บทความ

สั่งปิดถาวร สัมพันธ์ประกันภัย ฯ


ฉบับนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน เนื่องจากกระทรวงการคลัง ได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ซึ่งหมายถึง สัมพันธ์ประกันภัย ฯได้ถูกสั่งปิดอย่างถาวร หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ นับต่อแต่นี้ ไม่มีชื่อบริษัท สัมพันธ์ประกันภัยจำกัด ในสารบบประกันภัย อีกแล้ว

สำหรับผู้อ่านที่ติดตาม “ฟอร์มูลา” มาตลอด คงได้อ่านบทความเรื่อง “สัมพันธ์ประกันภัย ฯไปไม่รอด” ซึ่งเขียนติดต่ออยู่หลายตอน มาถึงวันนี้ ก็ถึงตอนอวสานของสัมพันธ์ประกันภัย ฯแล้ว แต่คงจะทิ้งปัญหาให้สะสางมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของบริษัท ฯ คู่กรณี
(ผู้เสียหาย) คู่ค้า (อู่ซ่อม ร้านอะไหล่) และผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ดังนั้น คปภ. จึงได้ทำสรุปข้อเท็จจริง และแนวทางปฏิบัติดังนี้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่ง ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่380/2552 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)ขอสรุปข้อเท็จจริง ดังนี้

1. บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ประสบปัญหามีฐานะการเงินไม่มั่นคง มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินจำนวนเงิน 748.15 ล้านบาท มีค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่มาร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. เป็นจำนวน 16,585 ราย เป็นเงิน 701.41 ล้านบาท และมีการกระทำที่
เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พศ. 2535 สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และได้ให้เวลาบริษัท ฯ แก้ไขฐานะการเงินมาเป็นเวลานาน 1 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่สั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม2550 เป็นต้นมา แต่บริษัท ฯ ก็ไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินได้ เพียงแต่ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวน 1,757 ราย เป็นเงิน 12.78 ล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงใช้อำนาจตามมาตรา 59 สั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด

2. มาตรการในการคุ้มครองประชาชนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พศ. 2551 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ในกรณีที่บริษัท ฯ ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต ซึ่งกองทุนประกันวินาศภัยจะได้ดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับเงินจากมูลหนี้ที่เกิดจากสัญญาประกันภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด

3. การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัยจำกัดในครั้งนี้ มิใช่เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในรอบนี้ แต่เกิดจากการบริหารงานภายในของบริษัท ฯ ที่บริษัท ฯ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาฐานะการเงินที่เกิดขึ้นรวมทั้งไม่สามารถหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินที่มีต่อผู้เอาประกันภัยและเจ้าหนี้อื่นๆ ของบริษัท ฯ ได้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย โดยรวมแต่อย่างใด ซึ่งสำนักงาน คปภ. คาดว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกัน
วินาศภัยในปีนี้ จะขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีการขยายตัวร้อยละ 5.3

4. สำนักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และวิธีการในการกำกับบริษัทประกันภัยแนวใหม่ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้บริษัทมีเงินกองทุนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยใช้ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในการกำกับบริษัท ฯ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาก่อนที่จะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ได้ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้บริษัท ฯต้องมีทรัพย์สินที่มีคุณภาพเพียงพอต่อภาระหนี้สินของผู้เอาประกันภัยการบริหารความเสี่ยง ระบบธรรมาภิบาล และเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินต่อสาธารณะ

5. สำหรับผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี และกองทุนประกันวินาศภัย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม2552 โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนาเอกสาร จำนวน 2 ชุด ประกอบการยื่น
ด้วย ดังนี้ กรมธรรม์ประกันภัยบัตรประจำตัวประชาชน ใบเคลม ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงมูลหนี้ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)หากไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ยื่นต่อผู้ชำระบัญชี ของ บริษัทสัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

5.1 ส่วนกลาง ยื่นได้ 3 แห่ง ดังนี้

(1) สำนักงาน คปภ. เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000

(2) สำนักงาน คปภ. เขต 1 เลขที่ 8/8 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(3) สำนักงาน คปภ. เขต 2 เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก ท่าพระแขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

5.2 ต่างจังหวัด ยื่นที่ สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัดทั่วประเทศ(ยกเว้นจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดนนทบุรี)

6. สำหรับเจ้าหนี้อื่น ที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ณ สถานที่ตามข้อ 5 ข้างต้น พร้อมทั้งนำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด ประกอบการขอยื่นชำระหนี้ ดังนี้ หลักฐานแสดงถึงมูลหนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) หากไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเองจะต้องมี หนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย ขอให้ติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186

อ่านคำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ท้ายนี้------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2552
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/K0vVj
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th