บทความ

พีเอสเอ กับ การคิดค้นเซลล์เชื้อเพลิง


บริษัท พีเอสเอ เปอโฌต์ ซีตรอง (PSA PEUGEOT CITROEN) ได้เซ็นสัญญาข้อตกลงทางยุทธศาสตร์
จำนวน 2 ฉบับร่วมกับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส (CNRS: CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE) และคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณู (CEA : COMMISSARIAT A I
ENERGIE ATOMIQUE) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องการใช้เซลล์เชื้อเพลิงในรถยนต์

ในร่างสัญญาข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับนี้ กลุ่มบริษัท PSA เปอโฌต์ ซีตรองได้เพิ่มความพยายามในการศึกษา
วิจัยเพื่อการออกแบบคิดค้นเซลล์เชื้อเพลิงในรถยนต์ รวมทั้งแหล่งพลังงานทดแทนใหม่ เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและถาวร โดยอาศัยความช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากผู้ร่วมวิจัยทั้ง 2 ราย

กลุ่มบริษัท PSA เปอโฌต์ ซีตรอง จะเข้าร่วมในโครงการเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อออกแบบและการผลิต
เครื่องยนต์ที่ไร้มลพิษ เครื่องเร่งปฏิกิริยาในเครื่องยนต์แบบผสม และเซลล์เชื้อเพลิงในรถยนต์แบบใหม่ๆ
ที่อาจใช้ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า สารเร่งปฏิกิริยา วัสดุอุทกพลวัต ความร้อน และอื่นๆ

ร่างสัญญาข้อตกลงที่ทำขึ้นกับ CNRS มีส่วนช่วยกระชับความร่วมมือในสัญญาก่อนหน้านี้ และช่วยเพิ่ม
การประสานงานระหว่างเครือข่ายของห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ระดมนักวิจัยนับร้อยคนที่มีความเชี่ยวชาญ
ตามแต่ละลักษณะเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเผาไหม้และการลดมลพิษในเครื่องยนต์ให้สะอาด
และประหยัดค่าใช้จ่าย การออกแบบโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา รวมทั้งการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ การ
คิดค้นวัสดุขั้วไฟฟ้าแบบใหม่และแบทเตอรีที่ทรงประสิทธิภาพสูง การป้องกันการลักขโมย รวมทั้งการศึกษา
ผลกระทบของระบบขนส่งมวลชนที่มีต่อสังคม

การขยายความร่วมมือดังกล่าวจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ โดยในเบื้องต้นนั้น
นักวิทยาศาสตร์ของ CNRS จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมศึกษาวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท PSA
เปอโฌต์ ซีตรอง

ร่างสัญญาข้อตกลงระหว่างกลุ่มบริษัท PSA เปอโฌต์ ซีตรอง กับ CEA ได้เปิดสู่ลู่ทางแห่งความร่วมมือครั้ง
ใหม่ แก่นสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้คือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ไฮโดรเจน (นับตั้งแต่
การผลิต การเปลี่ยนรูป การจัดเก็บ และการรักษาความปลอดภัย) รวมทั้งเซลล์เชื้อเพลิง CEA ใน
โครงการนี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรราว 20 ประเภท และในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีการขอสิทธิบัตร
เพิ่มขึ้นอีกมากมาย

นอกจากนี้ จะมีการใช้เทคโนโลยีการให้ข้อมูลและการสื่อสาร รวมทั้งศาสตร์ด้านวัสดุภัณฑ์ ซึ่งถือเป็น
สารัตถะในงานวิจัยที่ CEA เพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาตัวเซนเซอร์ การใช้ระบบอีเลคทรอนิคส์ที่ทรง
ประสิทธิภาพสูงแบบใหม่ รวมทั้งเพื่อใช้ทดสอบสภาพปลอดอันตราย และการร่วมออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงมี
บทบาทสำคัญในด้านแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท PSA เปอโฌต์ ซีตรอง ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงยังมีราคาค่อนข้างแพง แต่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม
หากจะนำเซลล์เชื้อเพลิงมาใช้ในรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องลดราคา ขนาด และน้ำหนักลง
อีกราว 1 ใน 5 ส่วน ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท ฯ จึงเชื่อมั่นว่าเซลล์เชื้อเพลิงจะได้รับความนิยมอย่างแพร่
หลายนับตั้งแต่ ปี 2553 เป็นต้นไป

ดังนั้น กลุ่มบริษัท PSA เปอโฌต์ ซีตรอง กำลังทำการศึกษาวิจัยทั้งในระยะเวลาปานกลางและในระยะ
ยาว เพื่อสามารถนำเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงมาใช้ในรถยนต์ในราคาที่เป็นที่ยอมรับได้

ในงานวิจัยในครั้งนี้ กลุ่มบริษัท ฯ ได้แบ่งแยกการใช้ประโยชน์จากเซลล์เชื้อเพลิงออกเป็น 2 รูปแบบ
ดังนี้

รูปแบบแรก: ใช้เป็นแหล่งพลังงานปฐมภูมิในกรอบโครงการความร่วมมือ “HYDRO-GEN” ของ ยุโรป
ซึ่งกลุ่มบริษัท PSA เปอโฌต์ ซีตรอง เป็นผู้ประสานงานโครงการ HYDRO-GEN นี้ได้บรรลุผลด้วยการ
คิดค้นชุดจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์พลังงานไฟฟ้า “เปอโฌต์ พาร์ทเนอร์” ซึ่งประกอบด้วยเซลล์เชื้อเพลิง
ประเภท PEM (PROTON EXCHANGE ME<BRANE) ที่ใช้กำลังไฟ 30 กิโลวัตต์

รูปแบบที่สอง : ใช้เป็นแหล่งพลังงานทุติยภูมิเพื่อจ่ายไฟให้กับแบทเตอรี ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่ใช้ ในรถยนต์ เปอโฌต์ พาร์ทเนอร์ รุ่น TAXI PAC ในขณะนี้

รถยนต์ของ เปอโฌต์ พาร์ทเนอร์ รุ่น TAXI PAC เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งติดตั้งเซลล์เชื้อ เพลิงที่ใช้กำลังไฟ 5.5 กิโลวัตต์ ถังเก็บไฮโดรเจนออกแบบไว้เป็นลักษณะโครงที่ถอดเปลี่ยนได้ และใช้ เติมได้นอกตัวรถยนต์ ซึ่งทำให้ไม่ต้องมีข้อจำกัดด้านเวลา ดังนั้น TAXI PAC จึงสามารถวิ่งได้นานถึง 200-300 กม.------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มกราคม ปี 2545
คอลัมน์ : บทความ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/w4bL3
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th