามกำหนดการประมูลทะเบียนรถในแต่ละจังหวัด ส่วนการประมูลทะเบียนรถกระบะและรถตู้ จัดให้มีการประมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เนทที่ www.tabienrod.com ตามช่วงเวลาที่กำหนด

สำหรับกำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยเดือนมีนาคม 2561 ในกรุงเทพมหานครประมูลหมวด “6กช, 6กฌ” วันที่ 24-25 มีนาคม 2561  ต่างจังหวัด วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 จังหวัดขอนแก่นหมวดอักษรเบิ้ล ขขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมวด กมอาทิตย์ถัดไปวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 จังหวัดอุบลราชธานี หมวด “กย” จังหวัดสงขลา หมวด “ขธ” และนอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกกำหนดจัดประมูลหมวดอักษรเบิ้ลที่เป็นที่นิยมองกรุงเทพมหานคร หมวด “6กก” วิหคสวรรค์ บันดาลทรัพย์ ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก  สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จัดประมูล หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทร. 0 – 2272 – 5937 หรือ Call Center 1584 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/8z5fI
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th