บทความ

ค่อยยังชั่ว


ปิดเป้าไปอีก 1 ปี เมื่อยอดการขายรถยนต์ของเรา ปี 2558 ไม่ถึงกับเลวร้ายแต่อย่างใด สามารถทำยอดรวมได้ 799,434 คัน แต่ก็ยังน้อยกว่ายอดการขายปี 2557 อยู่ 9.3 % ทำได้ขนาดนี้ต้องถือว่า สภาพเศรษฐกิจของเราไม่ได้เลวร้ายแต่ประการใด

แต่ที่น่าชื่นใจเห็นจะเป็นยอดการขายส่งท้ายปี เดือนธันวาคม นับเป็นครั้งแรกในรอบ 24 เดือน ที่มียอดการขายถึง 101,464 คัน เพิ่มขึ้น 13.4 % อันเนื่องมาจากแรงส่งท้าย ที่โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ จะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2558 นั่นเอง

 

และก็มาถึงความเป็นไปในวงการยานยนต์บ้านเรา อันมีส่วนในการช่วยส่งเสริมยอดการขาย ตั้งแต่การขายประจำเดือน ไปจนถึงยอดการขายประจำปี

 

มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของ กระทรวงอุตสาหกรรม นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ได้จัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวง ประจำปี 2559-2564 เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ในเวทีโลก อันจะว่าไปแล้ว ภาคเอกชนเองก็ปรับปรุงตัวเองตามความเคลื่อนไหวของเวทีโลกอย่างสม่ำเสมอ เพราะค่ายรถยนต์ที่อยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่ มีบริษัทแม่อยู่ในต่างประเทศทั้งนั้น ก็เลยอยู่นิ่งเฉยไม่ได้

 

ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาคัดง้างอะไรกับครั้งแรกในประวัติศาสตร?์ ที่ผู้คนจะต้องจดจำ แค่จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ราชการเริ่มเห็นความสำคัญของความทันสมัย เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในโลกแห่งเทคโนโลยีใบนี้ หรือที่มีคนมักบอกว่า “สังคมก้มหน้า” เพราะทุกคนเอาแต่ก้มดูหน้าจอสมาร์ทโฟนของตัวเอง วุ่นวายอยู่แต่ในโลกดิจิทอลกันมากมาย

 

มาดูกันว่า ยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมมีอะไรกันบ้าง สั้นๆ มีเพียงแค่ 4 หัวข้อ ที่จะทำให้เกิดการขยับขยายกันมากมายในวงราชการ เริ่มด้วยหัวข้อแรก

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันระดับที่สูงขึ้น

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาส และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาการก่อมลภาวะ และสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม

 

และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร เพื่อพัฒนาระบบ และความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

 

ยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ปี 2555-2559 ที่ได้กำหนดทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคน และสังคมไทย ให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน

 

โดยจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 มี 5 ยุทธศาสตร์ หลักของที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมดังนี้

 

เริ่มจาก การสร้างความเป็นธรรมในสังคม, การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน, การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน, การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

มองดูแล้ว ทั้งแผนพัฒนา ฯ และยุทธศาสตร์ ฯ ทั้งสองอย่าง น่าจะทำให้ประเทศชาติบ้านเมือง ก้าวไปได้ไกลกว่านี้มากทีเดียว เสียแต่ว่า ผู้ปฏิบัติ หรือผู้ลงมือทำ หรือข้าราชการนั่นแหละ มีเสียงลือเสียงเล่าอ้าง ว่ามีรายการเตะถ่วงอยู่ในหลากหลายระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่ทำให้บ้านเราไปไหนได้ไม่ไกลมานานแล้ว

 

ก็ได้แต่หวังว่า บรรดาถ้อยคำสวยหรูที่คิดกันขึ้นมานี้ จะช่วยทำให้บรรดาผู้ปฏิบัติ หรือผู้ที่อยู่กับงานประจำที่ทำอยู่ จะมีวิธีการทำงานอย่างไร ที่จะช่วยให้ประเทศชาติบ้านเมือง ขยับไปได้รวดเร็วกว่านี้

 

อย่าให้เป็นเพียงถ้อยคำสวยหรูอยู่ในแผ่นกระดาษเลย ร่วมมือกันเพื่อประเทศชาติของเรา ให้ก้าวไปได้รวดเร็วกว่านี้

 

ด้วยความขอบพระคุณ จากราษฎรตาดำๆ คนหนึ่ง------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2559
คอลัมน์ : มาตรวัดตลาดรถ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VVXNs
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th