บทความ

ประกันภัยโต แต่ถ้าเบี้ยว คปภ. สั่งฟัน


ธุรกิจประกันภัย มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สวนกระแสภาพรวมเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทั้งในไทยและทั่วโลก ข้อมูลจาก คปภ. และตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป ใช้มาตรการใหม่ที่เข้มข้น ในการกำกับควบคุม สั่งฟันประกันภัยเบี้ยว ตัวแทนขี้ฉ้อ พร้อมๆ ไปกับมาตรการเพิ่มเงินทุนสำรองบริษัทประกันให้มั่นคง ตัวแทนนายหน้าพัฒนาเต็มพิกัด

จันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เปิดเผยถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยว่า ธุรกิจประกันภัย มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2551 มีอัตราการเจริญเติบโต ร้อยละ 12.04 มีเบี้ยประกันภัย รับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 329,608 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิต 223,354 ล้านบาท มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 10.58 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 5.57 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 106,254 ล้านบาท

ในปี 2552 สำนักงาน คปภ. คาดการณ์ว่าธุรกิจประกันภัยจะยังคงเจริญเติบโต แม้จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ และสถาบันการเงินในต่างประเทศ โดยธุรกิจประกันภัยภาพรวม จะมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 6.90 มีเบี้ยประกันภัย รับโดยตรง 352,354 ล้านบาท ธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 7.54 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 240,200 ล้านบาท สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 5.55 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 112,154 ล้านบาท

ปี 2551 สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อ GDP (INSURANCE PENETRATION) ในธุรกิจประกันภัยเท่ากับร้อยละ 3.62 (ธุรกิจประกันชีวิตร้อยละ 2.45 และธุรกิจประกันวินาศภัยร้อยละ 1.17) และในปี 2552 สำนักงาน คปภ. คาดว่าจะมีการขยายตัวของสัดส่วนการทำประกันภัยต่อการเจริญเติบโตของประเทศเพียงเล็กน้อย เท่ากับร้อยละ 3.64 เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาวิกฤตสินเชื่อและสถาบันการเงินประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น จำนวนกรมธรรม์ประกันภัยต่อจำนวนประชากร ร้อยละ 76.36 (ธุรกิจประกันชีวิตร้อยละ 25.37 และธุรกิจประกันวินาศภัยร้อยละ 50.99)

สำหรับในส่วนของตัวแทนนายหน้าประกันภัยนั้น สำนักงาน (คปภ.) ได้พัฒนารูปแบบใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต และวินาศภัย ใหม่ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จะกระทำการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และต้องแสดงใบอนุญาตทุกครั้งที่มีการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันภัย หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท

รูปแบบใบอนุญาตใหม่จะมีขนาดมาตรฐาน สะดวกต่อการพกพา คงทนถาวร ซึ่งจะทำให้ผู้ถือใบอนุญาตมีความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะแสดงตนต่อผู้ที่ติดต่อหรือทำธุรกิจด้วย รวมทั้งยังทำให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เป็นเจ้าของใบอนุญาตนั้นๆ อันจะส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณให้สูงขึ้นอีกด้วย

โดยรูปแบบใบอนุญาตใหม่ มีแถบสีอยู่ที่ด้านบน เพื่อแสดงว่าเป็นตัวแทน หรือนายหน้าประกันภัยประเภทไหน เช่น แถบสีเขียว คือ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต แถบสีเหลือง คือ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย แถบสีม่วง คือ ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต แถบสีน้ำเงิน คือ ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

เลขาธิการ คปภ. ยังกล่าวเสริมอีกว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ในอันที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องจากการซื้อประกันภัยจากตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่มีคุณภาพ ประชาชนควรจะตรวจสอบว่าเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งตัวแทน/นายหน้าประกันภัย สามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตที่จะต้องต่ออายุใบอนุญาตครั้งต่อไป เป็นครั้งที่เท่าไร เพื่อที่จะเตรียมตัวเข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงาน คปภ. ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 โดยสามารถตรวจสอบสถานะ ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ได้จากเวบไซท์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือ ที่สายด่วนประกันภัย 1186

ในส่วนบริษัทประกันภัยนั้น หากพบว่าประกันเบี้ยว คปภ. สั่งลงโทษปรับเพียบแน่ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่ง คปภ. ยังคงเข้มงวดเกี่ยวกับการดูแลบริษัทประกันอย่างต่อเนื่อง หวังสร้างความมั่นใจลูกค้า โดยเฉพาะการลงโทษบริษัทประกันที่ทำผิดกฎหมาย ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พย. 2551 ที่ผ่านมาคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ได้มีมติลงโทษปรับเพิ่มเติมกับ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ในข้อหาประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และปรับ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด ในข้อหาประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย

แม้ว่าก่อนหน้านี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด และ บริษัท ศูนย์สุขภาพแห่งประเทศไทย จำกัด จะได้เคยถูกลงโทษปรับข้อหาประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา แต่ก็ถือว่าเป็นคนละคดีความกัน หากยังมีลูกค้าร้องเรียนมา และ คปภ. สืบสวนแล้วว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่กล่าวหา บริษัทประกันก็ยังสามารถถูกลงโทษซ้ำอีกได้

นอกจากนั้นยังมีบริษัทประกันที่คงถูกเปรียบเทียบปรับรายวันในกรณีที่กระทำผิดต่อเนื่องในข้อหาดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดอีก คือ บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินชัวรันส์ จำกัด ที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด และบริษัท ฟินันซ่า ประกันชีวิต จำกัด

นอกจากจะสั่งลงโทษปรับแล้ว ยังประจานบริษัทที่ถูกลงโทษผ่านเวบไซท์ คปภ. ในปีที่ผ่านมามี 5 บริษัทถูกลงโทษได้แก่ “พุทธธรรม ฯ-ลิเบอร์ตี้ ฯ-เอเชีย ฯ-สินมั่นคง ฯ-เมืองไทย ฯ”

ทั้งนี้ คปภ. ได้มีมติเปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย ในข้อหาประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประกันอิสรภาพหนีคดี ไม่มาขึ้นศาลตามกำหนด โดยสั่งลงโทษดังนี้

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด จำนวนเงิน 200,000 บาท บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด 2 ราย รายละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด จำนวนเงิน 200,000 บาท บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 200,000 บาท และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด 400,000 บาท

ในปี 2552 (ข้อมูล 20 เมษายน 2552) มี 4 บริษัท ที่ถูกลงโทษโคย คปภ. ได้แก่ บมจ.ธนสินประกันภัย และบจ.ฟินันซ่าประกันชีวิต ทั้ง 2 บริษัท ถูกสั่งลงโทษปรับเป็นรายวันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 ฐานความผิดไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด และ บริษัท ศูนย์สุขภาพแห่งประเทศไทย จำกัด ถูกสั่งลงโทษฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ก็ขอย้ำเตือนเพื่อนนักอ่านทุกท่าน ควรหลีกเลี่ยงการซื้อประกันภัยกับบริษัทที่มีความเสี่ยงในด้านความมั่นคงและการบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน มิฉะนั้นจะต้องมานั่งเสียใจซ้ำๆ ในยามภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างนี้อีกนะครับ------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2552
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cdDSU
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th