บทความ

ธ ทรงเป็นครูวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดงานปาฐกถาพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานและน้อมนำแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรของพระองค์มาใช้เป็นหลักชัยในปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

DSC_0396

ในงานได้รับเกียรติจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาปาฐกถา เรื่อง “ต้นแบบแห่งความเพียร” จากการที่ท่านได้รับใช้ถวายงานใกล้ชิดใต้เบื้องพระยุคลบาท และได้อุทิศตนในการถ่ายทอดพระราชจริยวัตร พระอัจฉริยภาพของพระองค์ ซึ่งทรงเป็นต้นแบบในด้านต่างๆ ให้ประชาชนมาโดยตลอด

 

DSC_0628

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” โดยกล่าวว่า พระองค์ทรงงานด้านการแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้น้อมนำพระราชดำรัส และแนวพระราชดำริของพระองค์ มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง

 

DSC_0358

ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการ สนข. กล่าวสรุปว่า สนข. มีบทบาท และภารกิจหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในด้านต่างๆ รวมทั้งระบบการจราจรของประเทศ ทั้งด้านการขนส่งและจราจร ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งผลักดันขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/มาตรการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ

1. จัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยระบบรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง

2. จัดทำพัฒนาระบบรถไฟไทย พศ. 2551 ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลในสมัยนั้นให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางรางระหว่างเมือง ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศ

3. จัดทำแผนแม่บทโครงข่ายถนนและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางระหว่างพื้นที่สองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

4. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 8 ปี ตั้งแต่ พศ. 2558 – 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในการเดินทาง และเสริมศักยภาพให้ไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน
ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา สนข. ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจร เช่น ถนนวงแหวนรัชดาภิเษก ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี สะพานพระราม 8 และสะพานภูมิพล มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง และจราจรของประเทศจนประสบผลสำเร็จ

 

DSC_0566 DSC_0722

DSC_0510 DSC_0568------------------------------
เรื่องโดย : ปาร์จารีย์ ทัศนชลีจิระโชติ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/xVYyC
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 16:21 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
20 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,490,000
2.
1,500,000
3.
5,099,000
5.
2,379,000
6.
3,999,000
7.
16,900,000
10.
655,000
11.
1,350,000
12.
21,800,000
13.
21,500,000
14.
19,800,000
15.
31,900,000
16.
24,700,000
17.
5,350,000
18.
8,999,000
19.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th