บทความ

ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย


“ขอให้ประชาชนชาวไทยมีความรักใคร่ปรองดองกัน จับมือกันเดินไปสู่ความเจริญก้าวหน้า แต่ก็ไม่ละเลยที่จะช่วยกันทะนุถนอมแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ ให้สมกับคำโบราณที่ว่าในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าว ถ้าเรากินใช้แต่พอสมควร ไม่มากเกินไป ทรัพยากรไทยก็จะมีเหลือไว้เจือจุนถึงลูกถึงหลาน ไม่สร้างพิษภัยให้แก่โลกด้วย” พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 11 สิงหาคม 2550

การที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปี 2550 เป็น “ปีรณรงค์การใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550″

ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงจัดโครงการ และมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยหลากหลายกิจกรรม

ในฐานะ “ยามภาษา” ผู้เขียนขอชื่นชมที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องเชิดชูปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 9 คน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นคนไทย 10 คน และชาวต่างประเทศ 5 คนในปีนี้ น่าเสียดายที่บางท่านได้จากไปก่อน เช่น อาจารย์เปลื้อง ณ นคร อาจารย์เจือ สตะเวทินอาจารย์ฉันท์ ขำวิไล อาจารย์ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ ฯลฯ หรือท่านที่ใช้ภาษาไทยดีเด่นหลายท่านที่ได้
ล่วงลับไปก่อนแล้วไม่นาน เช่น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ผู้ทรงพระนิพนธ์เนื้อร้องประกอบทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ครูแก้วอัจฉริยะกุล นักแต่งเนื้อร้องเพลงคู่บุญครูเอื้อ สุนทรสนาน แห่งวงดนตรีสุนทราภรณ์ ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้ภาษาไทย ปฏิภาณกวีผู้ประคารมกับกวีอาวุโสทั้งหลายเป็นเวลายาวนาน ฯลฯ

มิพักต้องย้อนไปเอ่ยถึงปูชนียบุคคล (ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน) ที่ “ต้อง”จารึกในประวัติวรรณกรรมไทย เช่น พระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ) พระสารประเสริฐ (นาคประทีป) พระวรเวทย์พิสิฐ ฯลฯ

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังดีใจที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศยกย่องปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการต่อภาษาไทยในปีนี้ 9 คน ซึ่งขอบันทึกเรียงตามอาวุโส ดังนี้

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง อายุ 92 ปี (เกิด 6 ธันวาคม 2458) บรรณาธิการแห่งบรรณาธิการ ผู้มีคุณูปการต่อวงวรรณกรรมไทยนานัปการ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า (เป็นคุณหญิง) ได้รับรางวัลแมกไซไซ (2514) ได้รับรางวัลศรีบูรพา (2534) ฯลฯ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร อายุ 89 ปี (เกิด 21 มีนาคม 2461) ผู้รอบรู้เชี่ยวชาญในลักษณธสหวิทยาการ การอ่านวรรณคดีเก่าๆ เช่น ศิลาจารึก และนิพนธ์เนื้อร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เช่น ชะตาชีวิต เคยได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองคำ ฯลฯ ศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส อายุ 88 ปี (เกิด 19 มกราคม 2462) ครูแห่งครูภาษาไทยตลอดชีวิต ประธานกรรมการตัดสินรางวัลซีไรท์ และกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ เคยได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองคำ ศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ อายุ 86 ปี (เกิด 26 พฤษภาคม 2464) สร้างสรรค์ผลงานร้อยแก้วร้อยกรองเพื่อการศึกษาและภาษาไทยไว้มาก เคยได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองคำ ฯลฯ ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต อดีตเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ ปรัชญาและพุทธศาสนา เคยได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองคำ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาสาขา มนุษยศาสตร์ ฯลฯ) คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ อายุ 76 ปี (เกิด 9 มีนาคม 2474) สร้างสรรค์ผลงานทั้งร้อยแก้วร้อยกรองมานและมากมาย รางวัลกวีผู้มีความสามารถ บุคคลดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย ฯลฯ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ อายุ 72 ปี (เกิด 14 มกราคม 2478) อดีตผอ. ศูนย์ทักษิณคดีศึกษา เจ้าของพจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ รางวัลพระเกี้ยวทองคำ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ฯลฯ อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว อายุ 71 ปี (เกิด 4 ธันวาคม 2479)ผู้มีผลงานโบราณคดี สารคดี ภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาหลากหลายแขนง จนได้รับฉายาปราชญ์ชาวบ้าน และ ศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคสกุล อายุ 70 ปี (เกิด 3 มิถุนายน 2480) ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป์ เจ้าของรายการภาษาไทยวันละคำอันเป็นงานที่สร้างกระแสอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างกว้างขวาง มีผลงานที่ทรงคุณค่าสำหรับคนไทยและผู้รักภาษาไทย

ส่วนผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้ดีเด่น เรียงลำดับอาวุโส 10 คนดังนี้มรว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ นักจัดรายการทางวิทยุ–โทรทัศน์ นักร้องกิตติมศักดิ์ คุณพิชัย วาศนาส่ง สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญบรรยายเพลงคลาสสิค นักวิเคราะห์สถานการณ์โลก คุณอำรุง เกาไศยนันท์ นักพากย์ นักแสดงละครวิทยุ ผู้อ่านข่าว ผู้อ่านโฆษณาและบรรยายที่มีเสียงอมตะ รศ.ประทุมพร วัชรเสถียร อาจารย์ นักเขียน นักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศ คุณสุทธิชัย หยุ่น นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ นักจัดรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ คุณพิจักษณ์ ตระกูลเค้ามูลคดี (รอง เค้ามูลคดี) นักพากย์และนักแสดง คุณประสาท ทองอร่าม นักพากย์โขนและนาฏศิลปินแห่งกรมศิลปากร คุณอรุณี แดงพันธ์ ผู้ผลิตและดำเนินรายการเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยแห่งกรมประชาสัมพันธ์ คุณวัฒนะ บุญจับ นักอักษรศาสตร์แห่งกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา วรรณคดีและเชี่ยวชาญการอ่านทำนองเสนาะ และคุณจิตตมาฆ์ สุขพัฒน์ (นักแสดงนามจินตะหรา สุขพัฒน์) ผู้ได้รับรางวัลการแสดงมากมาย และได้รับการยอมรับว่าใช้ภาษาไทยได้ดี

ที่ควรบันทึกเป็นพิเศษ คือ การประกาศยกย่องชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดีเด่น สมควรยกย่องอย่างยิ่ง 5 คน คือ ฯพณฯ เดวิด วิลเลียม ฟอลล์ เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยฯพณฯ จาง จิ่ว หวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ฯพณฯ ราล์ฟ แอลบอยซ์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ทั้ง 3 ท่านนี้ พูดไทยได้ดีมาก โดยเฉพาะ 2 ท่านหลังนี้ถ้าฟังแต่เสียง ไม่ดูหน้าจะหลงว่าคนไทยที่รู้ภาษาไทยดีมากเป็นคนพูด ส่วนอีก 2 คน คือ คุณไมเคิลไรท์ นักเขียนผู้เขียนไทยในหนังสือพิมพ์มากมายหลายเรื่องหลายเล่มมีฉายาว่าฝรั่งคลั่งไทยและวิพากษ์วิจารณ์ไทย ผู้บัญญัติศัพท์ “อุษาคเนย์”กับคุณแอนดรูว์ บิกส์ นักหนังสือพิมพ์ชาวออสเตรเลียผู้ติดใจเมืองไทย และใช้ภาษาไทยได้ดีน่าสนใจ

น่าเสียดายที่เกียรติคุณทั้งปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น มีหลายคน และแต่ละคนก็มีคุณสมบัติมากมายน่านำมายกย่องให้รู้กันทั่ว แต่เนื้อที่มีน้อย ได้แต่บันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติ เพื่อยกย่องเป็นตัวอย่าง อย่างน้อยก็เพื่อเตือนใจคนรุ่นใหม่ ว่าคนที่ใช้ภาษาไทยได้ดีนั้น มีคนจับตาจับใจ ให้ความยกย่องอยู่เสมอ

ในทำนองตรงข้าม คนที่ใช้ภาษาไทยอย่างไม่ระมัดระวัง และทำลายภาษาไทยจะโดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็มีคนจับตาอยู่เช่นกันนะ จะบอกให้…------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2550
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/T5osa
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th