บทความ

นอค ฟอร์ นอค


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ปปง. ได้ออกกฎใหม่ กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยทุกแห่ง ต้องประกาศใช้นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนก่อการร้าย ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วและประกาศใช้คู่มือแนวปฏิบัติในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC) และกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) ซึ่งบริษัทประกันภัยทุกแห่ง ต้องทำตามอย่างครบถ้วน หากใครไม่ทำตาม กรรมการบริษัทที่มีอำนาจเกี่ยวข้องต้องได้รับโทษตามกฎหมาย กฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาล้อกับ พรบ. ต่อต้านฟอกเงินและสนับสนุนการก่อการร้ายฉบับใหม่ที่กำลังแก้ไขซึ่งออกมาบังคับใช้ก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ปีหน้า

ช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่การประกอบธุรกิจประกันภัยในยุคนี้ ต้องเจอกับปัจจัยท้าทายใหม่ๆ อยู่เป็นระยะอย่างกฎหมายใหม่ๆ ที่ทางหน่วยงานกำกับดูแล คือ คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) ทยอยนำออกมาบังคับใช้ควบคุมธุรกิจยกระดับสู่มาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพการแข่งขันรับมือการเปิดเสรี ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายความมั่นคงทางการเงิน การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) นอกจากนี้ยังมาเจอกับกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการเงินกับก่อการร้ายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่คลุมมาถึงธุรกิจประกันภัยด้วย

 

ทำให้สมาคมประกันวินาศภัย ซึ่งถือเป็นองค์กรภาคเอกชนที่เป็นศูนย์รวมของบริษัทผู้ประกอบการประกันภัยทั้งหมด ต้องออกมากำหนดแนวทางวิธีการในการที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ ปปง. ออกกฎมา ซึ่งได้นำมาให้ทุกท่านได้ทราบกันก่อน เพื่อเตรียมตัวเอาไว้ ต่อไปเมื่อทำประกันภัย หรือ ต่ออายุประกันภัย ต้องปฏิบัติตามกฎใหม่ ปปง. อย่างเคร่งครัด

 

การปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง.

 

ด้วยบริษัทประกันวินาศภัยเป็นสถาบันการเงินที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT: ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM) โดยตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป บริษัทประกันวินาศภัยทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย (AML/CFT) โดยครบถ้วน มิฉะนั้น หากมีการตรวจสอบพบว่าบริษัทใดไม่ปฏิบัติ /ปฏิบัติไม่ครบถ้วน กรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับโทษตามกฎหมายในฐานะผู้กระทำการแทนบริษัท ซึ่งมีการกำหนดโทษไว้ทั้งทางแพ่งและอาญา

 

สมาคมประกันวินาศภัย จึงขอให้บริษัทประกันวินาศภัยทุกแห่งต้องดำเนินการต่อไปนี้

 

1. การดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 21 สิงหาคม 2555

 

1.1 ประกาศใช้ “นโยบายด้านการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสามารถใช้ตัวอย่างนโยบายที่แนบมานี้เป็นข้อมูลขั้นต่ำ โดยหากจะเพิ่มข้อความใดในนโยบาย ฯ ที่แตกต่างจากตัวอย่างที่แนบมา ข้อความนั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย (AML/CFT)

 

1.2 ประกาศใช้คู่มือแนวปฏิบัติในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC) และกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) โดยสามารถใช้ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวง ซึ่งเป็นชุดที่ ปปง. จัดทำที่แนบมานี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติเรื่อง CDD ทั้งนี้หลักการที่จะกำหนดในคู่มือ/แนวปฏิบัติต้องจำแนกตามขั้นตอนของธุรกรรม ดังนี้

 

(1) การรับลูกค้า/ธุรกรรมใหม่ (KYC)

 

(2) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าระหว่างอายุสัญญา (CDD)

 

(3) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อมีธุรกรรมระหว่างอายุสัญญา (CDD)

 

โดยต้องกำหนดการดำเนินการตามระดับความเสี่ยงและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย ที่จำแนกตามรายผลิตภัณฑ์ ช่องทางการเสนอขาย จำนวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัย เป็นอย่างน้อย ซึ่งสามารถใช้ตัวอย่าง “ตารางความเสี่ยง” ที่แนบมานี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดทำได้

 

1.3 ประกาศใช้ “ระเบียบ/อำนาจอนุมัติเพื่อรองรับการปฏิบัติในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) และการรายงานธุรกรรมตามกฎหมาย AML/CFT” ชุดผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัท โดยสามารถใช้ตัวอย่าง “แบบรายการแสดงตน” ที่แนบมานี้เป็นแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการแสดงตนได้

 

2. การดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

 

การจัดทำระบบงานตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) จากฐานข้อมูลของ ปปง. หรือสมาคมประกันวินาศภัย (แล้วแต่กรณี)

 

3. การดำเนินการโดยครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

 

3.1 การจัดให้ลูกค้าแสดงตนในแบบแสดงตน (KYC)

 

3.2 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD)

 

3.3 การรายงานธุรกรรม

 

(1) ธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (แบบ ปปง. 1-04-1)

 

(2) ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งเป็นการอนุมัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (แบบ ปปง. 1-04-2)

 

(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันสมควร (แบบ ปปง. 1-04-3)

 

ทั้งนี้ ขอให้ทุกบริษัทปฏิบัติตามที่แจ้งโดยพร้อมเพรียงกัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2256-6032-8 ต่อ 613 สมาคมประกันวินาศภัย

 

สำหรับลูกค้าก็ต้องกรอกแบบแสดงตนทุกคน ซึ่งมีรายละเอียดประมาณ 3-4 หน้า จะขอนำตัวอย่างมาให้ดูคราวๆ ดังนี้

 

แบบรายการแสดงตน (ประเภทบุคคลธรรมดา)

1. รายละเอียดผู้เอาประกันภัย

ชื่อ-นามสกุล ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว ( ) อื่นๆ…..

ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ…..

วัน-เดือน-ปีเกิด…..เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง ถิ่นที่อยู่…..สัญชาติ…..

( ) เลขบัตรประจำตัวประชาชน….. ( ) เลขหนังสือเดินทาง…..

ออกให้โดย…..วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ

สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หม้าย ( ) หย่าร้าง ( ) สมรสไม่จดทะเบียน จำนวนบุตร…..คน

2. อาชีพ/แหล่งที่มาของรายได้

3. ที่อยู่

3.1 ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สะดวกในการติดต่อ)

4. รายละเอียดการเอาประกันภัย ประเภทการเอาประกันภัย…..

ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงq นายq นางq นางสาว q อื่นๆ…..

( ) เลขบัตรประจำตัวประชาชน….. ( ) เลขหนังสือเดินทาง…..

ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย (ระบุ)…..

5. รายละเอียดเพิ่มติม (ถ้ามี)…..

หมายเหตุ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

กรณีต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวคนต่างด้าว------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มกราคม ปี 2556
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/8EkBt
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th