บทความ

กรกฎาคมมหามงคล


เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนหนึ่งในประวัติพระบรมราชจักรีวงศ์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่เป็นเดือนมหามงคลของชนชาวไทยที่จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ และสถาบันกษัตริย์ จะรำลึกถึงมิรู้ลืมเลือน นั่นคือวันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งมีเหตุการณ์อันตราตรึงในความทรงตลอดมา

นั่นคือ เมื่อวันที่ 28 กรกฎคม 2495 ประชาชนชาวไทยทั่วโลก ต่างปลาบปลื้มเป็นยิ่งนักเมื่อทราบข่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี (ในตอนนั้น) ได้ประสูติพระราชโอรสพระราชทานเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ในพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ และต่อมาพระองค์ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงสถาปนาในพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2515 และได้เจริญพระชนมพรรษามาครบ 60 พรรษาในปีนี้

 

ในวโรกาสที่เป็นมหามงคลนี้ ผู้เขียนได้ร้อยกรองบทอาเศียรวาทในหนังสือพิมพ์ และนิตยสารหลายฉบับตลอดหลายปีที่ผ่านมา และนี่คือบทหนึ่งที่ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเป็นดั่งพานพุ่มดอกไม้ถวายชัยมงคลอีกบทหนึ่ง

 

ศุภมังคลาธิษฐาน (วสันตดิลกฉันท์ 14)

 

โอมศุภฤกษ์สิริสวัส- ดิพิพัฒนมงคล, ทวยเทพประโคมดุริยดล อดิเรกนิรัติศัย/สมภพพระราชวรสยาม-มกุฏราชกุมารสมัย, “จักรี”บรมรชพิไล “มหิดล” ถกลวงศ์/ดุจดวงมหาวชิรราช ธ ประสาธน์สยามพงศ์, เป็นศรีสถิตทะนุธำรง นวมินทราธร /เป็นปิ่นบดินทรพระราช ปิยมาตุภรรดร, สำนองพระราชกิจนุสรณ์ ลุพระราชประสงค์สม/เป็นปิ่นพสกสุขสมาน ปณิธานชโยดม, ทวยไทยสมานฤตินิยม อนุกิจฤกิจจา/ขอเดชสยามบุพกษัตริย์ ฐิติรัฐนาวา, จัตุพรพระตรัยรตนา ลุประสิทธิ์สฤษฏ์ชัย/นำไทยเถกิงกิติตระการ ประลุวารสราญสมัย, ปราบเสี้ยนสยามอริกษัย ศุภศรีนิรันดร/สืบราชสันตติพระพงศ์ จักรีวงศ์สถาวร, ตราบจีรกาลสุขนุสรณ์ สุพิสิฐพิพิธเทอญ ฯ- ( ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม) เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา อันเป็นวโรกาสมหามงคล ผู้เขียนนึกถึงบทเพลงที่คณะสุนทราภรณ์ได้นิพนธ์เพลงสดุดีไว้นานแล้ว ควรที่จะมีการรื้อฟื้นมาบรรเลง เพลงนี้ในหนังสือ “ที่ระลึก 30 ปี ของวงดนตรีสุนทราภรณ์” ทั้งโนท และเนื้อเพลงชื่อ สดุดีวชิราลงกรณ์ ซึ่งครูเอื้อ สุนทรสนาน แต่งทำนอง และครูแก้ว อัจฉริยะกุล แต่งเนื้อ (ดังที่คนทั่วไปพูดเป็นสัญลักษณ์บุรุษคู่บุญคณะสุนทราภรณ์ว่า “ทำนองเอื้อเนื้อแก้ว” ดังนี้

 

“ข้าสดุดีราชกุมาร น้อมศิระกรานก้มถวายบังคม แด่องค์ทรงสันติขวัญไชย พระองค์ทรงเป็นบุญญา คุ้มเกล้าประชาชาวไทย พระเป็นขวัญใจปกป้องไทยประชา เอกองค์จงยืนยง พระทรงหวังใด จุ่งได้ดังฤทัยพระปรารถนา ข้าถวายพรชัยขวัญใจประชา สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์”

 

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2500 เป็นเวลา 5 ทศวรรษมาแล้ว นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ก่อนพระราชทานพระบรมราโชวาท ทรงแจ้งข่าวที่มีข้อความว่า วันนั้นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยเหมือนเคย เพราะได้เสด็จโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ได้กราบบังคมทูลว่าสมเด็จพระนางเจ้า ฯ ได้ประสูติพระราชธิดา (เสียดายที่ผู้เขียนไม่สามารถอัญเชิญพระราชดำรัสองค์จริงของพระองค์ท่านมา ณ ที่นี้ )

 

ข่าวอันเป็นมงคลยิ่งนั้น นำความปลาบปลื้มสู่พสกนิกรชาวไทยเป็นอเนกประการ โดยเฉพาะบัณฑิตจุฬา ฯ รุ่นที่รับพระราชทานปริญญาบัตรวันนั้น ต่างรู้สึกปลาบปลื้มว่าเป็นมหามงคลพิเศษในชีวิต ยิ่งเมื่อทราบในกาลต่อมาว่า พระราชธิดาที่ประสูติในวันนั้นได้รับพระราชทานพระนามาภิไธยเป็นมงคลว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

นี่คือความทรงจำรำลึก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 แห่งคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น และนับว่าเป็นบุญของตนที่ได้แต่งบทอาศิรวาทแทบทุกปีในกาลต่อๆ มา ทั้งที่บทกลอนนั้นเสมือนเพียงช่อดอกไม้เล็กนิดเดียวเมื่อเทียบพระกรุณาธิคุณอันประมวลมิถ้วนที่สมด็จเจ้าฟ้า ฯ พระองค์นี้ทรงพลีพระวรกายอันตรากตรำด้วยโรคาพาธมากมาย เพื่ออุทิศพระองค์แสวงหาความรู้ และแนวทางในการต่อสู้โรคร้าย มาประทานแก่พสกนิกรชาวไทย และชาวโลกทั้งปวง อันเป็นวันมงคลยิ่งอีกวันหนึ่งในเดือนกรกฎาคมของทุกปีต่อมา ในโอกาสมหามงคลนี้ ขอถวายชัยมงคลในนามชาว “ฟอร์มูลา” และบริษัทในเครือ ด้วยความจงรักภักดี

 

ชัยมังคลาธิษฐาน (วสันตดิลกฉันท์14)

 

กรองมาลย์และร้อยรติถวิล มนจินตนาการ, แซ่ซ้องถวายพระชยกาน-ทกวีพิสุทธิพร/เนื่องในมหาศุภสมัย อธิชัยสโมสร, ครบรอบพระมิ่งหทัยวร พระธิดาประสูติกาล/เจ้าฟ้าจุฬาภรณเลิศ สุประเสริฐวิชาชาญ, สรรค์สรรพพสกนิกรมาน สุขศานติ์สราญศรี/ทรงมุ่งผดุงวิทยศาสตร์ มนมาดลุศาสตร์ทวี, ปริญญามหาและดุษฎี ประลุศาสตราจารย์สม/เหนื่อยยากอุทิศพระวรกาย จะมลายทุกขารมณ์,หวังปราบประลาตวิภยตรม นิรโรคมลายสูญ/ทุกด้าวเสด็จพิรชแดน พลแสนพิชาพูน, เพิ่มศักยภาพวิทยกูล กิติก้องณไกวัล/ทั้งทรงชำนาญดุริยวิทย์ นฤมิตสุขานันท์, สังคีตประเลงดุริยบรรณ ทิพรสดนตรี/บันดลพระมงคลสมัย คณะไทยกตัญชลี, อัญเชิญพระตรัยรตนศรี จตุพิธพรสรรพ์/ขอจุ่งพระศรีวรอนงค์ ธิติทรงศุภานันต์, เป็นมิ่งและขวัญสิรินิรันดร์ ประลุกัลปาเทอญ ฯ (ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม)

 

เดือนกรกฎาคม จึงเป็นอีกเดือนหนึ่งในประวัติพระบรมราชจักรีวงศ์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่เป็นเดือนมหามงคลที่ชนชาวไทยที่จงรักภักดีต่อชาติและสถาบันกษัตริย์ จะรำลึกถึงมิรู้ลืมเลือน @------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2555
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bwk3C
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
6,990,000
18.
8,999,000
19.
1,550,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th