บทความ

มงคลวโรกาส


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท/วโรกาสมงคลเฉลิมศรี/ข้าพระพุทธเจ้าใต้มหาบารมี/น้อมถวายกตัญชลีพระบาทา/นับแต่วันที่พระองค์เริ่มทรงราชย์/ประชาชาติสุขสันต์แสนหรรษา/ด้วยพระเดชพระคุณพระกรุณา/คือ “ราชะแห่งราชา” พระนวมินทร์…

เดือนนี้ ปีนี้ นับเป็นเดือนปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติมาได้ครบ 60 ปี นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและในโลกขณะนี้ นับเป็นบุญของเราชาวไทยที่ได้เกิดมาในยุคนี้ ควรที่เราจะได้จดจำรำลึกวาระอันทรงคุณค่ายิ่ง เพราะเป็นครั้งหนึ่งและครั้งเดียวในชีวิต

พระนามพระผ่านเผ้า “ภูมิพล”
พระ “พลังแผ่นดิน” ดล ทั่วหน้า
ราชสกุล “มหิดล” สืบพระ ปิตุราชแล
ทศพิธประสิทธิ์หล้า โลกซ้องสรรเสริญ

ผู้เขียนนึกถึงพระปฐมบรมราชโองการที่ทรงประกาศ ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” จึงอัญเชิญมาดัดแปลงว่า

“เราจักครองแว่นแคว้น โดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขนำ ทั่วหน้า”
พระปณิธาณสัม- ฤทธิ์สฤษฏ์ ประสงค์ฤๅ
ชื่นเฉกฝนฉ่ำฟ้า ชุ่มชื้นผืนไผท
ทรงชัยทรงเพริศพร้อม พระอุปถัมภ์
ถ้วนทุกศาสนะประจำ ประจักษ์แจ้ง
พระผนวชผนึกนำ พุทธวัตร วิเศษเฮย
เลี้ยงหล่อโลกไร้แล้ง รื่นพื้นไผทสมัย

ด้านการพระศาสนานั้น พระองค์ทรงประกาศตนเป็นพุทธมามกะเฉกเช่นชนชาวพุทธทั่วไป ได้เสด็จออกอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทรงฉายา “ภูมิพโลภิกขุ” ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ในปัจจุบัน) ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ และพระองค์ก็ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกแก่ทุกศาสนาในราชอาณาจักรอีกด้วย

ด้วยเหตุที่ทรงทรงเป็นห่วงพสกนิกร จึงทรงงานหนักมิเคยหยุดเลย ภาพที่ชินตาประชาชนทั่วโลกก็คือ

พระเอยพระผ่านเผ้า นวมินทร์
ทรงสละเพื่อปถพิน เพริศแพร้ว
พระเสโท ธ หลั่งริน พระนาสิก เสมอแล
หกสิบฉนำแผ้ว ปกพื้นไผทสยาม

จึงไม่เป็นที่แปลกใจใครเลยที่องค์กรต่างประเทศและรัฐบาลประเทศต่างๆมากมายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายเหรียญสดุดี ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์เป็นอันมาก ทั้งเพราะพระราชจริยวัตรของพระองค์ พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริต่างๆ

ไทยเทศทุกทิศซ้อง เฉลิมศรี
เลิศหลากเหรียญสดุดี เด่นหล้า
ปริญญาดุษฎีศรี กิตติมศักดิ์
เกริกกิตติก้องฟ้า พระเกียรติก้องสากล
จนถ้อยจักขานถ้วน รางวัล
เฉก “แมกไซไซ”อัน อะคร้าว
“เทเลฟู้ด” อนันต์ อนรรฆค่า
หลายแหล่งทุกทั่วด้าว แซ่ซ้องสรรเสริญ

นอกจากพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนของพระองค์อย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยและหยุดยั้งแล้ว พระองค์ทรงงานหนักตลอดปีตลอดชาติ นับเป็นเรื่องเป็นภาพประทับใจของปวงชนทั่วหล้าไม่มีวันลืม

พระคือศึกษิก/พินิศจัยค้นคว้า/หลากศาสตร์สรรพศิลป์/คือนักวิทยาศาสตร์/เปรื่องปราดงานดิน/เยี่ยงนักธรณิน/หยั่งรู้ธรณี

กว่าสองพันโครงการ/ธ ประสิทธิ์ประสาน/ทรัพยสารปฐพี/อนุรักษ์ด้วยแฝก/แทรกดินถิ่นที่/อุ้มน้ำดินดี/ศรีแห่งพสุธา

พระอัจฉริยภาพในส่วนพระองค์เอง ก็เป็นที่ประจักษ์ตลอดมาเฉกเช่น

พระคือนักประดิษฐ์/เชี่ยวเวชเชิงวิทย์/ผลิตเรือใบไล้นที/โทรคมสื่อสาร/ชาญวิทยุวิถี/นฤมิตกรรมทฤษฎี/ทรงพระปรีชาญาณ

คีตศิลป์ดุริยศัพท์/โลกแซ่ซ้องสดับ/อัจฉริยพระภูบาล/วิจิตรศิลป์วรรณศิลป์/จินตกวีปฏิภาณ/ถ่ายภาพตระการ/สม “อัครศิลปิน”

เมื่อครั้งที่ผู้เขียนเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้มีบุญเข้าเฝ้าพร้อมนักเขียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรท์) โดย ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล องค์ประธานคณะกรรมการการประกวดรางวัลซีไรท์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า ฯ ให้นำเข้าเฝ้าเพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายโล่เฉลิมพระเกียรติยศ ในฐานะที่พระองค์ทรงแปลเรื่อง “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ”- “ติโต” และพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” ซึ่งทั้ง 3 เรื่องเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ในวงการวรรณกรรมไทยที่จัดพิมพ์ซ้ำและจำหน่ายได้เงินสมทบทุนการกุศลจำนวนมาก

ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ชาวต่างประเทศที่เข้าเฝ้า ได้กราบบังคมทูลถามเรื่องต่างๆ และพระองค์เองก็ทรงพระกรุณาปฏิสันฐานกับทุกคนอย่างอย่างไม่ถือพระองค์ อย่างที่ในชีวิตผู้เขียนจดจำได้อย่างไม่มีวันลืม เพื่อนนักเขียนอาเซียนที่ได้เข้าเฝ้าครั้งนั้นต่างกล่าวชื่นชมพระบารมีและพระราชอัธยาศัย ตลอดจนพระปรีชาญาณในด้านวรรณกรรมของพระองค์ด้วยความยกย่องเป็นอย่างยิ่ง และต่างพร่ำว่ารู้สึกว่าตนมีบุญวาสนายิ่งที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปีพิเศษนั้น

พระราชกรณียกิจมากมายเกินจะประมวญมาได้ครบถ้วนจริงๆ กล่าวโดยสรุปได้ว่า

พระคือนักเกษตร/ทรงนิทัศน์ทั่วเทศ/หยั่งทุกข์สุขประชา/”เกษตรผสมผสาน”/ผลงานทรงค้นคว้า/กสิกรรมนำพา/เป็น”เศรษฐกิจพอเพียง”

แม้โลกวิกฤต/ทรงแนะไทยผลิต/กสิกรรมไม่เสี่ยง/ทรงเน้นสามัคคี/ไทยทวีพร้อมเพรียง/ขัดแย้งจงเลี่ยง/อยู่เยี่ยง “สมานฉันท์”

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ คนไทยทุกคนย่อมมีความรู้สึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเกินบรรยาย

เกินพจน์ประพันธปริยาย ฤจะหมายถวายชัย
ทบถ้วนพระเดชพระคุณไกร พระกรุณเมตตา
เกินจักประมาณพิริยกิจ ทศพิธจรรยา
หกสิบฉนำพระมุทิตา สิริราชไอศูรย์
อัญเชิญพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทพทูล
ขอทรงพระชนม์กิติพิบูลย์ จิรกาลนิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นิตยสาร “ฟอร์มูลา”------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2549
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/46kXY
อัพเดทล่าสุด
20 Mar 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
837,000
2.
672,000
3.
392,000
5.
445,000
6.
457,000
7.
1,749,000
8.
2,999,000
9.
13,339,000
12.
4,539,000
13.
3,600,000
15.
1,184,000
16.
1,270,000
17.
1,158,000
18.
781,000
19.
746,000
20.
53,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง