บทความ

70 ปีสิริฉัตรมังคลาธิษฐาน


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2470 ที่โรงพยาบาล เมาน์ท์ ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเสทท์ส สหรัฐอเมริกา เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกับพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (ซึ่งต่อมา คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี) นับถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา นับเป็นมหามงคลยิ่ง

เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระเชษฐาธิราช ในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 แต่พระองค์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษา จึงได้เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อ และทรงเปลี่ยนวิชาเรียนจากแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ที่ทรงศึกษาแต่เดิม เป็นนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโลซานน์ เพื่อเป็นประโยชน์เหมาะสมแก่การเป็นประมุขของประเทศ

เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาแล้ว เสด็จนิวัตพระนคร และได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493 นับถึงวันนี้จึงถือได้เป็นปีที่ 66 ของการราชาภิเษกสมรส และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ปีเดียวกันนั้น จึงทรงประกอบพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี ดังนั้นนับแต่ที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติก็เป็นเวลา 70 ปี นับว่าทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ หรือจักรพรรดิใดในโลก

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลหลายโอกาสบรรจบกันเช่นนี้ นิตยสาร “ฟอร์มูลา” จึงขอถวายบันทึกเป็นการเฉลิมฉลองไว้เป็นที่ระลึกดังนี้

ลุเจ็ดสิบปีผ่านนานนักหนา ชินสายตาข้าพระบาทมิคลาดเคลื่อน ตลอดปีเดือนวันอันคุ้นเตือน เฉกเสมือนนาฬิกาเตือนตาวัน

กลางแดดจ้าฝ้าฝุ่นฟุ้งตรลบ พระเสโทท่วมกลบพระพักตร์ผัน กลางฝนฟ้าพายุเดือดดุดัน กลางลมแล้งหนาวสั่นสะท้านสะเทือน

เหนือหุบห้วยกันดารร้างกลางป่าเขา กลางลำเนากระแสศึกระทึกเถื่อน กลางแดนดงแดดแดงแฝงเล่ห์เยือน กระสุนเกลื่อนพร้อมปลิดชีพิตแปร

มีจอมคนทนยาตราทุกหล้าแหล่ง ประจักษ์แจ้งราชวัตรชัดกระแส เพ็ญพระราชกรณีที่ถ่องแท้ เพื่อกอปรแก้ทุกข์ทั้งผองของประชา

เพื่อรอบรู้กู้วิกฤตทุกทิศถิ่น แหล่งน้ำ-ดิน-ฟ้า-อากาศ-ฝนหยาด-หญ้า กว่าสี่พันโครงการทรงพัฒนา ชุบชีวาพสกผองของแผ่นดิน

ทศพิธราชธรรมนำประเทศ พระประเวศแดนไกลในทุกถิ่น ลุเก้าสิบพระชนมายุภูมินทร์ พระเป็นปิ่นปกเกล้าผองเผ่าไทย

พสกหวังตั้งจิตอธิษฐาน ประลุกาลสมานฉันท์อันสดใส แผ่นดินทองรองเรืองเฟื่องฟูใจ ออก-ตก-กลาง-เหนือ-ใต้ ไทยสราญ

เพียงไทยถ้วนควรสำนึกรำลึกว่า ตราบวันใดไทยประชาไม่สุขศานต์ ตราบนั้นคือทุกข์ทั้งผองของภูบาล เพราะทรงญาณหยั่งทุกข์สุขประชา

เจ็ดสิบปีที่เถลิงถวัลยรัช เนิ่นนานกว่าทุกกษัตริย์ฉัตรแหล่งหล้า ขอพระเดชพระสยามเทวา พระบุญญาบูรพกษัตริย์ไทย

อีกพระศรีไตรรัตน์พิพัฒน์พร นวมินทร์บดินทรนิรัติศัย ถ้วนจัตุพิพิธพรบวรชัย สราญในไอศวรรย์นิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นิตยสาร “ฟอร์มูลา”

ประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ ร้อยกรอง------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2559
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/3KIPo

Follow autoinfo.co.th