บทความ

โตโยตา เปิด “ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล”


วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยาต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และประธาน บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ร่วมด้วย เกียรติศักดิ์ คงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ อนิรุทธิ์ ทินกร ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาโครงการ สำนักงานส่วนพระองค์ ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวนา และความยั่งยืนของชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ต. โคกสะอาก อ. หนองแซง จ. สระบุรี

DSC_0472

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยาต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และประธาน บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด

DSC_0494

เกียรติศักดิ์ คงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

DSC_0455

อนิรุทธิ์ ทินกร ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาโครงการ สำนักงานส่วนพระองค์

บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาผ่านการจัดตั้งโรงสีข้าวรัชมงคล เพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยมิได้มุ่งหวังกำไร

DSC_0506

จากผลการศึกษาของ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ชาวนาไทยในปัจจุบันประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำ ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลมาจากการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเกินความจำเป็น ทางข้าวรัชมงคลฯ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการจัดตั้งศูนย์นาสาธิตรัชมงคลขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการปรับปรุงกระบวนการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับชาวนาไทยทั่วประเทศ

DSC_0548

การจัดตั้งศูนย์นาสาธิตรัชมงคลนี้ได้นำนวัตกรรมและความรู้อันเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของ โตโยต้า มอเตอร์ฯ อันได้แก่ ระบบการผลิตแบบ โตโยตา (TPS) วิถี โตโยตา(Toyota way) และการไคเซน (Kaizen) เข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการปลูกข้าว อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้แก่ กรมการข้าว เข้ามาให้คำแนะนำทางวิชาการและสนับสนุนข้อมูลการวิจัยในด้านการปลูกข้าวที่เหมาะสม และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว

DSC_0394

โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 5 เดือน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม โดยมีรายละเอียดในการดำเนินโครงการ ดังนี้

DSC_0540

จัดทำแปลงนาสาธิตทั้งหมด 4 แปลง แปลงละ 1 ไร่ โดยเลือกใช้พันธุ์ข้าวเจ๊กเชยอันเป็นข้าวพื้นเมืองประจำ อ. หนองแซง จ. สระบุรี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ถือเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ผลิตได้ใน จ. สระบุรี เท่านั้น มาเข้าโครงการครั้งนี้

DSC_0416
โดยเริ่มต้นจากการศึกษากระบวนการทำนาที่นำนวัตกรรมและองค์ความรู้จาก โตโยต้า มอเตอร์ฯ เข้าไปช่วย โดยเน้นการทำนาแบบมีกำไร กระตุ้นให้ชาวนารู้ถึงต้นทุนกระบวนการผลิตของตัวเอง และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ เพื่อช่วยปรับปรุง 2 เรื่อง ได้แก่

การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
สร้างมาตรฐานการทำนา โดยเปลี่ยนจากการปลูกข้าวแบบหว่านเมล็ดพันธุ์เป็นการดำนา ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการกำหนดจุดวางเมล็ดพันธุ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างต้นให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความชื้นและความหนาแน่นของต้นข้าวที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการรับแสงแดดและเพิ่มพื้นที่ให้ต้นข้าวเจริญเติบโตอย่างเต็มที่

การลดต้นทุน 
มีการควบคุมปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ย โดยเริ่มจากการตรวจคุณภาพของดินเพื่อหาสารอาหารของดินที่แต่ละแปลงขาด แล้วสั่งทำปุ๋ยให้เหมาะสมกับลักษณะของดินในพื้นที่นั้นๆ เพื่อเป็นการให้สารอาหารกับดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเพิ่มการตรวจคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ก่อนการปลูก เพื่อลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เกินความจำเป็น

เป้าหมายโครงการ
ทางข้าวรัชมงคลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดตั้งศูนย์นาสาธิตรัชมงคลนี้ จะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาและเป็นต้นแบบของการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่มากกว่า 25 % และลดต้นทุนในกระบวนการกว่า 20 % นอกจากนี้ทางข้าวรัชมงคลฯ ยังมีแผนต่อยอดผ่านการศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการปลูกข้าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น ศึกษาลักษณะรูปทรงพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าว เป็นต้น

นับได้ว่าโครงการศูนย์นาสาธิตรัชมงคล ที่ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสังคมของทาง โตโยต้า มอเตอร์ฯ เป็นความภาคภูมิใจของ โตโยตา ที่ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/1ejZs
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
10 Nov 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
524,000
2.
599,000
3.
3,599,000
5.
2,090,000
6.
2,229,000
7.
779,000
8.
3,590,000
10.
1,316,000
11.
1,749,000
12.
1,699,000
14.
3,299,000
15.
5,399,000
16.
6,799,000
17.
3,249,000
18.
4,980,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th