บทความ

“ทุบรถ” สะเทือนอุตสาหกรรม


จากกรณีผู้ซื้อรถ ฮอนดา ซีอาร์-วี ป้ายแดงแล้วเกิดปัญหาสตาร์ทไม่ติด รวมทั้งไม่ได้รับการดูแลจากผู้จำหน่ายเท่าที่ควร จึงทุบรถของตนเองต่อหน้าสื่อมวลชนจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลก ถึงแม้ว่าผู้ผลิตรถยนต์ฮอนดา จะตกลงกับผู้บริโภคได้แล้วก็ตาม แต่ก็นับว่าทำให้ไทยเสียภาพลักษณ์ของดีทรอยท์แห่งเอเชีย ไปไม่น้อย ทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะเกิด “ลัทธิเอาอย่าง” ขึ้นในหมู่ผู้ที่กำลังครอบครองรถเจ้าปัญหาอีกหลาย 10 ราย

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีมติให้ดำเนินการแก้ไข และป้องกันกับปัญหา 3 แนวทาง คือ

1. มอบหมายให้สถาบันยานยนต์ไปหารือกับผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายในการจัดตั้งสายด่วนรับเรื่องร้องเรียน หรือ คอลล์ เซนเตอร์ (CALL CENTER) ที่เป็นเบอร์กลาง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้รถยนต์

2. ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยคุณภาพรถยนต์ ประกอบด้วย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์เป็นรองประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนจากสถาบันยานยนต์เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่ คือ
1. กำหนดขอบเขต หลักการและวิธีการวินิจฉัยคุณภาพยานยนต์
2. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพยานยนต์ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้คำวินิจฉัยตามเหตุผลทางเทคนิค และข้อแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามหลักการที่กำหนดขึ้น
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคล เพื่อดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามความเหมาะสม และ
4 . ให้คณะกรรมการ ฯ รายงานผลการดำเนินงาน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

3. มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
ดำเนินการร่างกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้กรรมการวินิจฉัยขึ้นมาดำเนินการก็ได้ ซึ่งกฎหมายจะว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้รถยนต์
ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะต้องมีการหารือเพื่อยกร่างต่อไป เล็งกฎหมายใหม่บังคับตามแนวสหรัฐ
โดยกฎหมายของสหรัฐ คือ เลมอน ลอว์ (LEMON LAW) เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยบังคับให้ผู้ผลิตต้องดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ที่มีข้อบกพร่องให้เป็นไปตามพันธกรณีของการรับประกันที่ผู้ผลิตรถได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

และนอกจากนี้กรณีที่รถยนต์มีข้อบกพร่อง และผู้ผลิตได้มีความพยายามในการซ่อมแซมตามความเหมาะสมเป็นจำนวน 4 ครั้ง หรือมากกว่า ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ผลิตจะต้อง เปลี่ยนรถให้แก่ลูกค้าทันที หรืออาจจะเป็นไปในลักษณะการคืนเงินให้ โดยมีการหักค่าเสื่อม ตามระยะเวลาการใช้งานจริง แต่รถยนต์คันดังกล่าวจะต้องซื้อไปเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือใช้ไปแล้วไม่เกิน 12,000 ไมล์ หรือประมาณ 20,000 กม.------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2548
คอลัมน์ : บทความ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/iJhrb

Follow autoinfo.co.th