บทความ

สอท. เผยอุตสาหกรรมรถยนต์สดใส


สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกรกฎาคม 2560 แบ่งออกเป็น

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีทั้งสิ้น 159,091 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 3.34 จากการผลิตเพื่อขายในประเทศที่เพิ่มขึ้นทั้งรถยนต์นั่งและรถกระบะ และผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 9.32

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,110,057 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 3.25

รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2560 ผลิตได้ 65,588 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 6.19

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 มีจำนวน 461,671 คัน เท่ากับร้อยละ 41.59 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 1.2

รถยนต์โดยสารขนาดมากกว่า 10 ตันขึ้นไป ในเดือนกรกฎาคม 2560 ผลิตได้ 11 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 52.17 รวมเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 ผลิตได้ 137 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 36.28

รถยนต์บรรทุก เดือนกรกฎาคม 2560 ผลิตได้ทั้งหมด 93,492 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 11.29 และตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 ผลิตได้ทั้งสิ้น 648,249 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 4.65

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2560 ผลิตได้ทั้งหมด 90,914 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 12.01 และตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 ผลิตได้ทั้งสิ้น 631,378 คัน เท่ากับร้อยละ 56.88 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 4.91 โดยแบ่งเป็น
รถกระบะบรรทุก 179,818 คัน​ ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 7.75 รถกระบะดับเบิลแคบ 358,623 คัน ​ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 2.87 รถกระบะ PPV 92,937 คัน​ ​ ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 22.84

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนกรกฎาคม 2560 ผลิตได้ 2,578 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 9.29 รวมเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 ผลิตได้ 16,871 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 6.53

ส่วนการผลิตเพื่อส่งออก เดือนกรกฎาคม 2560 ผลิตได้ 95,687 คัน เท่ากับร้อยละ 60.15 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 1.95 ส่วนเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 634,260 คัน เท่ากับร้อยละ 57.14 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2559 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 8.26

รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2560 ผลิตเพื่อการส่งออก 37,693 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 12.66 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 จำนวน 241,466 คัน เท่ากับร้อยละ 52.3 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 11.2

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2560 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 57,994 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 14.4 และตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 392,794 คัน เท่ากับร้อยละ 62.21 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 6.35 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 49,995 คัน​ ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 14.8 รถกระบะดับเบิลแคบ 279,323 คัน ​ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 1.01 รถกระบะ PPV 63,476 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 19.24

สำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนกรกฎาคม 2560 ผลิตได้ 63,404 คัน เท่ากับร้อยละ 39.85 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 5.5 และเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 ผลิตได้ 475,797 คัน เท่ากับร้อยละ 42.86 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 4.35

รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2560 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 27,895 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 4.24 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 ผลิตได้ 220,205 คัน เท่ากับร้อยละ 47.7 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.73

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2560 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 32,920 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 8.04 และตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 ผลิตได้ทั้งสิ้น 238,584 คัน เท่ากับร้อยละ 37.79 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 2.45 ซึ่งแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 129,823 คัน​ ​ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 4.72 รถกระบะดับเบิลแคบ 79,300 คัน ​เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 19.3 รถกระบะ PPV 29,461 คัน ​ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 29.6

รถจักรยานยนต์  เดือนกรกฎาคม 2560 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 204,020 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 9.16 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 171,526 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 20.36 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 32,494 คัน ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 26.78

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,496,300 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7.47 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,204,620 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 15.72 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 291,680 คัน ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 16.97

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกรกฎาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 65,178 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 7.5 โดยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน ทั้งนี้ จากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นก่อนหน้านี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้น แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 6.62 เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน และสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 รถยนต์มียอดขาย 475,158 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 10.7

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนกรกฎาคม 2560 ส่งออกได้ 90,015 คัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 9.22 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย แอฟริกา และอเมริกาเหนือคิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 47,957.44 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 6.93

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 4,095.50 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 3.87 ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 17,388.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 7.89 อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,288.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 17.03

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2560 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 72,730.73 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 2.66

เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 626,421 คัน ลดลงจากปี 2559 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 9.73 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ มีมูลค่าการส่งออก 331,517.01 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 10.55

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 23,068.67 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 18.09

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 115,426.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 8.74

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 19,573.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 17.78

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 489,586.22 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 6.13

รถจักรยานยนต์
เดือนกรกฎาคม 2560 มีจำนวนส่งออก 61,795 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 3.1 โดยมีมูลค่า 4,328.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 45.29

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 275.12 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 7.72

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 95.96 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 6.04

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกรกฎาคม 2560 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,699.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 39.07

เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 501,474 คัน (รวมCBU + CKD) ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 4.04 โดยมีมูลค่า 30,031.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 10.24

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,656.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 3.11

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 729.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 13.83

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 32,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 ร้อยละ 9.55

เดือนกรกฎาคม 2560 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 77,429.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.85

เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 522,004.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 5.29------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/QskzN
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 20:30 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th