บทความ

สั่งปิดถาวร สัมพันธ์ประกันภัย ฯ


ฉบับนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน เนื่องจากกระทรวงการคลัง ได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ซึ่งหมายถึง สัมพันธ์ประกันภัย ฯได้ถูกสั่งปิดอย่างถาวร หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ นับต่อแต่นี้ ไม่มีชื่อบริษัท สัมพันธ์ประกันภัยจำกัด ในสารบบประกันภัย อีกแล้ว

สำหรับผู้อ่านที่ติดตาม “ฟอร์มูลา” มาตลอด คงได้อ่านบทความเรื่อง “สัมพันธ์ประกันภัย ฯไปไม่รอด” ซึ่งเขียนติดต่ออยู่หลายตอน มาถึงวันนี้ ก็ถึงตอนอวสานของสัมพันธ์ประกันภัย ฯแล้ว แต่คงจะทิ้งปัญหาให้สะสางมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของบริษัท ฯ คู่กรณี
(ผู้เสียหาย) คู่ค้า (อู่ซ่อม ร้านอะไหล่) และผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ดังนั้น คปภ. จึงได้ทำสรุปข้อเท็จจริง และแนวทางปฏิบัติดังนี้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่ง ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่380/2552 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)ขอสรุปข้อเท็จจริง ดังนี้

1. บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ประสบปัญหามีฐานะการเงินไม่มั่นคง มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินจำนวนเงิน 748.15 ล้านบาท มีค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่มาร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. เป็นจำนวน 16,585 ราย เป็นเงิน 701.41 ล้านบาท และมีการกระทำที่
เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พศ. 2535 สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และได้ให้เวลาบริษัท ฯ แก้ไขฐานะการเงินมาเป็นเวลานาน 1 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่สั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม2550 เป็นต้นมา แต่บริษัท ฯ ก็ไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินได้ เพียงแต่ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวน 1,757 ราย เป็นเงิน 12.78 ล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงใช้อำนาจตามมาตรา 59 สั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด

2. มาตรการในการคุ้มครองประชาชนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พศ. 2551 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ในกรณีที่บริษัท ฯ ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต ซึ่งกองทุนประกันวินาศภัยจะได้ดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับเงินจากมูลหนี้ที่เกิดจากสัญญาประกันภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด

3. การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัยจำกัดในครั้งนี้ มิใช่เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในรอบนี้ แต่เกิดจากการบริหารงานภายในของบริษัท ฯ ที่บริษัท ฯ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาฐานะการเงินที่เกิดขึ้นรวมทั้งไม่สามารถหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินที่มีต่อผู้เอาประกันภัยและเจ้าหนี้อื่นๆ ของบริษัท ฯ ได้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย โดยรวมแต่อย่างใด ซึ่งสำนักงาน คปภ. คาดว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกัน
วินาศภัยในปีนี้ จะขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีการขยายตัวร้อยละ 5.3

4. สำนักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และวิธีการในการกำกับบริษัทประกันภัยแนวใหม่ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้บริษัทมีเงินกองทุนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยใช้ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในการกำกับบริษัท ฯ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาก่อนที่จะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ได้ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้บริษัท ฯต้องมีทรัพย์สินที่มีคุณภาพเพียงพอต่อภาระหนี้สินของผู้เอาประกันภัยการบริหารความเสี่ยง ระบบธรรมาภิบาล และเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินต่อสาธารณะ

5. สำหรับผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี และกองทุนประกันวินาศภัย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม2552 โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนาเอกสาร จำนวน 2 ชุด ประกอบการยื่น
ด้วย ดังนี้ กรมธรรม์ประกันภัยบัตรประจำตัวประชาชน ใบเคลม ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงมูลหนี้ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)หากไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ยื่นต่อผู้ชำระบัญชี ของ บริษัทสัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

5.1 ส่วนกลาง ยื่นได้ 3 แห่ง ดังนี้

(1) สำนักงาน คปภ. เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000

(2) สำนักงาน คปภ. เขต 1 เลขที่ 8/8 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(3) สำนักงาน คปภ. เขต 2 เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก ท่าพระแขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

5.2 ต่างจังหวัด ยื่นที่ สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัดทั่วประเทศ(ยกเว้นจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดนนทบุรี)

6. สำหรับเจ้าหนี้อื่น ที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ณ สถานที่ตามข้อ 5 ข้างต้น พร้อมทั้งนำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด ประกอบการขอยื่นชำระหนี้ ดังนี้ หลักฐานแสดงถึงมูลหนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) หากไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเองจะต้องมี หนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย ขอให้ติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186

อ่านคำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ท้ายนี้------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2552
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/K0vVj

Follow autoinfo.co.th