บทความ

ประกันภัยรถยนต์กับคนรุ่นใหม่


สองฉบับที่ผ่านมา เราได้ยกเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย มาคุยกันซึ่งดูเหมือนว่าเนื้อหาค่อนข้างจะเครียดไปหน่อย แต่มันก็เป็นประโยชน์ คุ้มค่าต่อประชาชนอย่างมาก เพราะมีผู้คนสนใจเข้าไปดูผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยที่ไม่มั่นคง และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันมากขึ้น

จนในที่สุดกรมการประกันภัยก็ต้องมีคำสั่งให้บริษัทประกันภัยที่มีปัญหาเหล่านั้น ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับฐานะการเงิน ซึ่งมีถึง 5 บริษัทด้วยกัน คือ บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) /บริษัท แอ็ดวานซ์ อินชัวรันส์ จำกัด/บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด/บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด และบริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ดังกล่าวก็จะถูกลงโทษปรับ และให้ทำแผนฟื้นฟูฐานะการเงินสภาพคล่องตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย แต่มีบางบริษัทก็ถูกสั่งให้หยุดรับประกันชั่วคราวเลยทีเดียว

โดยกรมการประกันภัย ได้สั่งให้บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 3/2550 เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยหยุดรับประกันวินาศภัย เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 12 มีนาคม 2550 สั่งให้บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้กรมการประกันภัยได้เปิดเผยว่า บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีฐานะการเงินดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย มีปัญหาสภาพคล่อง จัดสรรทรัพย์สินตามประเภทที่กฎหมายกำหนดไม่เพียงพอกับเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัย ที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทและเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน กรมการประกันภัยในฐานะผู้กำกับดูแลบริษัทประกันภัยได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ปี 2535 ดำเนินการกับบริษัทตามขั้นตอนของกฎหมาย และได้ให้บริษัทดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน และเร่งรัดให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนพร้อมทั้งได้เชิญกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมาพบหลายครั้ง เพื่อรับทราบฐานะการเงิน และให้ปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินให้ดำรงเงินกองทุนตามกฎหมาย และมีสภาพคล่อง แต่บริษัทก็ไม่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน และยังคงค้างจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ประชาชนมาร้องเรียนเป็นจำนวนมาก

นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เห็นว่า บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขาดเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน และค้างจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชนเป็นจำนวนมาก การดำเนินการจึงอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยปี 2535 สั่งให้บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป จนกว่าจะสามารถแก้ไขปรับปรุงฐานะการเงินให้มีความมั่นคงอยู่ในสถานะที่สามารถจะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปได้ และนายทะเบียนมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวดังกล่าว

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย ถึงแม้ว่าบริษัทจะถูกสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวก็ตาม บริษัทต้องเร่งดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ยังคงค้างจ่ายให้แก่ประชาชนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
2. ปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินให้มีความมั่นคงอยู่ในสถานะที่จะสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้
3. ให้บริษัทแจ้งพนักงาน หรือตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทให้ยุติการชักชวนให้ประชาชนทำประกันภัยกับบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต

ดังนั้น ในระหว่างที่สั่งให้บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวนี้ ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชนสามารถติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทได้โดยกรมการประกันภัยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัท

นอกจากนี้มีความเป็นไปได้สูงที่กรมการประกันภัยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด เนื่องจากมีความรุนแรงของปัญหาฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัท บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ส่วนบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด นั้น มีปัญหาเรื่องฐานะเงินกองทุนติดลบ และกรมการประกันภัยสั่งห้ามขายกรมธรรม์ประกันภัยตาม พรบ. มาตั้งแต่ปลายปี 2548 และให้ปรับปรุงฐานะการเงิน ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพิ่มทุน และหาผู้ถือหุ้นรายใหม่ร่วมทุน

แหล่งข่าวแจ้งว่าข่าวที่ถูกกรมการประกันเรียกเข้าพบเรื่องฐานะกองทุนติดลบ ทำให้บริษัทสัมพันธ์ประกันภัย จำกัด มียอดลูกค้าทำประกันภัยภาคสมัครลดลงทันที 17 % และเกรงว่าข่าวที่บริษัทมีฐานะไม่มั่นคงจะขยายตัวในวงกว้าง ผู้บริหารของบริษัทจึงได้เดินหน้าทำความเข้าใจกับตัวแทน และคู่ค้าทั่วประเทศ โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาฐานะกองทุนติดลบได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ และจะทำให้การดำเนินธุรกิจกลับมาเป็นปกติได้

สิ่งที่น่าสังเกต คือ ข่าวบริษัทประกันภัยมีฐานะการเงินไม่มั่นคงมักมาพร้อมๆ กับการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ๆ หรือมิฉะนั้นก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถี่ๆ บ่อยครั้ง และความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นบริษัทประกันภัยที่มีปัญหาทางการเงินก็มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนกัเขา
ด้วย และไม่สามารถจ่ายได้ตามที่รับประกันไว้ หรือไม่สามารถจ่ายได้ตามเวลาที่ควรจ่ายเพราะไม่มีเงินจะจ่ายนั่นเอง

ลองย้อนไปดูอุบัติเหตุใหญ่ๆ เมื่อเร็วๆ นี้ คงจำกันได้เนื่องจากมีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บครั้งละหลายสิบคน ทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก อย่างเช่น กรณีอุบัติเหตุของรถรับส่งพนักงานในเครือซีพีชนกับรถพ่วง 18 ล้อที่จังหวัดเพชรบุรี/กรณีรถบัสโดยสารประจำทางขอนแก่น-สุรินทร์ เฉี่ยวชนกับรถ 10 ล้อ บรรทุกรถขุดดิน (แบคโฮ) ที่จังหวัดมหาสารคาม/กรณีรถบัสนำเที่ยวพนักงานบริษัทเวิลด์เบดดิ้ง ฯ ไปสัมมนาเสียหลักพลิคว่ำที่จังหวัดกาญจนบุรี/กรณีรถบัสโดยสารถูกรถพ่วง 18 ล้อ พุ่งชนที่จังหวัดตาก/กรณีรถโดยสารพาคณะอาจารย์จากจังหวัดจันทบุรีไปเที่ยวเชียงใหม่ และเกิดพลิกคว่ำที่เชียงใหม่/กรณีรถโดยสารชนกับรถกระบะที่จังหวัดขอนแก่น/กรณีรถโดยสารไฟลุกไหม้ที่จังหวัดสระบุรี ฯ

ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ความเสียหายที่ตามมามีมากมายนัก ไม่ว่าจะการบาดเจ็บ พิการเสียชีวิต ครอบครัวของเขาเหล่านั้นขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู เด็กต้องกำพร้าพ่อแม่ไม่มีอนาคตตกเป็นภาระให้แก่ญาติพี่น้อง และสังคม ธุรกิจขาดฝีมือแรงงาน ขาดผู้บริหาร ทรัพย์สินจำนวนเสียหาย โดยรวมแล้วต้องถือว่าอุบัติเหตุเป็นความเสียหายของประเทศชาตินั่นเอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน จะเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุสูงกว่าปกติมาก ก็ต้องขอฝากเตือนท่านเจ้าของรถทุกท่านให้ทำประกันภัยรถทุกคันให้เรียบร้อย เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

และที่สำคัญ คือ การเตรียมพร้อมทุกครั้งก่อนออกเดินทาง ตรวจสภาพรถยนต์ ช่วงล่าง ยางทุกล้อ ที่ปัดน้ำฝน ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว ระบบเบรค และอื่นๆ ตามมาตรฐานกำหนดในคู่มือประจำรถ นอกจากนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วย พักผ่อนเพียงพอ ง่วงต้องพักดื่มไม่ขับ และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแก่เพื่อนร่วมทางร่วมถนน ทุกคนก็จะปลอดภัยด้วยการไม่ประมาทดูแลเอาใจใส่ห่วงใยซึ่งกันและกัน

หากไม่ได้รับความสะดวกเกี่ยวกับการประกันภัย หรือมีข้อสงสัย ต้องการคำปรึกษาแนะนำกรุณาติดต่อได้ทันทีที่สายด่วนประกันภัย 1186 หรือส่วนคุ้มครองผู้เอาประกันภัยทุกเขตสำนักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2550
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/8nTqo
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th