บทความ

ความเสียหายส่วนแรก (1)


ในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหรือประกันภัยประเภท 1, 2 , 3ซึ่งถ้าพูดแบบชาวบ้านโดยทั่วไปก็จะรู้จักกันคือ ประกันภัยชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3เรามักได้ยินได้ฟังเสมอกับคำว่า “ความเสียหายส่วนแรก” หรือ “EXCESS” หรือ “DEDUCTIBLE”ซึ่งเป็นคำเรียกที่มีความหมายเดียวกันคือค่าความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแต่ละครั้ง

คนโดยทั่วไปมักไม่เข้าใจว่า ทำไมทำประกันภัยชั้นหนึ่งผู้เอาประกันภัยต้องมารับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกด้วยไม่ต้องมีความเสียหายส่วนแรกไม่ได้หรือ…? เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทในกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจทุกฉบับจะต้องมีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกไว้เสมอ ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับให้ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาหากผู้เอาประกันปฏิบัติผิดไปจากข้อตกลง หรือมิได้ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถตามที่ตกลงทำประกันผู้เอาประกันก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายนั้นด้วยซึ่งเงื่อนไขนี้จะรวมอยู่ในค่าความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยสมัครใจซื้อเองด้วย

ในกรมธรรม์ภาคสมัครใจทุกฉบับได้กำหนดความเสียหายส่วนแรกไว้ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2ส่วนคือส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก ส่วนที่ 2เป็นส่วนที่ต้องรับผิดต่อตัวรถประกันเอง เรามาศึกษาในรายละเอียดกันเลยดีกว่า

ส่วนที่หนึ่งความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองสำหรับความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของกรมธรรม์ภาคสมัครใจทุกประเภท (1, 2 , 3)ข้อสัญญาหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกข้อ 2. ได้กำหนดความเสียหายส่วนแรกดังนี้

ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้

(ก) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตาราง

(ข) ตามจำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหาย ดังระบุไว้ในตาราง

(ค) 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในกรณีเป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่หากความเสียหายนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก เกินหนึ่งข้อให้ถือว่าความรับผิดชอบแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง ตาม (ก) (ข) และ(ค)บริษัทจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้วผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัท

อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือหากเราได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจไว้ 1 ฉบับและรถของเราได้ไปทำให้บุคคลภายนอกเขาเสียหาย เช่นขับเฉี่ยวชนรถคันอื่นหรือไปชนรั้วบ้านของคนอื่น และเราเป็นฝ่ายประมาทหรือเป็นฝ่ายผิด ตรงนี้ต้องย้ำนะครับว่าเงื่อนไขในสัญญาหมวดนี้เราจะรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเฉพาะเมื่อเราเป็นฝ่ายผิดหรือมีส่วนประมาทเท่านั้นถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดหรือเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกแต่อย่างใด

ข้อ ก. หมายความว่าในระหว่างที่เกิดอุบัติเหตุที่เฉี่ยวชนกันนั้นเราได้นำรถไปใช้นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ เช่น ในหน้าตารางระบุในช่องการใช้รถว่า “ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า”แต่เราได้นำรถคันที่ประกันภัยไว้นั้นไปรับจ้างเมื่อเกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกเกิดขึ้นมาเราต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกจำนวน2,000 บาท เช่น รถของบุคคลภายนอกเสียหาย 10,000 บาท เราต้องรับผิดชอบเอง 2,000 บาทแรกส่วนที่เหลืออีก 8,000 บาท บริษัทประกันภัยก็เป็นฝ่ายรับผิดชอบไป

ข้อ ข.หมายความถึงการที่เราได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแบบที่มีความเสียหายส่วนแรกโดยระบุไว้ในหน้าตารางว่าเมื่อเกิดเหตุแต่ละครั้งเราจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเสมอ ซึ่งมีได้ 2 กรณีกรณีแรกคือบริษัทประกันภัยเป็นผู้กำหนดให้รถยนต์บางประเภทที่ต้องการทำประกันภัยจะต้องเป็นการประกันแบบมีความเสียหายส่วนแรกเสมอ เช่น รถเมล์ที่วิ่งประจำทาง รถแทกซี และรถรับจ้างสาธารณะโดยอาจจะกำหนดค่าความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบเองไว้เป็นจำนวนเงิน 1,000 หรือ 2,000 และ 3,000 บาท ก็ได้

กรณีที่สองคือผู้เอาประกันภัยสมัครใจซื้อประกันภัยแบบมีความเสียหายส่วนแรกเองเพื่อให้ประหยัดเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายโดยบริษัทประกันภัยจะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยลงตามพิกัดถ้าเป็นประกันภัยประเภท 1 ถ้าทำประกันแบบมีความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาทก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันลง 3,000 บาทเรียกว่าประหยัดเงินที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันทันที 3,000 บาทและหากเกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกเพียงเล็กน้อยก็สามารถเจรจาตกลงกับบุคคลภายนอกได้เองทันทีไม่ได้รอเรียกพนักงานเคลมของบริษัทประกันให้เสียเวลาเพราะอยู่ในวงเงินที่ตนเองสามารถรับผิดชอบเองได้อยู่แล้วกรณีนี้ผู้เอาประกันสามารถเลือกจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกที่ต้องการรับผิดชอบเองได้ตั้งแต่ 1,000หรือ 2,000 หรือ 3,000 ไปจนถึง 5,000 บาท

ในกรณีตามข้อ ข. หากรถที่ทำประกันไว้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนรถของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย10,000 บาท และในหน้าตารางระบุให้ผู้เอาประกันรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาทผู้เอาประกันก็ร่วมรับผิดชอบในการเกิดเหตุครั้งนั้น 1,000 บาท ที่เหลืออีก 9,000 บาทบริษัทประกันภัยก็เป็นฝ่ายรับผิดชอบไป

ข้อ ค. เป็นกรณีที่ทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ แต่ขณะเกิดเหตุผู้ขับขี่มีชื่อไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ส่วนใหญ่จะเกิดจากการให้ยืมรถยนต์ไปขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยยอมให้คนที่มิได้มีชื่อตามระบุในหน้าตารางไปขับรถ เช่น ในหน้าตารางระบุว่า ให้นายแดง และนางดำ เป็นผู้ขับขี่ แต่นายเขียวซึ่งเป็นลูกของแดงและดำนำรถคันนั้นไปขับขี่และเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนรถของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายจำนวน 10,000บาท กรณีเช่นนี้ กรมธรรม์กำหนดให้ผู้อาประกันต้องร่วมรับผิดในความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาทที่เหลืออีก 8,000 บาท บริษัทประกันภัยก็จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ

ใน 2 วรรคท้ายของเงื่อนไขกรมธรรม์ กำหนดให้ความเสียหายส่วนแรกแต่ละข้อแยกจากกันผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องรับผิดเกินกว่าหนึ่งข้อหากเข้าเงื่อนไขของกรมธรรม์ในข้อนั้นๆ เช่นกรณีของนายแดงมีรถเก๋งทำประกันภัยประเภท 3 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่เป็นแดงและดำระบุในหน้าตารางว่าใช้เป็นรถส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่าและระบุในหน้าตารางว่าเป็นประกันแบบมีความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาทหากนายเขียวซึ่งเป็นลูกของนายแดงนำรถคันที่เอาประกันไปรับจ้างขนของให้นายเหลืองระหว่างนั้นเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนรถของนายสดซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเสียหายเป็นเงิน 10,000 บาทกรณีนายแดงผู้เอาประกันจะต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกทั้ง 3 ข้อข้อแรกคือใช้รถผิดประเภทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตาราง(ไม่ใช้รับจ้าง)ต้องร่วมรับผิดในความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ข้อที่สองคือประกันแบบมีความเสียหายส่วนแรก1,000 บาทก็ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาทและข้อที่สามคือผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่ชื่อผู้ขับขี่ตามที่ระบุไว้ในตารางจึงต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาทสรุปนายแดงผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกในกรณีนี้ 5,000 บาท (2,000+1,000+2,000) ส่วนที่เหลืออีก 5,000 บาทบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบไป

หากบริษัทประกันภัยได้สำรองจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยแก่บุคคลภายนอกไปทั้งหมดตามตัวอย่างคือจ่ายไป 10,000 บาท เช่นนี้นายแดงจะต้องชดใช้เงิน 5,000บาทที่เป็นส่วนของความเสียหายส่วนแรกที่ตนจะต้องรับผิดเองคืนให้บริษัทประกันภัย ภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง (เรียกร้อง) จากบริษัท

ในฉบับหน้าเราจะมาคุยกันต่อถึงความเสียหายส่วนแรกในส่วนของตัวรถประกันและประโยชน์ของความเสียหายส่วนแรก กรุณาติดตามอ่านนะครับ…!------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2547
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/9of6a
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th