บทความ

ทีมเครื่องเสียงรถยนต์ ไพโอเนียร์


ไพโอเนียร์ เป็นบแรนด์เครื่องเสียงติดรถยนต์ ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ ด้วยชื่อเสียงด้านคุณภาพ ที่มีมายาวนาน ทีมเครื่องเสียงรถยนต์ “ไพโอเนียร์” บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีภาระหนักในการรักษาตลาด และภาพลักษณ์ของบแรนด์ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง

 

เลิศพันธ์ ม่วงเล็ก
ผู้จัดการการตลาดเครื่องเสียงรถยนต์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มทำงานที่บริษัทเงินทุน หลัง
จากนั้นไปศึกษาต่อ MBA ด้านการบริหารธุรกิจ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ปี หลังเรียนจบกลับมาทำงานในตำแหน่ง EXPORT SALES กับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในด้านปิโตรเคมี รับผิดชอบการติดต่อลูกค้าต่างประเทศ เพื่อส่งออกสินค้าอยู่ 2 ปี ต่อมาย้ายมาทำงานเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าบแรนด์ เนชันแนล พานาโซนิค ดูแลการตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า หมวดความเย็น อยู่ 4 ปี

ปี 2542 ร่วมงานกับบริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
การตลาด ปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาด ดูแลการตลาดสินค้าทั้งหมด ทั้งเครื่องเสียงรถยนต์ และเครื่องเล่นเทิร์น เทเบิล ทั้งการขาย การตลาด การจัดกิจกรรม รวมถึงการวางแผนสื่อโฆษณา

 

“การแข่งขันในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีคู่แข่งขันเข้ามาทำตลาดมาก ทำให้ผู้บริโภคมี
ทางเลือกมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภค สาเหตุเหล่านี้ ทำให้นักการตลาดต้องยิ่งพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อกระแสต่างๆ เพื่อ
รักษาตลาดของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ซึ่งต้องทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ”

 

“จุดเด่นของ ไพโอเนียร์ คือ ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี รวมถึงดีไซจ์นที่โดดเด่น ปีนี้บริษัท ฯ มี
คอนเซพท์การทำตลาดว่า JOY LIFE โดยชูภาพของความสุข ความบันเทิง ที่ผู้บริโภคจะได้รับจาก
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของเครื่องเสียงติดรถยนต์ ไพโอเนียร์ อาทิ คาร์เอวี/ดีวีดี/จอมอนิเตอร์/ซิงเกิลซีดี/ลำโพง/แอมพ์/ซัพวูเฟอร์ โดยเน้นทำตลาดโหมดภาพติดรถยนต์ เนื่องจากตลาดมีการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ”

 

“การทำงาน แต่ละแผนกมีหน้าที่ของตนเอง แต่มีเป้าหมายเดียวกัน จึงต้องมีการประสานงานระหว่าง
กัน มีบ้างที่การสื่อสารผิดพลาด ทีมพยายามแก้ไขด้วยการทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้น มีการประชุมงาน
กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าใจขั้นตอนการทำงานตรงกัน ปัจจุบัน ทีมถือว่ามีความพร้อมในการผลัก
ดันองค์กร อย่างไรก็ตาม ทีมยังต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อรักษาตลาดของ ไพโอเนียร์ รวมถึงรักษา
ภาพลักษณ์ของบแรนด์ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้”

 

“สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม ต้องวางแผนการทำงานร่วมกัน มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน จึงจะทำให้งานประสบ
ความสำเร็จ”

 

ธนิสร พงศ์บุศรา
เจ้าหน้าที่การตลาดเครื่องเสียงรถยนต์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลัง
เรียนจบ ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดที่บริษัทนำเข้าอาหารเสริม 3 ปี เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก
ดูแลพื้นที่โซนเอเชีย ที่บริษัท แครี่บอย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เกือบ 2 ปี ต่อมาทำงานในบริษัททัวร์ระยะ
หนึ่ง จากนั้นเป็นพนักงานขายและการตลาด ที่บริษัทผลิตผ้าแห่งหนึ่ง เกือบ 3 ปี ปี 2544 ร่วมงานกับ
บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

“หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์ทั้งหมด เพื่อ
สนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย อาทิ ใบปลิว สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา โพรโมชัน”

 

“การทำงานที่ผ่านมา รู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมงานกับ ไพโอเนียร์ ซึ่งเป็นบแรนด์เครื่องเสียงอันดับหนึ่ง
ผลงานที่ภูมิใจที่สุดในการทำงาน คือ การจัดกิจกรรม SPEAKER CARAVAN TOUR ในปี 2549 เป็นปี
ที่บริษัท ฯ เริ่มทำตลาดลำโพง เป็นการจัดกิจกรรมเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงอย่างใกล้ชิด และได้รับ
การตอบรับอย่างดี”

 

“การทำงานเป็นทีม ต้องไว้ใจกัน แชร์ข้อมูลกันอย่างทั่วถึง ที่สำคัญ ต้องมีการสื่อสารที่สร้างความเข้า
ใจตรงกัน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ”

 

นนทศักดิ์ เกตุขำ
เจ้าหน้าที่การตลาดเครื่องเสียงรถยนต์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหานคร ปริญญาโท สาขาเอมบีเอ
จากประเทศสหรัฐอเมริกา หลังเรียนจบปี 2550 ร่วมงานกับ บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ดูแลการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์ทั้งหมด ปัจจุบัน มีโครงการพิเศษที่รับผิดชอบ คือ การสร้าง ดีเลอร์ เนทเวิร์ค ในแต่ละภูมิภาค เพื่อรองรับการทำตลาดสินค้ากลุ่มไฮเอนด์ โดยเฉพาะ ลำโพง แอมพ์ ซัพวูเฟอร์

 

“การทำงาน ใช้ความรู้ที่ศึกษามา และประสบการณ์จากการทำงานจริง ซึ่งต้องศึกษางานจากพี่ๆ ใน
ทีม ที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า ถือว่า ทีมมีความแข็งแกร่งดี ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ที่จะสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร”

 

“สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม ทุกคนต้องทราบเป้าหมายหลักที่มีร่วมกัน มีความเข้าใจกัน มีความ
กระตือรือร้นที่จะทำงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

 

ภูทอง มิ่งตระกูล
ผู้จัดการแผนกวางแผนผลิตภัณฑ์

ขณะกำลังศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ทำงานพิเศษเป็นพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคู่ไปด้วย ต่อมารู้สึกรักในอาชีพการขาย จึงตัดสินใจออกมาทำงานเต็มตัว ปี 2534 มีโอกาสร่วมงานกับ บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการเขตภาคเหนือ ดูแลการขายในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด ภารกิจหลัก คือ สร้างภาพลักษณ์ของ ไพโอเนียร์ ให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นใจคุณภาพสินค้า เนื่องจากขณะนั้น สินค้าจากประเทศจีน ซึ่งมีราคาถูกเข้ามาตีตลาดมาก

 

จากนั้นได้รับการโพรโมทเป็น SUPERVISOR ดูแลการขายทั่วประเทศ และกรุงเทพ ฯ บางส่วน เป็น
หัวหน้าทีมขายต่างจังหวัด จากนั้นผู้บริหารให้ความไว้วางใจให้ร่วมงานกับฝ่ายการตลาด ดูแลงาน
วางแผนผลิตภัณฑ์ ต้องถ่ายทอดความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจ จากนั้นกลับ
มาทำงานในฝ่ายขายอีกครั้ง รับผิดชอบการสร้างทีมขายในเขตกรุงเทพ ฯ ต่อมาได้รับการโพรโมท
เป็นผู้จัดการแผนกวางแผนผลิตภัณฑ์

 

“หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ สำรวจการตอบรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ทั้งในแง่บวกและลบ เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงวิจัยความต้อง
การของผู้บริโภค”

 

“2 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีของเครื่องเสียงติดรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงมาก แต่สิ่งที่ ไพโอเนียร์ เป็น
คือ เราพยายามยึดเกาะกับตลาดหลัก โดยไม่หลงไปกับช่วงจุดเปลี่ยนของเทคโนโลยี การทำงาน
มุ่งสร้างภาพลักษณ์ของ ไพโอเนียร์ ให้เป็นบแรนด์ที่ผู้บริโภคจะให้ความเชื่อมั่น หากพูดถึงเทคโนโลยี
คุณภาพ และความคงทน”

 

“การทำงาน ไม่ว่าในองค์กรใด ย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะทุกคนล้วนมีความคิด
มีวิสัยทัศน์ของตนเอง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าใครผิดใครถูก การทำงาน เราต้องผสานความคิด
เหล่านั้นแล้วมุ่งไปข้างหน้า ตราบใดที่มีความขัดแย้ง และเราสามารถผสานความขัดแย้งนั้นได้
นับเป็นเรื่องดี เพราะในความขัดแย้ง คือ แนวคิดของทุกคนในทีม ที่พยายามสร้างสรรค์การ
เติบโตให้กับองค์กร”

 

“สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม คือ การวางแผนการทำงานร่วมกัน การทำงานของทีมที่ผ่าน
มาใช้หลัก PDCA คือ PLAN/DO/CHECK/ACTION วางแผนการทำงาน การลงมือปฏิบัติ การ
ตรวจสอบผลงาน วิเคราะห์ และแก้ไขเมื่อมีปัญหา”

 

ปุณณรัตน์ รีฮาเซ็น
ผู้จัดการฝ่ายขายเครื่องเสียงรถยนต์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังเรียนจบ ทำงาน
เป็นพนักงานขายที่บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด ดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์ รวมถึงบแรนด์
ไพโอเนียร์ อยู่ 5 ปี ตำแหน่งสุดท้าย คือ ผู้จัดการฝ่ายขาย เมื่อบริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจ จึงเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายเครื่อง
เสียงรถยนต์

 

“หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน ดูแลการขายเครื่องเสียงรถยนต์ ไพโอเนียร์ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ร้าน
ค้าติดตั้ง ร้านค้าส่ง รวมถึงตลาดโพรเจคท์ แม้จะไม่ได้เรียนจบด้านการขาย แต่มีแนวคิดว่า
เมื่อทำอะไร ต้องทุ่มเทเรียนรู้ให้มากที่สุด การเรียนทุกแขนงล้วนมีความรู้ ต้องนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับอาชีพได้ ที่ผ่านมาเรียนรู้งานจากการอ่านหนังสือธุรกิจ จากการทำงานจริง
รวมถึงการอบรมที่บริษัท ฯ จัดให้”

 

“เชื่อว่าปัจจุบัน ไพโอเนียร์ ยังคงเป็นบแรนด์อันดับหนึ่ง ในตลาดเครื่องเสียงรถยนต์ของประเทศ
ซึ่งเกิดจาก ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การบริการหลังการขายที่ดี การจัดกิจกรรมร่วมกับผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำงานร่วมกันของทีมงานที่มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี โดยใช้หลัก
3C คือ CONSUMER/DISTRIBUTOR ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่าย
COMPETITOR รู้จักคู่แข่ง COMPANY รู้จักจุดแข็งของบริษัท ฯ และสามารถนำมาใช้ทำการตลาดได้ นอกจากนี้เราพยายามทำทีมให้แข็งแกร่งกว่าคนอื่นอยู่เสมอ นี่คือ สาเหตุที่ทำให้ ไพโอเนียร์ ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน”

 

“หัวใจของการทำงานเป็นทีม คือ ความร่วมมือกันในการทำงาน และมีเป้าหมายเดียวกัน เมื่อมี
ปัญหาเกิดขึ้น ต้องพูดคุย และใช้ความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา”------------------------------
เรื่องโดย : นาทลดา ทองมาก n
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2551
คอลัมน์ : เล่นเป็นทีม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/e8lK2
อัพเดทล่าสุด
8 Oct 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,090,000
3.
2,229,000
4.
779,000
5.
3,590,000
7.
1,316,000
8.
1,749,000
9.
1,699,000
11.
3,299,000
12.
5,399,000
13.
6,799,000
14.
3,249,000
15.
4,980,000
16.
53,500,000
18.
3,600,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th