บทความ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบรางวัล TTF Award


IMG_1303

ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย ศ. ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมอบรางวัล TTF Award (Toyota Thailand Foundation Award ) เพื่อประกาศเกียรติคุณและสนับสนุนผลงานของนักวิชาการไทย

12

การประกาศเกียรติคุณผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) เริ่มดำเนินการครั้งแรกปี 2538 ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย มุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งความรู้” ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานวิชาการในสาขาต่างๆ โดยมีผลงานวิชาการอันทรงคุณค่าจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 50 เล่ม 

8

การพิจารณารางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 โดยคัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทรางวัล ดังนี้

  1. รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประเภท รางวัลเกียรติยศ (Honorary Award)

         เงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ (โดยในปีนี้ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณา)  

  1. รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประเภท รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น

           เงินรางวัลละ 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

  • รางวัลด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Award)

          ผลงานเรื่อง ยล เยี่ยม เยือน เหย้า แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

          ผู้เขียน ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์  อเนกสุข

          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  • รางวัลด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities Award)

          ผลงานเรื่อง “จิตกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม”       

          ผู้เขียน : ศ.ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ

          คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • รางวัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award)

          ผลงานเรื่อง “CLINICAL LIPIDOLOGY”

          ผู้เขียน : ศ.นพ. วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Environment & Technological Science Award)

          ผลงานเรื่อง “ไม้ป่าภาคใต้ เล่มที่ 1 (พรรณไม้วงศ์ Acanthaceae ถึงวงศ์ Escalloniaceae)”

          ผู้เขียน : ไซมอน การ์ดเนอร์ และคณะ



------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GwiC0
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 17:15 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th