บทความ

บุคคลสำคัญของไทยและของโลก


ผู้เขียนได้เขียนถึง “เจ้าหญิงนักคิด” คือ พระฉายานามที่ “องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก”(WIPO หรือ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งองค์การฯ ถือเป็นพระองค์แรกของโลกที่ทรงมีพระอัจฉริยะ มีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการจดข้อมูลด้านลิขสิทธิ์ 534 ผลงาน โดย ฟรานซิส เกอร์รี (FRANCIS GURRY) ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัล

 

“ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” หรือ WIPO หรือ (AWARD FOR CREATIVE EXCELLENCE) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ด้วยองค์การฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งทรงเป็นเจ้าหญิงพระองค์แรกของโลกที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลดังกล่าว (ข้อมูลทั้งหมดนี้ ขอขอบคุณ EXITE ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558)

 

เขียนถึง “เจ้าหญิงนักคิด” ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกถวายรางวัลและประกาศยกย่องแล้ว ทำให้คิดถึงบุคคลสำคัญอื่นๆ ของไทยในสายตาของโลกที่คิดว่ายังมีอีกมากที่มีความสำคัญ เช่น องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ (ยูเนสโก) ประกาศยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกยังมีอีกมากมาย นอกจากที่ปรากฏ 27 พระนาม และนามที่ค้นได้ในอินเตอร์เนท ว่ามีพระมหากษัตริย์ไทย 6 พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ 7 พระองค์ เชื้อพระวงศ์-ขุนนาง และสามัญชนคนสำคัญไทยอีกหลากหลายแล้ว ก็รู้สึกว่าน่าจะได้นำมาเสนอให้คนไทยได้ชื่นชมทั่วกัน

 

ล่าสุดทราบว่า เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์ เปีย มาลากุล) ซึ่งคนไทยคุ้นในเกียรติประวัติและผลงานของท่านมานาน ได้รับประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในวาระครบ 140 ปีแห่งชาตกาลของท่านให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกท่านหนึ่ง (จากคอลัมน์ “คนดังคนเด่น” โดย “สกนธ์กาญจน์” สกุลไทย ฉบับ 3226-16 สิงหาคม 2559)

 

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์ เปีย มาลากุล) เป็นนามที่คนไทยคุ้นเคยมานานมาก ท่านเกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2410 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบุคคลสำคัญที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงไว้วางพระราชหฤทัยมากถึงกับให้เป็นผู้อภิบาล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ เจ้าพระยาพระเสด็จฯ ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิเศษไทยประจำอังกฤษและยุโรป ระหว่างปี 2440-2442 ทำให้ท่านได้เห็นการศึกษาของนักเรียนในต่างประเทศเป็นเวลาหลายปี ท่านได้กราบทูลเสนอให้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงปรับปรุงระบบการศึกษาของไทย ร่างเป็น “โครงแผนการศึกษาในกรุงสยาม” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2441 และโครงการสร้างสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2453 นับว่าเป็นคุณูปการต่อการศึกษาของชาติที่คนไทยควรรู้และระลึกถึงเป็นอย่างยิ่ง

 

ท่านเข้ารับราขการในกรมศึกษาธิการ ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้เป็น หลวงไพศาลศิลปศาสตร์ จากนั้นได้ย้ายไปรับราชการอยู่กระทรวงมหาดไทย เป็น พระมนตรีพจนกิจ ก่อนตามเสด็จไปเป็นผู้อภิบาล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ต่อมาได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ เป็นพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ ดำรงตำแหน่งปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ (ปัจจุบัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ) ได้เลื่อนเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในสมัยรัชกาลที่ 6 และได้รับสถาปนาเป็น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีฯ ท่านมีบุตร-ธิดา 8 คน บุตรคนที่ 6 คือ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผลงานที่เป็นคุณูปการที่ท่านมีต่อชาติไทยที่ควรจดจำอย่างยิ่ง คือ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสามัคคีชุมนุม (ท่านประพันธ์คำร้องภาษาไทย โดยใช้ทำนองเพลง AULD LANG SYNE) ซึ่งท่านสามารถสอดใส่คำร้องให้สอดคล้องทำนองเดิมได้อย่างเหมาะเจาะ เนื้อความมีความหมายลึกซึ้ง ให้ความรู้สึกถึงความสามัคคีอันดีของหมู่คณะ (เพลงที่นำมาเปิดนำรายการ “คืนความสุขให้ประชาชน” ทุกเย็น น่าเสียดายที่เยาวชนและคนรุ่นใหม่น่าจะได้ฟังและเห็นเนื้อร้องที่ถูกต้องทั้งหมด แทนที่จะตัดมาเพียงตอนสุดท้ายของท่อนแยกที่ว่า “ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จะเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี” เท่านั้น

 

ท่านได้ประพันธ์หนังสือไว้หลายเล่ม แต่เล่มสำคัญที่มีคุณค่าที่ท่านให้ไว้สมบัติของชาติไทย แต่คนรุ่นใหม่แทบไม่สนใจ คือ หนังสือ “สมบัติผู้ดี” แม้เด็กชาวบ้านลูกชาวนาบ้านนอกอย่างผู้เขียน ก็เคยได้เล่าเรียนรู้และจดจำบทที่ควรรู้ 10 ประการนั้น

 

เคยเห็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเคยนำมาพิมพ์ประกอบการ์ตูน (แม้มีคำเติมเข้ามาว่า “สมบัติของผู้ดี”) ไม่แน่ใจว่าเผยแพร่ไปได้ผลแค่ไหน เพราะเรายังเห็นดารานักแสดงละครยืนค้ำศีรษะผู้ใหญ่ แม้ญาติเหล่านั้นเป็นหม่อมเจ้า-พระองค์เจ้า หรือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ (เสด็จ-พระราชโอรส หรือพระราชธิดาของกษัตริย์) ก็ตาม

 

หรือที่เห็นบ่อยๆ คือ พวกคนรับใช้ (ตัวสร้างสีสันในละคร-เขาอ้างกันอย่างนั้น-หรือภาษาที่ไม่สำรวมเรียกว่า “ขี้ข้า”) สอดปากพูดโพล่งมาเสนอความเห็นขณะผู้ใหญ่ หรือเจ้านายกำลังพูดเรื่องสำคัญอยู่ (ก็ตาม) ซึ่ง เจ้าพระยาพระเสด็จฯ ได้นิพนธ์ไว้ใน “สมบัติผู้ดี” ไว้แล้ว สมบัติของชาติเหล่านี้ ท่านได้สร้างไว้ให้ชาติไทย กระทั่งยูเนสโกยังมองเห็นความสำคัญ แม้กาลเวลาจะผ่านวาระชาตกาลของท่านมาแล้ว 150 ปีแล้ว ยังไม่ลืมที่จะนำมายกย่อง

 

แล้วเราคนไทยล่ะ…ควรจะละลืมมรดกอันทรงคุณค่านี้ละหรือ------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2559
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/as5AV
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th