บทความ

ธ ทรงเป็นครูวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดงานปาฐกถาพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานและน้อมนำแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรของพระองค์มาใช้เป็นหลักชัยในปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

DSC_0396

ในงานได้รับเกียรติจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาปาฐกถา เรื่อง “ต้นแบบแห่งความเพียร” จากการที่ท่านได้รับใช้ถวายงานใกล้ชิดใต้เบื้องพระยุคลบาท และได้อุทิศตนในการถ่ายทอดพระราชจริยวัตร พระอัจฉริยภาพของพระองค์ ซึ่งทรงเป็นต้นแบบในด้านต่างๆ ให้ประชาชนมาโดยตลอด

 

DSC_0628

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” โดยกล่าวว่า พระองค์ทรงงานด้านการแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้น้อมนำพระราชดำรัส และแนวพระราชดำริของพระองค์ มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง

 

DSC_0358

ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการ สนข. กล่าวสรุปว่า สนข. มีบทบาท และภารกิจหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในด้านต่างๆ รวมทั้งระบบการจราจรของประเทศ ทั้งด้านการขนส่งและจราจร ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งผลักดันขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/มาตรการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ

1. จัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยระบบรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง

2. จัดทำพัฒนาระบบรถไฟไทย พศ. 2551 ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลในสมัยนั้นให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางรางระหว่างเมือง ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศ

3. จัดทำแผนแม่บทโครงข่ายถนนและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางระหว่างพื้นที่สองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

4. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 8 ปี ตั้งแต่ พศ. 2558 – 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในการเดินทาง และเสริมศักยภาพให้ไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน
ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา สนข. ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจร เช่น ถนนวงแหวนรัชดาภิเษก ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี สะพานพระราม 8 และสะพานภูมิพล มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง และจราจรของประเทศจนประสบผลสำเร็จ

 

DSC_0566 DSC_0722

DSC_0510 DSC_0568------------------------------
เรื่องโดย : ปาร์จารีย์ ทัศนชลีจิระโชติ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/xVYyC
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 16:21 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th